Detail předmětu

Finanční analýza a plánování

FP-fapPAAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Hlavní funkce finanční analýzy. Interní a externí finanční analýza. Uživatelé a pojetí hlavních etap finanční analýzy. Srovnávací základny a problém srovnatelnosti. Zdroje vstupních dat. Slabé stránky účetních výkazů. Přehled elementárních a vyšších metod finanční analýzy. Vertikální a horizontální analýza absolutních ukazatelů. Majetková a kapitálová struktura podniku. Analýza nákladů a zisku, rozdílových ukazatelů a cash-flow. Analýzu poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů. Formulace závěrů finanční analýzy. Úvod do finančního plánování.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy a metody finanční analýzy podniku .V rámci cvičení rozvinou své schopnosti a dovednosti praktické aplikace těchto metod. Získají přehled o teoretických základech a přístupech k finančnímu plánování podniku.

Prerekvizity

Řešení rovnic a grafického znázorňování funkcí, znalost účetních výkazů, vnitropodnikového účetnictví, kalkulací nákladů, základů organizace a manažerských funkcí podniku.

Doporučená nebo povinná literatura

KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ, D. REMEŠ a K. ŠTEKER. Finanční analýza. 3. aktual. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017. 232 s. ISBN 978-80-271-0563-2. (CS)
KUBÍČKOVÁ, D; JINDŘICHOVSKÁ, I. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firem. C. H. Beck, 2015. 368 s. ISBN 978-80-7400-538-1. (CS)
KISLINGEROVÁ E., J. HNILICA. Finanční analýza. Krok za krokem. 2. vyd. Praha C. H. Beck, 2008. 138 s. ISBN 80-7179-321-3. (CS)
DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. upravené vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2008. 192 s. ISBN 978-80-86929-44-6. (CS)
RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza 5. vyd. Praha: Grada, 2015. 160 s. ISBN 978-80-247-5534-2. (CS)
GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza podniku v rukou manažera. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2012. 325 s. ISBN 978-80-265-0032-2. (CS)
SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 272 s. ISBN 978-80-247-4004-1. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Aktivní účast na cvičeních bude kontrolována a hodnocena učitelem – max. 30 bodů.
2. Úspěšné absolvování zápočtového testu – max. hodnocení 30 bodů v řádném termínu,
25 bodů v opravném. Ze zápočtového testu musí být dosaženo min. 18 bodů.
3. Úspěšné zpracování semestrální práce a odprezentování v předem určeném termínu.
Maximálně 40 bodů při předání v určeném termínu, při pozdním odevzdání pouze max. 30 bodů.
4. Celkový počet bodů pro zápočet musí být vyšší než 60 bodů.

Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Zkouška se skládá z písemného testu (obsahuje dvě teoretické otázky a jeden početní příklad) a z ústního dozkoušení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní tématická náplň je následující:
1. Úvod do finanční analýzy.
2. Zdroje vstupních dat finanční analýzy.
3. Přehled metod finanční analýzy.
4. Analýza absolutních ukazatelů.
5. Analýza vývoje zisku a optimalizace kapitálové struktury.
6. Analýza rozdílových ukazatelů.
7. Analýza poměrových ukazatelů.
8. Analýza poměrových ukazatelů.
9. Soustavy poměrových ukazatelů.
10. Vzájemná souvislost ukazatelů a analýza příčin jejich stavu a vývoje.
11. Mezipodnikové srovnávání.
12. Formulace závěrů finanční analýzy.
13. Finanční plánování a kontrola.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti finanční analýzy podniku. Rozvinout schopnosti studentů posoudit úroveň finanční situace podniku, její vývoj a příčiny a navrhovat opatření ke zlepšení stavu a vývoje. Dílčím cílem předmětu je seznámit studenty se základy finančního plánování a kontroly.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor