Detail předmětu

Transportní zařízení

FSI-QTZAk. rok: 2017/2018

Manipulace s materiálem a její místo ve výrobě a skladování. Paletizace a kontejnerizace, prostředky pro manipulaci s paletami a kontejnery. Skladové hospodářství, regálové zakladače, motorové vozíky. Jeřáby, druhy, užití, výpočty základních konstrukčních podskupin. Dopravníky s tažným a bez tažného elementu. Základní výpočty. Doprava osob - výtahy, pohyblivé schody a chodníky.

Výsledky učení předmětu

Předmět "Transportní zařízení" umožní studentům získat základní znalosti o směru rozvoje oboru. Dále se studenti seznámí s řešením některých typických konstrukčních uzlů a mechanizmů. Získané vědomosti umožní orientaci při výběru a návrhu konkrétních dopravních zařízení.

Prerekvizity

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti z technické mechaniky, fyziky, vyšší matematiky, částí strojů a jejich mechanismů, fyziky materiálů a základů elektrotechniky.

Doporučená nebo povinná literatura

BIGOŠ, Peter, Jozef KUĽKA, Melichar KOPAS a Martin MANTIČ. Teória a stavba zdvíhacích a dopravných zariadení. Košice: TU v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012. Edícia vedeckej a odbornej literatúry (Technická univerzita v Košiciach). ISBN isbn978-80-553-1187-6. (SK)
BIGOŠ, Peter. Teória a stavba zdvíhacích a dopravných zariadení. Košice: TU v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012, 356 s. : il. ISBN 978-80-553-1187-6. (SK)
DIETRICH VON BERG; GÜNTER HOLZWARTH. Krane und Kranbahnen: Berechnung, Konstruktion, Ausführung. 3., neubearb. Aufl. Stuttgart [u.a.]: Teubner, 2001. ISBN 3519252341. (DE)
DIETRICH VON BERG; GÜNTER HOLZWARTH. Krane und Kranbahnen: Berechnung, Konstruktion, Ausführung. 3., neubearb. Aufl. Stuttgart [u.a.]: Teubner, 2001. ISBN 3519252341. (DE)
MCGUIRE, Patrick M. Application, Selection, and Integration (Industrial Innovation). CRC Press., 2009. ISBN ISBN-13: 978-1439803882. (EN)
MCGUIRE, Patrick M. Conveyors: Application, Selection, and Integration. Baton Rouge: CRC Press, 2009. DOI: 10.1201/9781439803905. ISBN 9781439803882. (EN)
SHAPIRO, Lawrence K, Jay P SHAPIRO a Howard I SHAPIRO. Cranes and derricks. 4th ed. McGraw-Hill Professional, 2010. ISBN 0071625577. (EN)
SHAPIRO, Lawrence K. a Jay P. SHAPIRO. Cranes and derricks. 4th ed. New York: McGraw-Hill, c2011. ISBN 0071625577. (EN)
HOFFMANN, Klaus;Krenn. Fördertechnik 1: Bauelemente, Konstruktion, Berechnung. 8 Aufl. s.l.: Oldenbourg Industrieverlag, 2012. ISBN 9783835630598. (DE)
HOFFMANN, Klaus;Krenn. Fördertechnik 1: Bauelemente, Konstruktion, Berechnung. 8 Aufl. s.l.: Oldenbourg Industrieverlag, 2012. ISBN 9783835630598. (DE)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška se skládá z části písemné a ústní. Písemná část zkoušky je hodnocena 50 body, k připuštění k části ústní je nezbytné získat alespoň 25 bodů. Ústní část zkoušky je klasifikována samostatně a má na výsledné hodnocení váhu rovnocennou s částí písemnou.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kurzu je seznámit stzudenty s významem manipulace s materiálem ve výrobě a skladování. Studenti se seznámí s typickými představiteli manipulačních a skladovacích prostředků, jako jsou kontejnerové jeřáby, regálové zakladače, vysokozdvižné vozíky, mostové a dílenské jeřáby, dopravníky a výtahy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka ve cvičení je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů se řeší individuálně s garantem předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ADI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
    obor M-ADI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Doprava a manipulace ve výrobních technologiích – projekce, konstrukce.
2. Obecný přístup k návrhu pohonů dopravních a manipulačních zařízení.
3. Jeřáby. Rozdělení jeřábů a jejich užití.
4. Vybrané konstrukční prvky jeřábů.
5. Mechanizmus zdvihu, momentové charakteristiky elektromotorů.
6. Mechanizmus pojezdu a otoče.
7. Nosné konstrukce jeřábů.
8. Pásové dopravníky, korečkové elevátory.
9. Redlery, šnekové dopravníky.
10.Válečkové tratě poháněné, gravitační.
11.Výtahy a eskalátory. Zásobníky a podavače.
12.Kolejová doprava. Speciální principy dopravy.
13.Aplikace technických výpočtů.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočet lana, kladek a bubnů.
2. Kontrola pevnosti háku.
3. Návrh zdvihového mechanizmu jeřábu.
4. Návrh pojezdového mechanizmu jeřábu.
5. Návrh brzdy pojezdu jeřábu.
6. Stabilita jeřábu.
7. Výpočet pohonu pásového dopravníku.
8. Výpočet spirálového skluzu.
9. Metody řešení příhradových konstrukcí.
10.Výpočet šnekového dopravníku.
11.Výpočet válečkové trati.
12.Exkurze do strojovny při VUT FSI.
13.Zápočtový test.