Detail předmětu

Prvky kovových konstrukcí

FAST-BO02Ak. rok: 2013/2014

Úvod do problematiky navrhování a realizace kovových nosných konstrukcí. Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí, stav a perspektivy rozvoje oboru.
Materiál a sortiment konstrukčních prvků.
Principy a zásady spolehlivosti kovových konstrukcí, metoda dovolených namáhání a mezních stavů. Pravděpodobnostní přístupy k navrhování ocelových konstrukcí.
Geometrické a statické charakteristiky tenkostěnných otevřených a uzavřených průřezů prvků ocelových konstrukcí.
Spoje kovových konstrukcí - zásady navrhování a konstrukčního řešení (spoje šroubované, třecí a spoje svařované).
Pruty tažené. Ohyb nosníků - pružné a pružně-plastické působení.
Prosté a složené kroucení tenkostěnných prutů otevřeného a uzavřeného průřezu.
Stabilita a vzpěrná únosnost tlačených prutů celistvého a členěného průřezu.
Klopení nosníků.
Pruty namáhané tahem a ohybem, namáhání tlakem a ohybem.
Problém globální a lokální stability. Únosnost průřezů se štíhlými stěnami.
Pevnost ocelových konstrukcí při působení opakovaného namáhání. Faktory ovlivňující únavovou pevnost oceli.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student se naučí a zvládne základní principy a metody navrhování nosných prvků kovových konstrukcí. Dále nastuduje postupy a procedury navrhování reálných nosných konstrukčních prvků a dílců ve smyslu standardizovaných evropských dokumentů.
Dílčí problémy výuky předmětu zahrnují otázky materiálových charakteristik, dimenzování spojů, návrh prutů tažených, ohýbaných, kroucených a tlačených. Podstatným problémem návrhu štíhlých a tenkostěnných prutů jsou úlohy zaměřené na stabilitu (vzpěr) tlačených prutů a ohýbaných nosníků.
Všeobecně je obsah předmětu zaměřen na problematiku spolehlivosti a efektivity nosných konstrukcí.

Prerekvizity

Základy vysokoškolské matematiky, fyziky a chemie, statika, pružnost a plasticita, zásady navrhování konstrukcí a dopravních staveb, zatížení stavebních konstrukcí.

Korekvizity

Mechanika prutů, desek a stěn, numerické metody, počítačová podpora navrhování.

Doporučená nebo povinná literatura

Ferjenčík, P., Schun, J., Melcher, J. a kol.: Navrhovanie ocelových konštrukcií, 1. časť, 2. časť. ALFA Bratislava - SNTL Praha, 1986. (SK)
Salmon, C.G., Johnson, J.E.: Steel Structures: Design and Behavior. Addison-Wesley Pub Co, 1997. (EN)
Balio, G., Mazzolani, F.M.: Design of Steel Structures. E&FN Spon, 1999. (EN)
Studnička, J.: Ocelové konstrukce. ČVUT v Praze, 2002. (CS)
SCI-The Steel Construction Institute, Ascot, U.K.: ESDEP-European Steel Design Education Programme, CD ROM. ESDEP Society, 2000. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování zápočtu ze cvičení: docházka do výuky, absolvování zadaných příkladů dimenzování nosných prvků a odevzdání písemných testů. Pro absolvování zkoušky: zápočet z předmětu, úspěšné prokázání znalostí při zkoušce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky navrhování a realizace kovových nosných konstrukcí. Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí, stav a perspektivy rozvoje oboru.
2. Materiál a sortiment konstrukčních prvků.
3. Principy a zásady spolehlivosti kovových konstrukcí, metoda dovolených namáhání a mezních stavů. Pravděpodobnostní přístupy k navrhování ocelových konstrukcí.
4. Geometrické a statické charakteristiky tenkostěnných otevřených a uzavřených průřezů prvků ocelových konstrukcí.
5. Spoje šroubované a třecí spoje.
6. Koutové svary.
7. Tupé svary, svary děrové a žlábkové.
8. Pruty tažené. Ohyb nosníků - pružné a pružně-plastické působení.
9. Prosté a složené kroucení tenkostěnných prutů otevřeného a uzavřeného průřezu.
10. Vzpěr tlačených prutů složeného a členěného průřezu.
11. Klopení nosníků.
12. Pruty namáhané tahem a ohybem, namáhání tlakem a ohybem.
13. Únosnost průřezů se štíhlými stěnami. Kritická a pokritická únosnost štíhlých stěn plnostěnných nosníků. Pevnost ocelových konstrukcí při působení opakovaného namáhání. Faktory ovlivňující únavovou pevnost oceli.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-MI bakalářský

  obor MI , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-K-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky navrhování a realizace kovových nosných konstrukcí. Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí, stav a perspektivy rozvoje oboru.
2. Materiál a sortiment konstrukčních prvků.
3. Principy a zásady spolehlivosti kovových konstrukcí, metoda dovolených namáhání a mezních stavů. Pravděpodobnostní přístupy k navrhování ocelových konstrukcí.
4. Geometrické a statické charakteristiky tenkostěnných otevřených a uzavřených průřezů prvků ocelových konstrukcí.
5. Spoje šroubované a třecí spoje.
6. Koutové svary.
7. Tupé svary, svary děrové a žlábkové.
8. Pruty tažené. Ohyb nosníků - pružné a pružně-plastické působení.
9. Prosté a složené kroucení tenkostěnných prutů otevřeného a uzavřeného průřezu.
10. Vzpěr tlačených prutů celistvého a členěného průřezu.
11. Klopení nosníků.
12. Pruty namáhané tahem a ohybem, namáhání tlakem a ohybem.
13. Únosnost průřezů se štíhlými stěnami. Kritická a pokritická únosnost štíhlých stěn plnostěnných nosníků. Pevnost ocelových konstrukcí při působení opakovaného namáhání. Faktory ovlivňující únavovou pevnost oceli.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do problematiky navrhování a realizace kovových nosných konstrukcí. Zatížení nosných konstrukcí pozemních staveb.
2.Materiál a sortiment konstrukčních prvků.
3.Metoda dovolených namáhání a mezních stavů. Pravděpodobnostní přístupy k navrhování ocelových konstrukcí.
4.Geometrické a statické charakteristiky tenkostěnných otevřených a uzavřených průřezů
5.Spoje šroubované a třecí.
6.Koutové svary. Tupé svary, svary děrové a žlábkové.
7.Pruty tažené. Ohyb nosníků - pružné a pružně-plastické působení.
8.Prosté a složené kroucení tenkostěnných prutů otevřeného a uzavřeného průřezu.
9.Vzpěr tlačených prutů celistvého průřezu.
10.Vzpěr tlačených prutů členěného průřezu.
11.Klopení nosníků.
12.Pruty namáhané tahem a ohybem, namáhání tlakem a ohybem.

13.Únosnost průřezů se štíhlými stěnami.