Detail předmětu

Počítačové modelování - Rhinoceros 3D

FSI-YPMAk. rok: 2017/2018

Úvod do základů práce s 3D grafickými programy. Seznámení s modelováním pomocí NURBS křivek a ploch. Praktická aplikace programu Rhinoceros 3D – základy modelování křivek, ploch a objemů, vytváření náročných sestav ve vrstvách, základy fotorealistické vizualizace s využitím nástavby V-Ray a konverze 3D formátů pro jiné konstrukční software. Příprava modelu pro obrábění pomocí RhinoCam.
Předmět je inovován s podporou projektu OPVK. Projekt Studio digitálního sochařství a nových médií, reg č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět "Počítačové modelování - Rhinoceros 3D" umožňuje získání praktických zkušeností pro tvorbu 3D modelů v prostředí programu Rhinoceros 3D. Student získá základní představu o způsobu modelování složitých návrhů, tvorby ploch ze křivek a spojování ploch do objemů, práci ve vrstvách a spojování částí do náročných celků. Student se naučí využívat všechny nabízené funkce programu pro realizaci vlastních návrhů a představ a pro výkresovou prezentaci semestrálních úkolů. Díky nadstavbě RhinoCam bude schopen své návrhy připravit na výrobu obráběním.

Prerekvizity

Předpokládají se elementární znalosti práce s PC v systému Windows XP a vyšší. Výhodou jsou jakékoli zkušenosti s počítačovou 3D grafikou.

Doporučená nebo povinná literatura

Rhinoceros Help. Rhinoceros Help [online]. Robert McNeel & Associates, 2015. Dostupné z: http://docs.mcneel.com/rhino/5/help/en-us/index.htm
CALMETTES, Julien Martínez. Best of 3D: virtual product design. Barcelona: Monsa, c2005. ISBN 84-964-2915-6.
VRay for Rhino Manual. VRay for Rhino Manual [online]. 2016. Dostupné z: https://www.vray.com/vray_for_rhino/manual/
SIMMONS, Jason. Kompletní příručka pro designéry: virtual product design. V Praze: Slovart, 2009. ISBN 978-807-3911-515.
Keyshot 7 Manual. Keyshot 7 Manual [online]. 2017. Dostupné z: https://luxion.atlassian.net/wiki/spaces/K7M/pages/37949651/Overview
Cinema 4D / BodyPaint 3D Program Documentation. Cinema 4D / BodyPaint 3D Program Documentation [online]. 2017. Dostupné z: https://help.maxon.net/#1000
3ds Max Help. 3ds Max Help [online]. Autodesk, 2013. Dostupné z: http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení, odevzdání zadané práce ve stanovených termínech, závěrečný test prokazující znalosti práce s programem a schopnost samostatné práce.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů, pracovních úloh a testu. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovinou z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu "Počítačové modelování - Rhinoceros 3D" je seznámit studenty s možnostmi 3D grafického NURBS modeláře Rhinoceros 3D. Získají základní zkušenosti s tvorbou modelů v trojrozměrném prostoru a možnost realizovat své skici a návrhy semestrálních ateliérových prací. Seznámí se s CAM nádstavbou RhinoCam, díky které mohou studenti připravit své modely pro obrábění. Studenti postupně zpracovávají vlastní grafický návrh s možností plného využití výpočetní techniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do 3D modelovacích programů; Seznámení s programem Rhinoceros 3D – uživatelské rozhraní, obecné základní nastavení programu
2. Rhinoceros – souřadný systém, zadávání souřadnic, vlastnosti objektů, vrstvy, základy vytváření objektů, nástroje pro viditelnost objektů, konstrukční historie
3. Rhinoceros – vytváření a editace základních křivkových objektů a nástroje pro jejich vzájemné úpravy
4. Rhinoceros – funkce pro vytváření ploch a nástroje pro jejich úpravy, principy práce s tělesy
5. Rhinoceros – nástroje pro pokročilé transformace objektů, obálkové transformace, rozbalování ploch, promítání
6. Rhinoceros – pokročilé nástroje pro vytváření a editaci křivek, pokročilé nástroje pro vytváření a editaci ploch
7. Rhinoceros – bloky, externí reference, uživatelské konstrukční roviny, analýzy objektů, filtrování výběru
8. Rhinoceros – nástroje pro generování výkresové dokumentace, kótování, šrafování, tisk
9. Rhinoceros – práce s polygonálními objekty, export sítí, příprava modelu pro Rapid Prototyping, příprava modelu pro rendering
10. Renderování v real-time renderovacím programu Keyshot
11. Rhinoceros - renderování v pluginu Vray
12. Renderování v programu Maxon Cinema 4D
13. Rhinoceros – individuální projekt