Detail předmětu

Stavební chemie

FAST-BC01Ak. rok: 2013/2014

Vybrané kapitoly z obecné a fyzikální chemie, chemická vazba, kinetika chemických reakcí, termochemie, fázové rovnováhy, disperzní soustavy, disociace, pH, hydrolýza, elektrochemie.
Přírodní a druhotné suroviny pro stavebnictví. Chemie skla. Vzdušné a hydraulické maltoviny, výroba, chemické vlastnosti, tuhnutí a tvrdnutí. Koroze zatvrdlých pojiv a kameniva v kompozitních materiálech.
Chemické vlastnosti ostatních stavebních materiálů, jejich degradace a ochrana proti degradaci.
Chemické a elektrochemické vlastnosti kovů, koroze kovů a ochrana proti korozi.
Chemické vlastnosti vody, odpadní vody, voda pro výrobu betonu a náporová voda. Chemické složení atmosféry, škodliviny v ovzduší.
Vybrané kapitoly z organické chemie. Chemické složení a vlastnosti dřeva, živic, makromolekulárních látek na bázi uhlíku a křemíku.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Výsledky učení předmětu

Vybrané kapitoly obecné a fyzikální chemie ve vztahu k chemii stavebních materiálů.
Chemie anorganických stavebních pojiv a konstrukčních materiálů, tj. sádry, vápna, cementu, betonu a kovů, jejich chemické složení, proces vytváření pevné struktury.
Chemické procesy při korozních dějích.
Chemické složení a vlastnosti organických stavebních materiálů, jako dřeva, živic a plastů.
Chemie vody, ovzduší a životní prostředí.
Student zvládne cíl předmětu, tj. vybrané kapitoly z obecné, fyzikální, anorganické a organické chemie, které jsou ve vztahu k chemické podstatě, vlastnostem a chování stavebních materiálů a k chemii a technologii vody.

Prerekvizity

Stavba atomů prvků, periodická soustava prvků, základní chemické zákony, anorganické názvosloví, jednoduché stechiometrické výpočty, základní pojmy z organické chemie, přehled uhlovodíků a jejich derivátů, základy názvosloví organických sloučenin.

Korekvizity

žádné

Doporučené volitelné složky programu

žádné

Doporučená nebo povinná literatura

Illstone, J.M., Domone, P.L.J.: Construction Materials. Spon Press, 2001. (EN)
Zumdahl, S.S., Zumdahl, S.A.: Chemistry. Houghton-Mifflin, 2003. (EN)
Rovnaníková, Křístek, Malá, Rovnaník: Stavební chemie - modul 1 až 4. Nakladatelství CERM, 2004. (CS)
Henning, O., Lach, V.: Chemie ve stavebnictví. SNTL: Praha, 1983. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Studenti v laboratořích pracují ve dvojicích a provádějí jednoduché pokusy podle návodů ve skriptech. Na konci cvičení vypracují protokol, který ihned odevzdají vyučujícímu. Studenti kombinovaného studia vyplňují během semestru 2 testy v aplikaci LMS Moodle a na konci semestru absolovují jednodenní cvičení v laboratoři.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti získají zápočet za cvičení na základě vypracovaných úloh a úspěšně složených 3 kontrolních testů. Zkouška z teorie je písemná.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Složení jader, izotopy, radioaktivita, atomová struktura.
2. Kvantová čísla, Pauliho princip, Princip „Aufbau“, Hundovo pravidlo, periodicita vlastností prvků, periodická tabulka.
3. Atomové hmotnosti, molekuly, molární hmotnost, chemické rovnice, stechiometrie, chemické vazby.
4. Chemická kinetika, reakční rychlost, aktivovaný komplex, katalýza, termochemie, Hessův a Lavoisierův zákon. Fázové rovnováhy, plyny, kapaliny, tuhé látky, krystalografie.
5. Disperzní soustavy – gely, suspenze, aerosoly, emulze, koloidní roztoky, pravé roztoky, tenzidy
6. Vlastnosti vybraných anorganických sloučenin uhlíku, křemíku.
7. Chemické složení a vlastnosti přírodních a druhotných surovin. Výroba, složení a vlastnosti vápna, sádry.
8. Výroba, chemické vlastnosti a složení hydraulických pojiv – Portlandského cementu, hydraulického vápna a hlinitanového cementu.
9. Chemie a degradace skla. Chemická degradace pojiv a staviv, ochrana proti degradačním procesům.
10. Elektrochemie, galvanické články, standardní redoxní potenciály, elektrolýzy, kovy a koroze kovů.
11. Chemie vody a ovzduší.
12. Chemické složení dřeva a poškození dřevěných konstrukcí. Chemické vlastnosti živic, chemická odolnost.
13. Složení a vlastnosti polymerů na bázi uhlíkového řetězce, jejich chemická stabilita. Složení a vlastnosti silikonů, chemická odolnost.

Cíl

Vybrané kapitoly obecné a fyzikální chemie ve vztahu k chemii stavebních materiálů. Chemie anorganických i organických stavebních materiálů, jejich chemické složení, proces vytváření pevné struktury a chemické procesy při korozních dějích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-K-C-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Složení jader, izotopy, radioaktivita, atomová struktura.
2. Kvantová čísla, Pauliho princip, Princip „Aufbau“, Hundovo pravidlo, periodicita vlastností prvků, periodická tabulka.
3. Atomové hmotnosti, molekuly, molární hmotnost, chemické rovnice, stechiometrie, chemické vazby.
4. Chemická kinetika, reakční rychlost, aktivovaný komplex, katalýza, termochemie, Hessův a Lavoisierův zákon. Fázové rovnováhy, plyny, kapaliny, tuhé látky, krystalografie.
5. Disperzní soustavy – gely, suspenze, aerosoly, emulze, koloidní roztoky, pravé roztoky, tenzidy
6. Vlastnosti vybraných anorganických sloučenin uhlíku, křemíku.
7. Chemické složení a vlastnosti přírodních a druhotných surovin. Výroba, složení a vlastnosti vápna, sádry.
8. Výroba, chemické vlastnosti a složení hydraulických pojiv – Portlandského cementu, hydraulického vápna a hlinitanového cementu.
9. Chemie a degradace skla. Chemická degradace pojiv a staviv, ochrana proti degradačním procesům.
10. Elektrochemie, galvanické články, standardní redoxní potenciály, elektrolýzy, kovy a koroze kovů.
11. Chemie vody a ovzduší.
12. Chemické složení dřeva a poškození dřevěných konstrukcí. Chemické vlastnosti živic, chemická odolnost.
13. Složení a vlastnosti polymerů na bázi uhlíkového řetězce, jejich chemická stabilita. Složení a vlastnosti silikonů, chemická odolnost.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní informace ke cvičení, bezpečnost práce
2. Kyseliny
3. Zásady
4. Neutralizace a hydrolýza solí
5. Oxidace a redukce
6. Vápno, sádra
7. Cementy
8. Další stavební materiály
9. Voda
10. Voda ve spotřebě a životním prostředí
11. Kovy
12. Některé vlastnosti vybraných surovin pro výrobu plastů