Detail předmětu

Roboty a manipulátory

FSI-FRM-AAk. rok: 2011/2012

Účelem kurzu je seznámit posluchače s možným nasazením průmyslových robotů a manipulátorů (PRaM) do automatizované a robotizované výroby. Za tímto účelem získají posluchači znalosti o základních a odvozených typech průmyslových robotů, jejich řízení a programování. Budou seznámeni s různými druhy pohonů a převodů, užívaných ve stavbě PRaM a v návaznosti na příklady robotizovaných pracovišť, dále získají přehled o různých typech a možnostech koncových členů (chapadel, technologických hlavic) PRaM. Ve cvičeních se zaměří na praktické ukázky typových představitelů průmyslových robotů a jejich programování.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Předmět Roboty a manipulátory umožňuje studentům osvojit si nejnovější poznatky z nasazování stacionárních průmyslových robotů a manipulátorů a rozšířit si dovednosti co se týče jejich programování. Důraz je kladen na praktickou dovednost studentů v laboratorních cvičeních.

Prerekvizity

Základní znalosti o stavbě strojů a zařízení

Doporučená nebo povinná literatura

Buda, J.-Kováč,M.: Priemyselné roboty, ALFA, Bratislava, 1976
Kolíbal, Z.: Průmyslové roboty I. Konstrukce průmyslových robotů a manipulátorů (PRaM), skriptum VUT
Volmer, J. a kol.: Industrieroboter, VEB Verlag Technik, Berlin, 1981
Kolíbal, Z.- Kadlec,Z.: Průmyslové roboty II. Konstrukce výstupních hlavic a periferií, skriptum VUT
Chvála, B. - Matička, R. - Talácko, J.: Průmyslové roboty a manipulátory, SNTL, Praha, 1990

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu:
1. Prezence ve cvičení – 100 % účast ve cvičeních
2. Splnění podmínek průběžné kontroly (příprava na cvičení, aktivita během cvičení) – toto bude upřesněno vždy na začátku semestru ve cvičení.
3. Opravená a odsouhlasená půlsemestrální práce ze cvičení.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem předmětu Roboty a manipulátory je seznámit studenty se základy moderní robotiky. Úkolem předmětu je, aby si studenti uvědomili nutnou souvislost poznatků z oblasti konstrukce, projekce, řízení a aplikace PRaM, která je výchozím základem pro jejich budoucí praktickou činnost.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zkouška je písemná a ústní. Prověřuje znalosti studenta a schopnost praktické aplikace těchto znalostí do studovaného oboru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2E-A magisterský navazující

    obor M-IND , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Průmyslové roboty u výrobních strojů, definice
2. Generace robotů a manipulátorů, představitelé základních typů
3. Systémové pojetí robotů, akční, vnímací a řídící systémy robotů
4. Technický popis akčního systému průmyslových robotů, základní kinematický řetězec (sériová a paralelní kinematika PRaM)
5. Základní typy průmyslových robotů
6. Odvozené typy průmyslových robotů
7. Polohovací ústrojí PRaM
8. Orientační ústrojí průmyslových robotů
9. Základní stavební prvky a pohony průmyslových robotů
10. Výstupní hlavice (koncové efektory)
11. Periferní zařízení a výbava robotizovaných technologických pracovišť
12. Příklady řešení robotizovaných technologických pracovišť
13. Roboty budoucnosti

Cvičení

7 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Půlsemestrální práce na téma: Základní kinematický otevřený řetězec PRaM

Laboratoře a ateliéry

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy programování pohybů a činností robotů a manipulátorů
2. Laboratorní cvičení z praktického stanovení opakovatelné přesnosti polohování ramene PRaM