Detail předmětu

Angličtina pro elektrotechnické inženýrství

CESA-SAEIAk. rok: 2017/2018

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zkouškou se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen:
1.Zúčastnit se diskusí týkajících se základních témat z elektrotechniky (elektrické obvody, elektrický proud, elektrické vodiče) a témat z jeho studijního oboru, a to na základě nově získané odborné slovní zásoby.
2.Přečíst či zapsat základní matematické výrazy a úkony (sčítání, odčítání, násobení, dělení, typy závorek, zlomky, desetinná čísla, mocniny, odmocniny, rovnice).
3.Popsat technické funkce a aplikace produktu a vysvětlit, jak pracují technologie, např. na základě aplikací GPS nebo vesmírných „výtahů“. Osvojení si sloves use, allow, enable, permit, ensure, prevent a sloves popisujících pohyb.
4.Popsat běžné materiály, sloučeniny a slitiny (aluminium, bronze, copper, glass, lead, iron, ore, plastic, rubber, steel, stainless steel, timber, hardwood, softwood, zinc) a popsat jejich vlastnosti.
5.Popsat tvary součástek a jejich charakteristické znaky, a to na tvarech elektrických zásuvek a zástrček v různých zemích. Absolvent předmětu je dále schopen používat podstatná jména a slovesa, která se užívají pro popisy různých technik spojování.
6.Popsat různé typy technických problémů a jejich příčiny . Při popisu příčin absolvent používá nejenom přídavná jména běžně užívaná pro popis příčin technických problémů (inadequate, incorrect, atd.), ale i spojovací výrazy pro příčinu a následek (because of…, consequently, owing to…, as a result of ...).
7.Diskutovat o technických požadavcích u nově vznikajících produktů s lidmi z ostatních profesí (analýza potřeb v technickém kontextu) a vyhodnocovat proveditelnost navrhovaných řešení.
8.Používat základní slovní zásobu spojenou se zdravotními a bezpečnostními opatřeními. Na základě této zásoby je absolvent předmětu schopný popsat osobní ochranné prostředky v souvislosti s různými průmyslovými riziky a určit bezpečný systém práce.
9.Popsat automatizované nebo řízené systémy; verbalizovat grafy, tabulky a trendy, např v kontextu spotřeby elektrické energie.
10.Vysvětlit technické experimentování a vývoj při použití jazyka popisujícího řadu vývojových nástrojů používaných inženýry ve všech disciplinách – od počítačového modelování přes testování ve zmenšené velikosti až po testy provedené ve skutečné velikosti a v reálných podmínkách. S pomocí jazykových frází pro srovnání je absolvent předmětu schopný srovnávat to, co bylo předpovězeno (očekávání) s tím, co se skutečně stalo (výsledky).
11.Porozumět hlavním myšlenkám v poslechových aktivitách zaměřených na technické diskuze.
12.„Rychle přelétnout“ delší texty a vyhledat v nich požadovanaé informace. Absolvent předmětu je rovněž schopný vyhledat v různýczh částech textu či v různých textech informace tak, aby mohl vypracovat konkrétní zadaný úkol.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Práce se základní slovní zásobou spojenou s elektrotechnikou, elektrickými obvody a elektrickým proudem.
2. Práce se základní slovní zásobou spojenou s tematikou elektrických vodičů, žárovek a práce s čísly.
3. Popis technických funkcí a aplikací produktu. Vysvětlení, jak pracují technologie.
4. Popis materiálů a jejich vlastností.
5. Popis tvarů součástek a jejich charakteristických znaků. Techniky spojování materiálů.
6. Typy technických problémů. Příčina poruch/závad.
7. Technické požadavky. Vyhodnocení proveditelnosti.
8. Zdraví a bezpečnostní opatření. Jejich důležitost.
9. Automatizované systémy. Popis trendů (grafy).
10. Testy a experimenty. Srovnání výsledků s očekáváními.
11. Příčina a následek (se zaměřením se na spojovací výrazy).
12. Diskuse o tom, jak dosáhnout dobrého výkonu. Fyzikální síly.
13. Semestrální test

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s jazykovými prostředky, funkcemi a dovednostmi, které budou používat v různých situacích při komunikaci se spolupracovníky v zaměstnání, s obchodními partnery a institucemi v mezinárodním konkurenčním prostředí v rámci své odbornosti.
Dílčí cíle:
• Porozumění specifickým technickým informacím v mluvené i psané formě.
• Schopnost komunikovat ve vybraných situacích spojených s vývojem, výrobou a prezentací technických zařízení a jejich součástí, vyjadřovat se a diskutovat o otázkách vývoje poznání v technických oborech. Schopnost jednat na různých úrovních v závislosti na požadavcích pracovního procesu.
• Odpovídající rozšíření specifické slovní zásoby.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program S-SBT bakalářský

    obor S-SBT , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor