Detail předmětu

Vybrané problémy z energetiky

FEKT-MVPEAk. rok: 2017/2018

Optimalizace údržby energetických zařízení pomocí teorie her.Zemní spojení v sítích vn.Elektricky blízký zkrat.

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s některými vybranými problémy elektroenergetiky.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia a úspěšně vykonaná zkouška z MPRS.

Doporučená nebo povinná literatura

Řád preventivní údržby ČEZ,a.s.Praha,1998.
Řád preventivní údržby JME,a.s.Brno,2000.
Maňas,M.:Teorie her a její aplikace.SNTL,1991.
Rektorys,K. a kol.:Přehled užité matematiky.Prometheus,Praha,1995.
Saadat,H.:Power system analysis.McGraw-Hill,1999.
Trojánek,Z.,Hájek,J.,Kvasnica,P.:Přechodné jevy v elektrizaních soustavách.SNTL/ALFA,1987.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Řád preventivní údržby vybraných energetických podniků.
Plánování,příprava a provádění údržby v praxi.
Základní pojmy z teorie her.
Teorie her a optimální rozhodování.
Herní matice a její vyhodnocení.
Trendy vývoje provádění údržby energetických zařízení.
Proudové a napěťové poměry v síti vn při zemním spojení.
Izolovaná,kompenzovaná a odporově uzemněná síť vn.
Přerušované zemní spojení.
Indikace zemních spojení.
Nastavení zemních ochran v odporově uzemněné síti vn.
Stanovení charakteristických hodnot zkratových proudů při zkratu v síti s asynchronními motory.
Srovnání charakteristických hodnot zkratových proudů u souměrných a nesouměrných poruch.

Cíl

Seznámit studenty s některými vybranými problémy elektroenergetiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor