Detail předmětu

Počítačová podpora konstruování a výroby

FSI-OPPAk. rok: 2015/2016

Komplexní přehled prostředků a metod počítačové podpory konstruování letadel, kontroly a výroby letadel. Metody zefektivnění procesu konstruování od počátečního návrhu, přípravy výroby až k finálnímu zpracování výkresové dokumentace, či přímému opracování pomocí NC strojů. Teorie modelování na 3D modelech. Úvod do systému Catia V5.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Základní znalosti a dovednosti při práci na pracovních stanicích,
seznámení se s filozofií systémů určených pro navrhování konstrukcí
pomocí 3D modelů. Základní znalosti užívání systému CATIA V5.

Prerekvizity

Základní znalosti počítačové geometrie. Základní znalost některého nižšího CAD systému (AutoCad, Inventory ap.).

Doporučená nebo povinná literatura

J. Roskam: Airplane Design Part I - VIII.
elektronický manuál: CATIA V5, (EN)
D. Raymer: Aircraft Design: A Conceptual Approach.
J. Roskam: Airplane Design Part I - VIII.
D. Raymer: Aircraft Design: A Conceptual Approach.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání semestrálního projektu v požadovaném termínu a kladné hodnocení práce garantem kurzu. Zhodnocení práce je provedeno s každým studentem individuálně a je oznámkováno podle platné stupnice.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámit studenty s metodami navrhování leteckých konstrukcí s využitím
počítačových systémů a základních znalostí o platných principech
navrhování leteckých konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STL , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do oblasti počítačové podpory konstrukce a výroby letadel
2.Úvodní seznámení s CAD systémem CATIA V5
3.Skicář, vytvoření skicovacího prostředí, nastavení rastru, hlavní nástroje.
4.Konstruování těles vycházejících ze skici.Tažená, tělesa, kapsy, rotační tělesa ap.
5.Tělesa vycházející z ploch.Transformační operace (Posun, rotace, symetrie, změna měřítka.)
6.Přímé modelování v modelovém prostoru. Tvorba základní geometrie (bod, přímka, kružnice, křivka, rovina).
7.Modelování ploch, základní operace. Výplňová plocha, víceřezová plocha, vytažená plocha. Speciální plochy (kulová, válcová).
8.Operace ned plochami (dělení, ořezávání ploch, jejich spojování).
9.Zajištění spojitosti navazujících křivek a ploch. Úrovně spojitosti, okrajové podmínky pro zajištění požadované úrovně spojitosti.
10.Způsoby vytváření volných křivek a ploch.
11.Analýza navržených křivek a ploch. Kontrola hladkosti a vzájemné návaznosti ploch.
12.Vytváření sestav. Vložení existujícího komponentu, přemístění komponentu, tvorba polohových omezení a analýza sestavy.
13.Vytváření technické dokumentace. Vytvoření výkresu, vložení pohledů, nástroje pro úpravu, kótování, tisk výkresu.

Cvičení s počítačovou podporou

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do oblasti počítačové podpory konstrukce a výroby letadel.
2.Vytvoření součástky tažením ze skici.
3.Vytvoření součásti jejímž základem je rotační těleso.
4.Definování základní geometrie lichoběžníkového aerodynamicky i geometricky kříženého křídla.
5.Definování základní geometrie křidélek a vztlakových klapek pro konkrétní geometrii křídla.
6.Definování geometrie koncového oblouku křídla.
7.Vytvoření modelu zaoblené přední části trupu.
8.Návrh geometrie přechodových krytů mezi trupem a křídlem letounu.
9. Vytvoření sestavy křídla, křidélka a vztlakové klapky z dříve vytvořených modelů.
10.Využití této sestavy k modelování mechanismu táhlového ovládání křidélek.
11.Řešení kinematiky diferencovaných křidélek.
12.Návrh přední části trupu kluzáku s odklápěcí kabinou.
13.Navržení zasklení kabiny dopravního letounu a vyšetření výhledového diagramu.

eLearning