Detail předmětu

Ateliér - průmyslový design I

FSI-YA5Ak. rok: 2017/2018

Podstatou předmětu je vštípit studentům základní postupy a návyky nezbytné pro práci na konkrétním designérském projektu. Studentům jsou v průběhu semestru zadávány konkrétní úkoly na návrh designu určitého typu výrobku s jednoduchou funkcí. Vhodným tématem je například design ručního nářadí jako je ruční pilka na dřevo či kov, elektrická vrtačka nebo zámečnický svěrák. Vlastní designérský návrh je dokumentován kresebnými studiemi, výkresovou dokumentací, perspektivními pohledy a trojrozměrným modelem definitivního řešení. Předmět je inovován s podporou projektu OPVK. Projekt Studio digitálního sochařství a nových médií, reg č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Základní předpoklady pro tvorbu návrhu designu jednoduchého výrobku s ohledem na ergonomické souvislosti, funkční aspekty a definici vybrané cílové skupiny.

Prerekvizity

Student musí zvládat základy kresby a modelování, nutné pro prezentaci designérských návrhů. Dále je nutno zvládat a pochopit základy prostorové tvorby, výtvarné kompozice a realizace třírozměrných modelů.

Doporučená nebo povinná literatura

DREYFUSS, Henry. Designing for people. New York: Allworth Press, 2003. ISBN 1581153120. (EN)
MALANIUK, Bohdan. Design v architektuře a stavebnictví: z dějin průmyslového designu. Praha: ČVUT, 1991.
Design trend: evropská revue soudobého designu. Brno: Design centrum České republiky, 2007. ISSN 1210-1591.
NORMAN, Donald A. Emotional design: why we love (or hate) everyday things. New York: Basic Books, 2005. ISBN 0-465-05136-7. (EN)
FIELL, Charlotte a Peter FIELL. Industrial design. Praha: Slovart, c2003. ISBN 3-8228-2426-7.
PELCL, Jiří. Design: od myšlenky k realizaci = from idea to realization. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, c2012. ISBN 978-80-86863-45-0. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Tvůrčí práce v ateliéru.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení (ateliéru), zpracování klauzurních prací, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Ústní obhajoba zpracovaného úkolu. U každého úkolu se hodnotí zvlášť navržený design a úroveň prezentace.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů a klauzurních prací. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je při řešení designu jednoduchých výrobků seznámit posluchače se základními atributy tvorby průmyslového návrhu a podpořit vznik potřebných návyků, myšlenkových postupů a získání základních dovedností. Cílem je také zdůraznit nutnost respektování technických, provozních a technologických aspektů designérské tvorby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 2. ročník, letní semestr, 10 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratoře a ateliéry

117 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání úkolu - návrhu designu průmyslového výrobku
2. Analýza problému, získání podkladů a informací
3. Návrhové skici, první korekce, (klauzurní práce)
4. Další návrhy a skici, modelové skici
5. Schválení definitivní verze, výroba modelu
6. Výroba modelu, zadání 2. úkolu
7. Výroba modelu, doplňující korekce, analýza 2. úkolu
8. Obhajoba 1. úkolu, 2.úkol - návrhy a skici
9. Návrhy a skici k 2.úkolu, modelové skici, (kl. práce)
10. Schválení konečné varianty
11. Výroba modelu, doplňující korekce
12. Dokončení 2.úkolu a odevzdání
13. Obhajoba 2.úkolu (ateliérové práce)