Detail předmětu

Laboratorní technika v genomice a proteomice

FEKT-FLABAk. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen na laboratorní techniku, která je využívaná v genomice a proteomice. Studium je zaměřeno na konkrétní používané metody pro získávámí informací o složení látek, struktuře DNA a proteomech.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- uvést základní požadavky kladené na laboratorní prostory,
- vysvětlit princip fluorescence biologických molekul, vyjmenovat nejpoužívanější fluorescenční značky pro DNA a proteiny,
- vysvětlit princip sekvence DNA, popsat konstrukční řešení DNA sekvenátoru,
- vysvětlit princip PCR a real-time PCR, popsat konstrukční řešení PCR a real-time PCR,
- popsat separační metodu chromatografie, popsat význam chromatogramu a určit separované látky,
- vysvětlit princip kapalinové a plynové chromatografie,
- vysvětlit princip průtokové cytometrie a popsat konstrukční řešení průtokového cytometru,
- vysvětlit principy různých druhů spektrometrie a jejich použití.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Skoog,D.A.-Holler,F.J.-Nieman,T.A.: Principles of Instrumental Analysis, Saunders College Publishing, 1998, 849 s.
Skoog, D.A.-West, D.M.-Holler,F.J.: Fundamentals of Analytical chemistry, 7th edition, Saunders College Publishing, 1996, 659 s. Skoog, D.A.-West, D.M.-Holler,F.J.: Fundamentals of Analytical chemistry, 7th edition, Saunders College Publishing, 1996, 659 s.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Student musí získat minimálně 50 bodů ze 100 v dílčích aktivit:
1.. laboratorní úlohy (min 10 bodů, max. 20 bodů)
2.. individuální projekty, prezentace (min 10 bodů, max. 20 bodů)
2.. závěrečná zkouška (min 30 bodů, max. 60 bodů).
Studenti jsou hodnoceni v laboratoři, kde musí prokázat znalosti probíraných laboratorních metod. Závěrečný test kontroluje znalosti studentů o metodách a kontrukčním řešení laboratorních přístrojů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

- Metody používané v genomice a proteomice
- Laboratoře, požadavky na pracovní prostředí
- Vlastní a nevlastní fluorescence biologických molekul, fluorescenční značky
- Fluorescenční značení DNA a proteinů
- Sekvenace DNA
- PCR, real-time PCR
- Chromatografie obecně
- Kapalinová chromatografie
- Plynová chromatografie
- Průtoková cytometrie
- Hmotnostní spektrometrie
- Absorbční spektrometrie
- Fluorescenční spektrometrie

Cíl

Získání přehledu používaných biofyzikálních technik používaných pro analýzu biologických dat. Pochopení používaných metod a kontrukčního řešení laboratorních přístrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní cvičení jsou povinná, řádně omluvené zmeškané cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit individuálně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BTBIO-F magisterský navazující

    obor F-BTB , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor