Detail předmětu

Finanční management

FP-FfmPAAk. rok: 2020/2021

Finanční cíle a principy finančního řízení. Strategické finanční rozhodování – emise akcií, emise dluhopisů, rizikový kapitál, rozhodování o kapitálové struktuře a dividendové politice. Strategické investiční rozhodování – zohledňování rizika v investičním rozhodování, investiční portfolio. Obsah a metody finančního plánování. Kapitálové plánování. Řízení platební schopnosti podniku – čistý pracovní kapitál, credit management, cash management, řízení devizového rizika.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupy učení:
Studenti umí definovat činnosti zabezpečované finančním/ekonomickým útvarem, dále cíle, které podnik sleduje v jednotlivých stádiích vývoje podniku, specifika finančního řízení v jednotlivých stadiích. Umí popsat základní rozhodovací úkoly, které se týkají finančního řízení podniku, vhodné metody k posuzování variant řešení. Znají teoretické přístupy k optimalizaci kapitálové struktury podniku, modely stanovení nákladů kapitálu, kritéria rozhodování o rozdělování výsledku hospodaření, kritéria investičního rozhodování. Studenti znají teoretické základy řízení hotovosti i praktické přístupy.
Studenti dovedou posoudit vhodnost zdrojů financování podniku podle různých kritérií, stanovit kritéria posuzování investičních projektů podle typu projektu a cílů podniku. Jsou schopni zvolit vhodné přístupy k měření a zohledňování rizika při investičním rozhodování. Dovedou vybrat vhodné argumenty pro komunikaci s investory a věřiteli při získávání zdrojů financování, a při rozhodování o rozdělování vytvořeného výsledku hospodaření. Jsou schopni stanovit cenu zdrojů financování a využívat tuto kategorii ve finančním rozhodování. Znají způsoby zajištění kurzového rizika.
Studenti dokážou navrhnout vhodný způsob financování podniků dle oboru podnikání a finančního rizika podniku, při použití kritérií nákladů kapitálu. Jsou schopni komplexně posoudit ekonomickou efektivnost investičního projektu, včetně analýzy rizika projektu. Dokážou kvalifikovaně vypracovat finanční plán podniku, včetně plánu čistého pracovního kapitálu, jakož i krátkodobý plán peněžních toků. Dokážou simulovat dopady změn ve vstupních parametrech externícho a interního charakteru na peněžní tok. Jsou schopni realizovat opatření k usměrňování peněžního toku podniku.

Prerekvizity

Pro úspěšné absolvování kurzu jsou nutné znalosti účetnictví, rozumět obsahu účetních výkazů a vazeb mezi nimi, být schopen provést finanční a nákladovou analýzu podniku a interpretovat výsledky, chápat význam a fungování finančního trhu. Orientovat se v produktech finančních trhů, znalost finanční matematiky minimálně na úrovni složeného úročení.

Doporučená nebo povinná literatura

BRIGHAM, E. F. & EHRHARDT, M. C. Financial Management: Theory and Practice, 2011, 1152 s. ISBN 978-1-4390-7809-9
REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management: studijní text pro kombinovanou formu studia. 1. díl. 3 akutaliz a rozš. vyd., Brno: CERM, 2005. 125 s.
REŽŇÁKOVÁ, M. Finanční management: studijní text pro kombinovanou formu studia. 2. díl. 3. aktualiz. a rozš. vyd. Brno: CERM, 2005. 125 s.
REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 200 s. ISBN ISBN 978-80-247-3441-5
REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-1835-9
MAŘÍK, M. MAŘÍKOVÁ, P. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku: ekonomická přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota, CF ROI. Přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 164 s. ISBN 80-86119-61-0.
KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 745 s. ISBN 978-80-7179-903-0.
VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2009.
BREALEY, R.A. a MYERS, C.S. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer Press, 2000. 1064 s. ISBN 80-7226-189-4.
DAMODARAN, A. Applied corporate finance. 3rd Edition. John Wiley&Sons, 2011. ISBN 978-0-470-38464-0. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu principů, rozhodovacích problémů a metodologie dané disciplíny. Cvičení podporují zejména praktické zvládnutí látky obsažené v přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky získání zápočtu:
Dva krátké písemné testy, jeden závěrečný test dle časového plánu cvičení uvedeného v aktualitách předmětu. Pro získání zápočtu je nutné získat minimálně 50 % možného počtu bodů. Toto hodnocení nelze opravovat.
Pokud student získá ze cvičení minimálně 85 % možných bodů na první termín, může požádat o zapsání hodnocení předmětu E resp. D bez účasti na zkoušce.

Průběh a hodnocení zkoušky:
Zkouška probíhá písemnou formou a je zaměřena na ověření schopnosti řešit modelové příklady a znalosti teorie.
Hodnocení je dle SZŘ VUT, tj. k úspěšnému složení zkoušky je nutné dosáhnout min. 50 % možného bodového hodnocení u zkoušky.
Celkové hodnocení předmětu je na základě výsledků získaných v průběhu semestru a u zkoušky, a to s váhou každé části (cvičení jako celek, písemná zkouška) ve výši 50 %.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Finanční řízení podniku. Faktory ovlivňující obsah strategického finančního řízení. Obsah finančního řízení v jednotlivých fázích životního cyklu podniku. Principy finannčího rozhodování.
2. Finanční plánování: obsah, forma a metody. Metody analýzy odchylek plnění finančního plánu.
3. Finanční cíle podniku - vývoj a jejich modifikce dle stakeholder a shareholder teorie. Ukazatel Economic Value Added a jeho použití.
4. Strategické finanční řízení:Vlastní zdroje financování a modely určování nákladů vlastního kapitálu.
5. Strategické finanční řízení: Cizí zdroje financování a modely určování nákladů cizího kapitálu.
6. Strategické finanční řízení: využití kategorie nákladů kapitálu ve finančním rozhodování.
7. Strategické finanční řízení: Optimalizace kapitálové struktury podniku. Dividendová politika podniku.
8. Investiční strategického rozhodování: Typy investičních strategií. Základy teorie portfolia. Principy investičního rozhodování.
9. Investiční strategického rozhodování:Prognoóza CF. Metody hodnocení efektivnosti investičních projektů a jejich omezení.
10. Investiční strategického rozhodování: Analýza rizika investičních projektů.
11. Řízení platební schopnosti podniku. Stratigie řízení čistého pracovního kapitálu a jejich důsledky.
12. Credit management. Poskytování skonta.
13. Cash management. Teoretické východiská řízení hotovosti. Modely řízení hotovosti. Řízení devizového rizika.

Cíl

Cílem předmětu je prezentovat studentům aktuální přístpy aplikované ve finančním řízení podniků, vycházející ze znalosti finančních systémů, jako i podnikových procesů; naučit studenty vhodně aplikovat metody finančního rozhodování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se. Účast na cvičeních je kontrolovaná vyučujícím. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů. Způsob nahrazování zameškané výuky je plně v kompetenci cvičícího.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor