Detail předmětu

Accounting for Enterpreneurs

FP-BAENEAk. rok: 2017/2018

V předmětu se studenti seznamují s obecnou charakteristikou účetnictví a jejími metodickými nástroji a právní úpravou účetnictví. Hlavní pozornost je věnována obsahu účetní závěrky. V rozvaze jsou seznámeni s jejími položkami a způsobu jejich oceňování. Ve výkazu zisku a ztráty sledují vymezení nákladových a výnosových položek v druhovém a účelovém členění. Studenti jsou seznámeni i s přehledem peněžních toků.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají teoretické znalosti problematicky rozvahových a výsledkových jevů, mají znát předpisy pro účetní zpracování těchto operací podle české právní úpravy. Studenti získají dovednosti, potřebné k zaúčtování operací, spojených s existencí všech forem majetku v korporaci, jeho zdrojů financování, nákladových a výnosových procesů. Získají dovednosti ke specifickým účetním operacím, které zajišťují věrný a poctivý obraz účetní jednotky. Procvičí také sestavování účetních výkazů. Po absolvování kurzu jsou studenti schopni provádět rutinní účetní operace v obchodní korporaci, navrhnout řešení specifických účetních operací a sestavit účetní výkazy.

Prerekvizity

Základní středoškolské znalosti matematiky a podnikového hospodářství.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek, v jejichž rámci je problematika i procvičována. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Příklady podporují zejména praktické ovládnutí látky nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Ohodnocení zpracované semestrální práce.
Písemný test v závěru semestru.
Součet dosažených bodů je podkladem pro získání výsledného hodnocení (ECTS tabulky pro VUT).

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Osnova přednášek předmětu:
1. Úvod do podvojného účetnictví pro podnikatele. Funkce účetnictví, charakteristické vlastnosti a právní aspekty. Všeobecně uznávané účetní principy. Mezinárodní účetní standardy pro malé a střední firmy.
2. Akiva a pasíva, jejich vymezení a struktura, skupiny aktiv a pasiv, jejich vzájemné vztahy. Bilanční systém, vliv ekonomických transakcí na rozvahu.
3. Náklady a výnosy účetní jednotky, jejich vymezení a tídění. Struktura výkazu zisku a ztráty.
4. Účetní cyklus. Metodické nástroje účetnictví, účtová osnova, účetní doklady a knihy, vnitřní kontrolní systém.
5. Klíčové principy oceňování, oceňovací základny. Oceňování aktiv stejného druhu, oceňování finančních aktiv.
6. Finanční účty, jejich struktura a význam, peníze v hotovosti, peníze na cestě, bankovní účty.
7. Zásoby, jejich definice a metody oceňování. Funkce zásob a základní účetní operace se zásobami.
8. Třídění dlouhodobého majetku, základní způsoby pořízení dlouhodobého majetku a zobrazení během jeho životnosti. Metody odpisování dlouhodobého majetku.
9. Zúčtovací vztahy -pohledávky a závazky účetní jednotky (z obchodních vztahů, k zaměstnancům k vlastníkům).
10. Základy účtování nákladů a výnosů. Vlastní kapitál a cizí zdroje účetní jednotky.
11. Další důležité části účetní závěrky - přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu. Příloha k účetní závěrce a výroční zprávy.
12. Harnonizace účetnictví ve světě. Mezinárodní účetní standardy a US GAAP.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je umožnit studentům získat základní znalosti pro porozumění a vysvětlení informací ze účetních výkazů a pro přípravu zjednodušených výkazů pro malé a střední firmy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast studentů ve výuce je sledována, v případě neomluvené absence student postupuje podle pokynů vyučujícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program BAK-E-CŽV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor BAK-ESBD-CŽV , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor