Detail předmětu

Elektrotechnika a elektronika

FSI-6EEAk. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen na základy elektrických a elektronických obvodů, elektrických strojů a elektrických pohonů, a to v rozsahu potřebném pro studenty bakalářského studia fakult strojního inženýrství. Pozornost je také věnována teorii elektrických měření a otázkám bezpečnosti práce. Zvláštní důraz je kladen na laboratorní cvičení, kde si student prakticky ověří vybrané problémy z přednášené látky.

Výsledky učení předmětu

Předmět Elektrotechnika a elektronika umožňuje studentům navázat na poznatky z dřívějšího studia a tyto prohloubit a především rozšířit o uvedené oblasti. Důraz je kladen na praktickou verifikaci teoretických poznatků v laboratorním cvičení.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost matematiky a fyziky, a to v rozsahu probíraném v rámci předchozího studia na Fakultě strojního inženýrství.

Doporučená nebo povinná literatura

MICHALÍK,J; BUDAY,J. Elektrické stroje. 1. vydání. Žilina: EDIS –vydavatel´stvo ŽU, 2006, 192 stran. ISBN 80-8070-568-2. (SK)
HAMMER,Miloš. Elektrotechnika a elektronika. Přednášky. 1. vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno,2006. 134 s. Učební texty Vysokého učení technického v Brně. Fakulta strojního inženýrství. HAMMER, Miloš, 2006. Elektrotechnika a elektronika: přednášky. Brno: Akademické nakladatelství CERM. ISBN 80-214-3334-5. (CS)
VOŽENÍLEK, Petr, Vladimír NOVOTNÝ a Pavel MINDL, 2011. Elektromechanické měniče. 2. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. ISBN 978-80-01-04875-7. (CS)
HŰTTNER, L.; KLUG,L. Elektrické stroje. 1. vydání. Bratislava: Vydavatelství Slovenské technické univerzity v Bratislave, 2005, 172 stran. ISBN 80-227-2234-0. (SK)
KOBRLE, Pavel a Jiří PAVELKA. Elektrické pohony a jejich řízení. 3. přepracované vydání. V Praze: České vysoké učení technické, 2016. ISBN 978-80-01-06007-0. (CS)
JAVŮREK, J.Regulace moderních elektrických pohonů. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2003. 263 s. ISBN 80-247-0507-9. (CS)
FITZGERALD, A. E., Charles KINGSLEY a Stephen D. UMANS, c2003. Electric machinery. 6th ed. Boston, Mass.: McGraw-Hill. ISBN 00-711-2193-5. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. K zápočtu je nutné splnění předepsaných a na začátku semestru avizovaných požadavků, tj. povinná účast na laboratorních cvičeních, příprava na cvičení, vypracování a včasné odevzdání všech protokolů z laboratorních cvičení a jejich uznání učitelem. Učitel může na začátku cvičení prověřit připravenost studentů na cvičení. Zkouška je realizována písemným testem, student může z tohoto testu získat až 100 bodů. Hodnocení výsledku zkoušky je dáno klasifikační stupnicí dle ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy moderní elektrotechniky, které jsou nutné pro studium dalších strojírenských předmětů a především pro zvládnutí technické praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka předmětu je kontrolována během semestru z hlediska účasti na laboratorních cvičeních a dále hodnocením každého laboratorního protokolu. Zameškanou laboratorní výuku lze v omluvených případech nahradit s jinou studijní skupinou po domluvě s učitelem z této skupiny nebo opět v omluvených případech na konci semestru v rámci náhradních laboratorních cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STI , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Elektrické obvody – základní veličiny a zákony, rozdělení elektrických obvodů, prvky elektrických obvodů, metody řešení stejnosměrných obvodů, střídavé obvody, trojfázové obvody.
2. Elektronické obvody – základní pojmy z teorie polovodičů, polovodičové prvky, optoelektronické prvky.
3. Elektronické obvody – tranzistorové zesilovače, operační zesilovače, generátory, stabilizátory, měniče.
4. Elektrické stroje – definice, rozdělení, hlavní aktivní části, transformátory – definice, rozdělení, štítek, provedení jednofázového a trojfázového transformátoru, princip činnosti transformátoru.
5. Elektrické stroje (transformátory) - transformátor naprázdno, při zatížení, nakrátko, trojfázový transformátor, paralelní chod, účinnost, speciální transformátory.
6. Elektrické stroje (asynchronní stroje) - definice, vlastnosti, konstrukce, rozdělení, použití, princip činnosti, chod naprázdno, chod nakrátko, chod při zatížení.
7. Elektrické stroje (asynchronní stroje) – účinnost, asynchronní generátor, spouštění, řízení otáček, brzdění, jednofázový asynchronní motor.
8. Elektrické stroje (stejnosměrné stroje) – definice, vlastnosti, konstrukce, rozdělení, použití, princip činnosti, provozní vlastnosti dynam.
9. Elektrické stroje (stejnosměrné stroje) – stroje s permanentními magnety, provozní vlastnosti stejnosměrných motorů.
10.Elektrické stroje (synchronní stroje) – definice, konstrukce rozdělení, základní teorie synchronního generátoru s hladkým rotorem, synchronní generátory s vyjádřenými póly, připojení synchronního generátoru na síť, stroje s permanentními magnety, synchronní motor.
11.Elektrické stroje – speciální elektrické stroje: krokové, lineární, komutátorové motory, stroje s elektronickou komutací.
12.Elektrické pohony – definice, blokové schéma, mechanické vlastnosti, energetické vlastnosti, druhy zatížení.
13.Elektrické pohony – návrh výkonu motoru pro dané zatížení, úvod do problematiky regulačních pohonů, moderní elektrický pohon.

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Laboratorní cvičení ( 1x za týden po 2 hodinách)

1. Úvod, organizační záležitosti, bezpečnost práce - poučení.
2. Bezpečnost práce – přezkoušení, základy teorie elektrických měření.
3. Stejnosměrné obvody a elektronické prvky, střídavé elektrické obvody.
4. Střídavé elektrické obvody, stejnosměrné obvody a elektronické prvky.
5. Elektronické obvody, trojfázový transformátor.
6. Trojfázový transformátor, elektronické obvody.
7. Asynchronní motor, asynchronní motor s měničem frekvence.
8. Asynchronní motor s měničem frekvence, asynchronní motor.
9. Stejnosměrný motor,synchronní stroj.
10.Synchronní stroj,stejnosměrný motor.
11.Použití stykačů v praxi,rozvod elektrické energie.
12.Rozvod elektrické energie, použití stykačů v praxi.
13.Zápočet

eLearning