Detail předmětu

Traktory

FSI-QTAk. rok: 2017/2018

Předmět seznamuje studenty se stavbou jednotlivých funkčních skupin traktorů se zaměřením na docílení maximální tahové účinnosti.
Důraz je kladen na přenos výkonu tahem - tahové charakteristiky, přenos výkonu přes vývodový hřídel a pracovní výkonnosti traktorových souprav. Jedná se zejména o jízdní mechaniku, interakci s terénem, tahové vlastnosti a adhezní zatížení hnacích kol ve vztahu k limitnímu zatížení podložky, nápravové tlaky. Statiku traktorů ve spojení s připojenými stroji, pohyb traktoru po svahu, překonávání odporů, užitečné a ztrátové výkony traktorů. Předmět hodnotí jednotlivé systémy přenosu hnací síly traktorů z hlediska dosahovaných účinností a tahových výkonů, ukazuje na možnosti zvýšení tahové účinnosti pomocí regulační hydrauliky traktorů.

Výsledky učení předmětu

Kurz umožňuje studentům získat přehled o současném stavu
konstrukce traktorů, jedná se zejména o funkční uzly přenosu
hnací síly, které jsou řazené při zatížení, znalosti o hydrostatických
pohonech, regulační hydraulice, specielních závěsech a dalších
exploatačních zařízeních traktorů. Znalosti umožní zodpovědnější
rozhodování o výběru, nasazení a využití traktorů v provozu.

Prerekvizity

Konstrukční řešení částí strojů, kinematiku a dynamiku mechanizmů strojů, řešení těchto prvků z hlediska mechaniky a pružnosti a pevnosti. Tepelné oběhy spalovacích motorů a tepelné zatížení. Charakteristiky spalovacích motorů.

Doporučená nebo povinná literatura

Wong , J.Y.: Terramechanics and Off-Road Vehicle Engineering. Elsevier 2009. pp.488. ISBN: 978-0-7506-8561-0
WONG, J. Y. Terramechanics and off-road vehicle engineering: Terrain behavior, off-road vehicle performance and design. Second edition. Kidlington, Oxford: Elsevier/BH, 2010. ISBN 978-0-7506-8561-0. (EN)
Sanjay Kumar: A Text Book of Tractor at a Glance, Vydavatel: International Book Distributing Company, 510 str., rok vydání 2007, ISBN: 9788181891853
Sanjay Kumar: A Text Book of Tractor at a Glance, Vydavatel: International Book Distributing Company, 510 str., rok vydání 2007, ISBN: 9788181891853 (EN)
Reinius,K.T.: Traktoren-Technik und ihre Anwendung.
OBŮRKA, Stanislav. Traktory. Brno: Ediční středisko VUT, 1990, 155 s. : obr., tab., grafy. ISBN 80-214-0081-1. (CS)
BAUER, František, Pavel SEDLÁK a Tomáš ŠMERDA. Traktory. 1. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2006. ISBN 80-867-2615-0. (CS)
Semetko,J. a kolektiv: Mobilní energetické prostředky 2 (Mechanizmy vozidel).
Semetko,J. a kolektiv: Mobilní energetické prostředky 3 (Traktory a automobily).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: aktivní účast ve cvičeních. Získání
min. 10 bodů (ze 30 možných) na kontrolní práce, jejichž termín
konání je stanoven na začátku semestru. Absolvování terénních
měření a měření na zkušební dráze.
Zkouška: Zkouška je písemná a ústní. Do klasifikačního
hodnocení se zahrnují výsledky z kontrolních prací ve cvičeních
a vědomosti studenta při zkoušce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s užitnými vlastnostmi
traktorů a s možnostmi jak docílit maximální možnou efektivitu
přenosu výkonu motoru na tahový výkon traktoru. Úkolem je
pochopení souvislostí mezi technickými možnostmi traktorů a
možnostmi terramechaniky s limitním zatížením náprav.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Attendance at seminars is obligatory, checked by a teacher. The way of compensation of absence is solved individually with a course provider.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ADI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Ústrojí přenosu hnací síly.
2. Násobiče, převodovky a pohon vývodového hřídele.
3. Hydrostat.pohony traktorů, perspektivní směry v přenosu hnací síly.
4. Exploatační vybavení a regulační hydraulika traktorů.
5. Síly působící na traktor s nářadím.
6. Traktor s pohonem všech kol.
7. Síly působící na pásový traktor v agregaci s nářadím.
8. Odpor valení, hnací síla, prokluz, práce na svahu, stabilita.
9. Výkonová bilance, přenos výkonu tahem a vývodovým hřídelem.
10. Adheze a tahová účinnost, tahové a brzdné vlastnosti.
11. Tahové charakteristiky.
12. Sestavování traktorových souprav.
13. Výkonnosti traktorových souprav.

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Ústrojí přenosu hnací síly.
2. Násobiče, převodovky a pohon vývodového hřídele.
3. Praktické měření převodovek – pilový diagram.
4. Exploatační vybavení a regulační hydraulika traktorů.
5. Síly působící na traktor s nářadím.
6. Praktické měření regulačních systémů tříbodového závěsu.
7. Traktor s pohonem všech kol.
8. Měření na válcových dynamometrech.
9. Výkonová bilance, přenos výkonu tahem a vývodovým hřídelem.
10. Měření na válcových dynamometrech.
11. Adheze a tahová účinnost, tahové a brzdné vlastnosti.
12. Tahové charakteristiky.
13. Měření na válcových dynamometrech.