Detail předmětu

Obchodní právo EU

FP-FopeuPAk. rok: 2017/2018

Hlavním cílem předmětu je základní orientace studenta v problematice okruhů obchodního práva upraveného právem ES. Předmět vysvětlit úlohu institucí ES při tvorbě a aplikaci hospodářského a obchodního práva ES. Prameny práva ES, právní aspekty volného oběhu zboží, pracovních sil, kapitálu, volného pohybu služeb a svoboda podnikání, problematiku hospodářské soutěže v právu ES, Ochranu spotřebitelů v právu ES a právo obchodních spoelčností upravených právem ES.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát teoretická východiska a z nich vycházející pozitivní platnou právní úpravu. Osvojí si instituty obchodního práva EU, na něž je předmět zaměřen. Budou schopni se orientovat v právních normách z hlediska jejich systematického uspořádání, budou rozumět základní právní terminologii a budou schopni používat právní terminologii nezbytnou při aplikaci obchodněprávních norem jak v dalším navazujících právních i ekonomických předmětech, tak ve své budoucí odborné praxi.

Prerekvizity

Student musí mít povědomí o základních právních pojmech.

Doporučená nebo povinná literatura

Týč, V. Základy práva EU pro ekonomy, Linde, Praha, 5. vyd. , 2006 (CS)
BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Jarmila POKORNÁ, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Karel MAREK, Dana ONDREJOVÁ, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Základy obchodního práva v Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, 2009. 341 s. Bakalářský studijní program, č. 429. ISBN 978-80-210-4957-4. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet není udělován.
Zkouška probíhá formou písemného testu. Test se skládá z 30 otázek se 4 variantami odpovědí, z nichž je vždy pouze jedna odpověď správná. Ověřovány jsou znalosti probrané látky. Klasifikace probíhá v souladu se směrnicí Podnikatelské fakulty VUT. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba minimálně 50 % bodů. Účast na zkoušce je povinná.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

• Úvod do předmětu
• Úloha institucí EU při tvorbě a aplikaci hospodářského a obchodního práva EU. Prameny práv.
• Právní aspekty volného oběhu zboží, pracovních sil, kapitálu, volného pohybu služeb a svoboda podnikání.
• Hospodářská soutěž v právu EU.
• Ochrana spotřebitelů v právu EU.
• Právo obchodních společností upravených právem EU

Cíl

Hlavním cílem předmětu je základní orientace studenta v problematice okruhů obchodního práva upraveného právem ES. Předmět vysvětlit úlohu institucí ES při tvorbě a aplikaci hospodářského a obchodního práva ES. Prameny práva ES, právní aspekty volného oběhu zboží, pracovních sil, kapitálu, volného pohybu služeb a svoboda podnikání, problematiku hospodářské soutěže v právu ES, Ochranu spotřebitelů v právu ES a právo obchodních společností upravených právem ES.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách dobrovolná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-UFRP , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Elektronické učební texty

Prezentace k jednání podnikatele (cs)
Prezentace ke směrnici o opožděných platbách (cs)
Reklama v EU a v ČR (cs)
Přehled předpisů EU a obchodní korporace (cs)
Směrnice o nabídkách převzetí a její transpozice v právu ČR (cs)
Spotřebitelské úvěry v právu EU a v právu ČR (cs)
Dvanáctá směrnice EU a její transpozice v právu ČR (cs)
Právo obchodních společností EU - přehled (cs) - Základní výklad ze stránek EK
Insider trading v EU (cs)
Přehled okruhů ke zkoušce (cs)
Směrnic proti opožděným platbám (cs)
Materiály k Evropské společnosti - SE (cs)