Detail předmětu

Pozemní stavitelství I (S),(E)

FAST-BH52Ak. rok: 2013/2014

Konstrukční systémy vícepodlažních staveb: - stěnové systémy, Nosné stěny zděné, otvory v nosných stěnách, - systémy skeletové železobetonové monolitické, - Kombinované systémy. Konstrukční systémy výškových Budov, superkonstrukce - princip, materiálové varianty. Stropní konstrukce, jejich Funkce, obecne požadavky, Vazba na svislé stěny Nosné: stropy dřevěné, železobetonové, keramické, Kovové, Kombinované. Konstrukce předsazené. Komínové na ventilační průduchy. Nenosné svislé konstrukce, požadavky, materiálové konstrukční řešení.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Navazuje na předmět a znalosti z předmětu Nauka o pozemních stavbách. Zopakování základní terminologie konstrukcí pozemních staveb a zásadní prohloubení dosavadních znalostí týkajících se dílčích součástí daných konstrukčních systémů. Získání hlubokých vědomostí o konstrukčních principech jednotlivých konstrukcí a jejich součástech (svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, konstrukce převislé a ustupující, komíny, dělící a dilatační spáry).

Prerekvizity

Odborné názvosloví, základní požadavky na různé typy staveb (funkční, konstrukční, a architektonické), základní znalosti o konstrukčních systémech, schopnost výběru systému v závislosti na typu stavby, zajištění prostorové tuhosti konstrukčního systému. Znalost zakreslování základních typů konstrukcí na vysoké grafické úrovni, schopnost čtení stavebních výkresů.

Korekvizity

Odborné názvosloví, zatížení budov, mechanická odolnost a stabilita, řešení napjatosti v konstrukcích pozemních staveb, znalosti z mechaniky zemin a zakládání, materiálové vlastnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Matoušková, D.: Pozemní stavitelství I. VUT Brno, 1993. ISBN 80-85867-31-X. (CS)
Hájek, P.: Konstrukce pozemních staveb 10. ČVUT Praha, 1995. IBN 8001013960. (CS)
Bečkovský, Kolář, Krupicová, Novotný, Ostrý, Šuhajda: www.bh52.cz. VUT FAST v Brně, Ústav pozemního stavitelství, 2012. [www.bh52.cz] (CS)
Michálek, J.: Konstrukce pozemních staveb 15. ČVUT Praha, 2001. ISBN 80-01-02479-2. (CS)
Klimešová a kol.: M01 Nauka o pozemních stavbách. 2004. (CS)
Hanák, M.: Pozemní stavitelství, Cvičení II. ČVUT Fakulta architektury, 2004. ISBN, 80-01-02971-9. (CS)
Zlámal: M01 Pozemní stavitelství I - Svislé konstrukce. 2005. (CS)
Zlámal: M02 Pozemní stavitelství I - Vodorovné konstrukce. 2005. (CS)
Hodge John: Brickwork for Apprentices. Arnold, London, 2006. ISBN-13: 978-0750667524. (EN)
Chudley, R., Greeno, R.: Building Construction Handbook. Elsevier LTD., 2008. ISBN: 978-0-7506-86228. (EN)
Bečkovský, Kolář, Krupicová, Novotný, Ostrý, Šuhajda: www.upst.cz. 2013. [www.upst.cz] (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V přednáškách se jedná o přednáškovou činnost pedagogů, ale také zástupců stavební praxe. Ve cvičení je řešen konstrukční projekt v podobě části projektové dokumentace rodinného domu ve stupni pro stavební povolení. Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu je nezbytné absolvovat aktivní účast ve cvičení, průběžné konzultace a odevzdání jednotlivých elaborátů (výkresů) podle stanoveného harmonogramu cvičení, odevzdání všech elaborátů v předepsané formě v daném termínu. Pro absolvování zkoušky je nezbytné udělení zápočtu ze cvičení, z písemné části zkoušky získat více než 60% bodů a úspěšně složit ústní zkoušku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Požadavky na konstrukce – funkční, konstrukční a materiálové; zatížení; konstrukční systémy vícepodlažních staveb.
2. Svislé nosné konstrukce, stěny – zděné – druhy malt, materiál zdiva, únosnost, sedání a dotvarování zdiva; cihelné zdivo – druhy, vazby zdiva.
3. Tvárnicové zdivo, kamenné zdivo, smíšené zdivo – materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy.
4. Monolitické a montované stěny, vícevrstvé konstrukce - konstrukční principy, únosnost; sloupy a pilíře - materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy.
5. Otvory ve svislých konstrukcích (ztužující prvky) - věnce a překlady – statické a konstrukční principy, materiálové varianty, eliminace tepelných mostů.
6. Vodorovné nosné konstrukce - funkční a statické požadavky, vazba na svislé konstrukce; stropy monolitické.
7. Montované, polomontované stropní konstrukce – druhy, vlastnosti a funkční požadavky.
8. Klenby - typy, konstrukční a statické řešení; skeletové systémy – základní principy a funkční požadavky
9. Skeletové systémy – monolitické, montované, kombinované konstrukční systémy.
10. Konstrukční systémy výškových budov – superkonstrukce – princip, materiálové varianty, halové objekty – druhy, funkční a statické požadavky.
11. Konstrukce převislé a ustupující – balkóny, lodžie, pavlače, arkýře a římsy – materiálové varianty, statické požadavky, tepelně technická problematika.
12. Dilatační spáry; konstrukce svislé nenosné – příčky – materiálové a konstrukční řešení.
13. Komíny a ventilační průduchy – zásady pro navrhování a provádění.

Cíl

Zopakování základní terminologie konstrukcí pozemních staveb a zásadní prohloubení dosavadních znalostí týkajících se dílčích součástí daných konstrukčních systémů. Získání hlubokých vědomostí o konstrukčních principech jednotlivých konstrukcí a jejich součástech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program B-K-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Požadavky na konstrukce – funkční, konstrukční a materiálové; zatížení; konstrukční systémy vícepodlažních staveb.
2. Svislé nosné konstrukce, stěny – zděné – druhy malt, materiál zdiva, únosnost, sedání a dotvarování zdiva; cihelné zdivo – druhy, vazby zdiva.
3. Tvárnicové zdivo, kamenné zdivo, smíšené zdivo – materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy.
4. Monolitické a montované stěny, vícevrstvé konstrukce - konstrukční principy, únosnost; sloupy a pilíře - materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy.
5. Otvory ve svislých konstrukcích (ztužující prvky) - věnce a překlady – statické a konstrukční principy, materiálové varianty, eliminace tepelných mostů.
6. Vodorovné nosné konstrukce - funkční a statické požadavky, vazba na svislé konstrukce; stropy monolitické.
7. Montované, polomontované stropní konstrukce – druhy, vlastnosti a funkční požadavky.
8. Klenby - typy, konstrukční a statické řešení; skeletové systémy – základní principy a funkční požadavky
9. Skeletové systémy – monolitické, montované, kombinované konstrukční systémy.
10. Konstrukční systémy výškových budov – superkonstrukce – princip, materiálové varianty, halové objekty – druhy, funkční a statické požadavky.
11. Konstrukce převislé a ustupující – balkóny, lodžie, pavlače, arkýře a římsy – materiálové varianty, statické požadavky, tepelně technická problematika.
12. Dilatační spáry; konstrukce svislé nenosné – příčky – materiálové a konstrukční řešení.
13. Komíny a ventilační průduchy – zásady pro navrhování a provádění.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. cvičení: Zadání výkresu č. V1 – Půdorys nad 1. NP
2. cvičení: Zadání výkresu č. V2 – Výkres tvaru monolitického stropu nad 1.NP
Zadání studie č. S1 – Uložení monolitického stropu
Konzultace: výkres č. V1
3. cvičení: Zadání výkresu č. V3 – Výkres sestavy stropních dílců nad 1.NP
Zadání studie č. S2 – Uložení montovaného stropu – 2b
Konzultace: výkres č. V2, studie č. S1
Odevzdání: výkres č. V1
4. cvičení: Zadání výkresu č. V4 – Svislý řez prvním nadzemním podlažím
Zadání studie č. S3 – Konstrukční principy se snahou eliminovat tepelné mosty
Konzultace: výkres č. V3, studie č. S2
Odevzdání: výkres č. V2, studie č. S1
5. cvičení: Konzultace: výkres č. V4, studie č. S3
Odevzdání: výkres č. V3, studie č. S2
6. cvičení: Odevzdání: výkres č. V4, studie č. S3
7. cvičení: Zápočet