Detail předmětu

Vibrace a hluk vozidel

FSI-QDZAk. rok: 2017/2018

Předmět má seznámit studenty se základy řešení problematiky vibrací a hluku aplikovanými na motorová vozidla. V předmětu jsou představeny nejdůležitější soudobé výpočtové a experimentální metody využitelné při vývoji moderních pohonných jednotek a motorových vozidel. Důraz je kladen na matematické a fyzikální základy výpočtových modelů a programových prostředků, jakož i verifikaci výsledků výpočtového modelování adekvátními experimentálními metodami. Jsou probírány vybrané příklady problematiky řešení vibrací a hluku, jako například akustické zdroje, akustické vlastnosti komponent vozidel nebo pasivní a aktivní metody snižování hluku.

Výsledky učení předmětu

Předmět umožňuje studentům získat teoretické a praktické znalosti o soudobých výpočtových metodách, aplikovaných při vývoji pohonných jednotek a motorových vozidel. Student získá znalosti o moderních numerických metodách využívaných v oblasti řešení vibrací a hluku vozidel.

Prerekvizity

Maticový počet. Diferenciální a integrální počet. Diferenciální rovnice obyčejné a parciální. Technická mechanika, kinematika, dynamika, pružnost a pevnost. Fourierova analýza a Fourierova transformace.

Doporučená nebo povinná literatura

BRUEL & KJAER. Noise Control. 2nd ed. Naerum, Norsko: Bruel & Kjaer, 1986. ISBN 8787355094. (EN)
NGUYEN-SCHÄFER, Hung. Aero and Vibroacoustics of Automotive Turbochargers. 1. Stuttgart, Germany: 3, 2013. ISBN 978-3-642-35069-6. (EN)
SMETANA, C. et al. Hluk a vibrace: měření a hodnocení. Praha: Sdělovací technika, 1998. ISBN 80-901936-2-5. (CS)
BROCH, J. T. Mechanical Vibrations and Shock Measurement. Naerum, Norsko: Bruel&Kjaer, 1984. ISBN 87 87355 361. (EN)
NOVÝ R., KUČERA M. Snižování hluku a vibrací. Praha: Vydavatelství ČVUT Praha, 2009.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu:
Orientace ve fyzikální podstatě řešených problémů a znalost praktického způsobu jejich řešení, vedoucí zejména k samostatné práci při následném zpracovávání diplomových prací a v inženýrské praxi po ukončení studia. Schopnost řešení problémů za pomocí výpočetní techniky a potřebného moderního softwarového vybavení. Podmínkou udělení zápočtu je samostatné vypracování zadaných úloh bez závažných nedostatků. Průběžně je prováděna kontrola studia.
Klasifikace při závěrečné zkoušce:
Při zkoušce jsou hodnoceny výše uvedené znalosti s přihlédnutím zejména ke schopnostem samostatné práce. Kurz je zakončen kontrolním testem, případně i ústním pohovorem.
Do klasifikačního hodnocení se zahrnují:
1. Hodnocení práce ve cvičeních (samostatně vypracovaných úloh).
2. Výsledek písemné a ústní zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vibrací a hluku pohonných jednotek a motorových vozidel. Současně jsou představeny výpočtové a experimentální přístupy, které jsou pro řešení různých typů úloh aplikovány v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Forma nahrazení zameškané výuky je řešena individuálně s garantem předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ADI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky vibrací a hluku
2. Základy numerických metod
3. Metoda konečných prvků
4. Metoda konečných prvků v úlohách dynamiky
5. Metoda hraničních prvků a statistická energetická metoda
6. Vybrané experimentální metody

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Aplikace metody konečných prvků – modální analýza
2. Aplikace metody konečných prvků – harmonická analýza
3. Aplikace metody konečných prvků – analýza akustického systému
4. Aplikace metody konečných prvků – analýza vázaného akusticko-strukturálního problému
5. Aplikace multibody dynamiky v akustických úlohách
6. Vybrané experimentální metody