Detail předmětu

Základy managementu kvality

FSI-BMKAk. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen na základní znalosti v oblasti principů podnikové ekonomiky a podniku jako organizace, na jejichž platformě lze dále stavět vědomostní bázi systému managementu kvality dle normy ISO 9001. Součástí předmětu je představení podniku v základním kontextu, dále pak z pohledu jeho podstaty, cílů a funkce, předmět tak poskytuje ucelený pohled na ekonomiku podniku ve zjednodušeném pojetí, tak aby vytvářel základ pro další výuku ve specifických navazujících přemetech ve vyšších ročnících.

Výsledky učení předmětu

Seznámení studentů se základními ekonomickými pojmy, pochopení souvislostí v rámci procesních činností podniků v návaznosti na základní znalosti principů řízení kvality, tak aby byli studenti schopni znalostně navázat na související oblasti řízení podnikové výroby. Na základě získaných vědomostí a informací by měli být schopni prakticky aplikovat systémový a procesní přístup při dílčích úkolech managementu kvality.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické povědomí, dále základní vědomosti o technologiích, znalosti z matematiky a fyziky v rozsahu obvyklém pro bakalářský stupeň studia.

Doporučená nebo povinná literatura

KETTUNEN, J.: Essays on strategic management and quality assurance; OULU 2009; ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS C Technica 329; pp. 44; ISBN 978-951-42-9178-
KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ., Podnikatelský plán. Brno: Computer Press. 2007. 2016 s. ISBN 978-80-251-1605-0. (CS)
GOETSCH, D. L.; DAVIS, S. B.: Quality Management - Introduction to Total Quality Management for Production, Processing and Services; 5. ed.; June 2005; ISBN 978-0131189294
SRPOVÁ, J., I. SVOBODOVÁ, P. SKOPAL a T. ORLÍK. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada. 2011. 200 s. ISBN 978-80-247-4103-1. (CS)
JURAN, J. M.; GRYNA F. M.: Juran´s Quality Control Handbook. McGraw-Hill, Inc., New York, 1988
SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. a kol. (2010) Podniková ekonomika. 5.vyd. Praha:C.H.Beck. 502 s. ISBN 80-7400-336-3. (CS)
Zákon č. 22/1997 Sb. (aktuální znění) O technických požadavcích na výrobky
Nenadál, J. a kol.: Moderní management jakosti. Management Press, Praha, 2008
Janíček, L. a kol: Evropská unie – instituce, ekonomická, bezpečnostní a sociální politika. Computer Press, Brno, 2003. ISBN 80-7226-819-8
Janků, M.: Evropská unie – právní system evropských společenství. Computer Press, Brno, 2003. ISBN 80-7226-806-6
Remtová, K.: Strategie podniku v péči o životní prostředí, Dobrovolné nástroje, VŠE Praha 2006, ISBN 80-245-1086-3 (CS)
ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem k použití; ÚNMZ, Praha, 2016 (CS)
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (CS)
Reichholf, J.: Životní prostředí, Ekologie lidských sídel, Ikar Praha 1999, ISBN 80-7202-503-1 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti musí obhájit zpracovaný semestrální projekt na zadané téma.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednáška
1. Základní pojmy. Definice kvality (úplný produkt). Dimenze kvality. Orientace na zákazníka. Stanovení priorit. Orientace na procesy. Integrovaný systém řízení. Vývoj přístupů k řízení podniků a organizací. Six Sigma, Lean Production.
2. Komplexní řízení kvality (TQM). Řízení marketingem, úplné inženýrské řešení a plánování kvality (QFD, FMEA). Environmentální a bezpečnostní omezující podmínky systému managementu.
3. Posuzování shody. Povinné a dobrovolné posuzování shody. Právní akty EU. Právní prostředí v ČR.
4. Technické normy. Kvalita jako shoda na rozhraní procesů. Výhody normovaného rozhraní. Soustavy technických norem. Normy řady ISO 9000. Posuzování shody podle norem ISO 9001.

Cvičení
1. Referáty studentů na zvolená témata a diskuse k nim. Okruh témat koreluje s tématy přednášek.
2. Příklady posuzování shody (CE).

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům nejdůležitější teoretické poznatky doplněné o konkrétní příklady a způsoby aplikace umožňující pochopit význam a úkoly managementu kvality. Vést studenty k tomu, aby si osvojili poznatky o vnitřním a vnějším prostředí organizace a naučili se používat metody uplatňované při analýze vnějšího a vnitřního prostředí. Součástí výkladu je také objasnění základních požadavků na management kvality.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontroluje se účast ve cvičeních. Přednášky jsou dobrovolné, prezentace zadané semestrální práce je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-KSB , 1. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu - základní pojmy a definice
2. Dimenze kvality. Orientace na zákazníka
3. Orientace na procesy a jejich řízení
4. Sedm základních nástrojů managementu kvality
5. Sedm nových nástrojů managementu kvality
6. Vybrané metody preventivního zabezpečování kvality
7. Dokumentace managementu kvality
8. Plánování kvality
9. Podpůrné procesy managementu kvality
10. Technické normy. Kvalita jako shoda na rozhraní procesů
11. Výhody normovaného rozhraní. Soustavy technických norem
12. Hodnocení výkonnosti a zlepšování procesů
13. Prezentace a obhájení semestrálních prací

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Hlavní pojmy, ekonomie, podnikání a kvalita.
2. Podnik a podnikání.
3. Zakládání podniku, majetková a kapitálová struktura podniku.
4. Okolí podniku, výrobní faktory.
5. Mzda a plat, náklady podniku.
6. Hospodářský výsledek podniku – výnos a zisk.
7. Bod zvratu, cash flow.
8. SWOT analýza.
9. - 10. Mapování procesů
11. - 12. Semestrální práce studentů na zvolená témata a diskuse k nim. Okruh témat koreluje s tématy přednášek.
13. Prezentace a obhajoba semestrálních prací.