Detail předmětu

Písmo a typografie

FSI-YTGAk. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřený na písmo a možnosti jeho aplikace, seznámení se s vývojem a klasifikací tiskového písma (latinky) a nácvik psaní nápisového písma perem a tuší a seznámení se s prostředky kaligrafie v počítačových programech. Jde o přípravu na ateliér grafického designu: užití písma v tisku, základy typografie (základní pojmy), typografická úprava tiskovin a DTP, reprodukční a tiskové techniky a počítačové technologie v typografii, tj. jak při sazbě a přípravě tisku tak v nových médiích.
Předmět je inovován s podporou projektu OPVK. Projekt Studio digitálního sochařství a nových médií, reg č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Základní orientace v nápisovém a tiskovém písmu a v pojmech z designu vizuálních komunikací. Orientace v typografii, reprodukci, tisku a tvorba základních aplikací designu vizuálních komunikací používajících písmo.

Prerekvizity

Běžné znalosti ruční a počítačové práce s textem a základních grafických programů.

Doporučená nebo povinná literatura

HLAVSA, Oldřich. Typographia (Písmo, ilustrace, kniha), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha, 1976
BRINGHURST, Robert. The elements of typographic style. Vancouver: Hartley & Marks, c1992. ISBN 0-88179-033-8.
HLAVSA, Oldřich. Typographia 2 (Fotosazba), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha, 1981
HLAVSA, Oldřich. Typographia 3 (Písmo, ilustrace, kniha), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha, 1986
ELIŠKA, Jiří. Vizuální komunikace: Písmo. Brno: CERM, 2005. ISBN 80-7204-418-4. (CS)
ODEHNAL, Antonín. c2005. Grafické techniky: praktický průvodce. Brno: ERA.
SLEZÁK, Miloš. Písmo ve výtvarné výchově: učebnice písma pro posluchače výchovy na pedagogických fakultách. 2., upravené vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna tvůrčí prací v ateliéru a exkurzí.

Způsob a kritéria hodnocení

Udělení zápočtu je podmíněno: účastí ve výuce, odevzdáním požadovaného počtu prací (výkresů) v termínu a dostatečné kvalitě a zvládnutím písemného testu. Test prověřuje celkovou orientaci a znalosti vývoje a teorie designu a technik vizuálních komunikací v probraném rozsahu.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh a testu. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Hodnocení i pouze jediného úkolu a testu nižším než polovinou z maximálního počtu bodů pro úkol či test je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámení s vývojem znaků a písma, s klasifikací tiskového písma (latinky) a základními pojmy psaní, kaligrafie a typografie. Zvládnutí psaní a užití nápisového písma. Užití nápisového a tiskového písma a kombinace s obrazem ve formátu (tiskový, obrazovkový), zvládnutí základních pojmů při sazbě, v typografii, reprodukci a tisku, praktická typografická úprava tiskovin, DTP a obrazovková typografie (screen design).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy v písmu, části písma, písmová terminologie; Písmová osnova, základní cvičení psaní perem, kaligrafie, kurzivní písma.
2. Vývoj vizuální komunikace - vznik znaku a písma - 1. komunikační revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Řecké písmo;
3. Latinské písmo - Římská kapitála, unciála, polounciála, Karolínská minuskule; Evropská písma doby románské a gotické, Knihtisk - 2. komunikační revoluce.
4. Tisková písma - dynamická antikva, přechodová antikva, statická antikva.
5. Tisková písma - lineární písma serifová a bezserifová, lineární antikva, kaligrafické písmo a volně psané písmo, písma zdobená.
6. Osobnosti písmové tvorby 19. a 20. stol. ve světě; Čeští tvůrci písma; Digitalizace vizuálních komunikací - 3. komunikační revoluce.
7. Pojmy v typografii, typografické míry; Zrcadlo – sazební obrazec, návrh stránky, zlatý řez, formáty, kompozice; Způsoby sazby, vyznačování.
8. Předpis sazby, rukopis – výpočet rozsahu sazby a popis RKP; Korekturní znaménka; Zásady typografické úpravy, výběr písma, titulky, použití barvy.
9. Druhy sazby: ruční, strojová, fotosazba, počítačová (digitální) sazba.
10. Reprodukce, předlohy, reprodukční techniky; Vznik tisku, knihtisk, grafické techniky.
11. Tiskové techniky: tisk z výšky, tisk z hloubky, tisk z plochy, průtisk, bezdotykový tisk.
12. Papír a knihařské zpracování; Slepotisk.
13. Test.

Laboratoře a ateliéry

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy v písmu, základní cvičení psaní plochým (ATO) perem;
2. Nácvik verzálek;
3. Nácvik verzálek a číslic;
4. Nácvik minusek;
5. Slova a texty;
6. Textová strana; Textová dvoustrana.
7. Kompoziční a obsahové cvičení s textem;
8. Vytvoření osobního monogramu - skici a návrhy; Variantní návrhy tiskových stránek (např. titulní strana knihy);
9. Rozbor tiskové stránky (časopis, noviny); Sazba, zrcadlo, návrh stránky, výpočet a popis RKP, reprodukce;
10. Monogram a jeho aplikace v tiskovinách - skici.
11. Monogram a jeho aplikace v tiskovinách - variantní návrhy.
12. Monogram a jeho aplikace v tiskovinách - defintivní návrhy.
13. Slepotisk; Test.