Detail předmětu

Teorie spalovacích motorů

FSI-QTSAk. rok: 2017/2018

Předmět seznamuje studenty specializace s poznatky z oblasti teorie spalovacích motorů. Je sledováno hledisko teoretické, konstrukční i provozní.

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojují jednotlivé pojmy z teorie spalovacích motorů, seznamují se se základními systémy spalovacích motorů, určením jejich charakteristických rozměrů a získávají znalosti o výpočtových modelech těchto systémů.

Prerekvizity

Student musí mít znalosti odpovídající předmětům teoretického základu magisterského studia FSI VUT v Brně.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn aktivní účastí ve cvičeních, řádným vypracováním elaborátů a splněním podmínek kontrolních testů. Zkouška ověřuje znalosti získané na přednáškách i ve cvičeních, je písemná a ústní.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Poskytnout vědomosti pro praktickou i teoretickou, experimentální a vědeckou činnost v oblasti spalovacích motorů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka ve cvičeních je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů a ve zcela výjimečných případech je řešena individuálně s garantem předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ADI , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

01. Termodynamika tepelných cyklů
02. Porovnávací oběhy spalovacích motorů
03. Paliva pro spalovací motory, termochemie
04 Přeplňování spalovacích motorů, teorie kompresorů a turbín
05 Oběhy skutečných spalovacích motorů a jejich porovnání s ideálními ideálních
06. Přeměny energie, účinnosti spalovacích motorů
07. Charakteristiky spalovacích motorů, měření a jejich využití
08. Výměna náplně ve válci, tvorba směsi u zážehových motorů
09. Zapalování a hoření směsi u zážehových motorů
10. Tvorba směsi u vznětových motorů, vstřik paliva
11. Zapalování a hoření směsi u vznětových motorů, vstřik paliva
12. Regulace spalovacích motorů a její optimalizace
13. Emise spalovacích motorů a metody jejich snižování

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

01. Seznámení s programem CyclePad, MATLAB a Simulink a jejich využitá pro výpočty termodynamiky tepelných cyklů
02. Výpočet ideálních tepelných oběhů spalovacích motorů pomocí CyclePad
03. Výpočet ideálních tepelných oběhů spalovacích motorů pomocí MATLABu
04. Tepelný výpočet motoru, určení hlavních rozměrů
05. Seznámení s pracovištěm, bezpečnost práce, měření konkrétních veličin a měřicí zařízení
06. Chyby a přesnost měření
07. Rychlostní charakteristika spalovacího motoru (měření)
08. Zatěžovací charakteristika (měření)
09. Mechanická účinnost (měření)
10. Energetická bilance motoru (měření)
11. Emise zážehového motoru (měření)
12. Kouřivost vznětového motoru (měření)
13. Rozvodový mechanismus, časování, průtočný průřez ventilem, profily vaček (měření)