Detail předmětu

Semestrální projekt

FP-FpdsPAk. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti.
Profesionalita, vědecká metodologie a kreativita, struktura diplomové práce a formální požadavky na úpravu, informační zdroje a citace literatury, chyby při zpracování diplomové práce, pracovní hypotézy, metody řešení problémů. Dle výše uvedených zásad zpracovat teoretrickou část diplomové práce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti po absolvování předmětu dokáží definovat problém, vyhledat, utřídit a zobecnit informace, vytvořit pracovní hypotézy, vyhledat a použít vhodnou metodu pro vyřešení daného problému, sestavit obhajovací řeč

Prerekvizity

Znalost a použití základních myšlenkových operací.

Doporučená nebo povinná literatura

ČSN ISO 690 Bibliografické citace (v platném znění) (CS)
Dle zaměření DP stanoví vedoucí práce
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum. 2011.290 s. ISBN 978-80-246-1966-8. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
Předkládání ve stanovených termínech dílčích elaborátů, předložení a prezentace studie k diplomové práci.
Klasifikační stupeň je podmíněn včasností, úplností a kvalitou předkládaných materiálů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní tématická náplň seminářů je nýásledující:
- Profesionální přístup k životu a k práci
- Základní myšlenkové operace
- Metodologie tvořivé práce
- Vyhledávání a zpracovávání informací
- Formální náležitosti komplexní písemné práce
- Citace literatury
- Modelová struktura diplomové práce
- Formální požadavky na diplomovou práci a nejčastější chyby
- Taktika obhajování vlastních názorů
- Praktická prezentace studie k diplomové práci

Cíl

Hlavním cílem předmětu je seznámit s metodologií duševní práce, způsoby získávání, zpracování a využívání informací a s formálními náležitostmi diplomové práce. Osvojení si základních dovedností při přípravě, zpracování a prezentaci diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Odevzdání požadovaných materiálů ve vyhlášených kontrolních dnech.
Nepřítomní studenti musí požadované materiály odevzdat v náhradním termínu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-UFRP , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor