Přihlásit se

Přijímací řízení do doktorského studia

DSP 2019

Bližší informace o přijímacím řízení, včetně témat a směrnice k přijímacímu řízení naleznete zde. Přihlášku je možné podat pomocí modulu E-přihláška do 24. 5. 2019.

Informace o jednotlivých zaměřeních a vypsaná témata pak naleznete na následujících odkazech:

Přihlášky do kurzu Obecná problematika soudního znalectví (znalecké minimum)

V současné době je možné podávat přihlášky do kurzu Obecná problematika soudního znalectví (znalecké minimum). Přihlášky je možné podávat do 13. 5. 2019.

Termín kurzu: Pátek 31. května 2019
Cena: 4 480,- Kč

Podrobnější informace o kurzu naleznete zde a na stránkách kurzů soudního znalectví.

Aktuality

více ...

Ústav soudního inženýrství

Ústav soudního inženýrství (ÚSI) je samostatným vysokoškolským ústavem VUT. Zajišťuje celoškolské navazující magisterské studijní programy „Soudní inženýrství“ a „Rizikové inženýrství“ a doktorský studijní program „Soudní inženýrství“ v prezenční i kombinované formě studia. Také zajišťuje výuku předmětů „Technicko-právní problematika“, „Soudní inženýrství“ a „Oceňování nemovitostí“ v denním studiu fakult.

ÚSI dále pořádá kurzy soudního znalectví:

  1. Technické znalectví specializace silničních nehod, opravárenství a odhady motorových vozidel a strojů.
  2. Technické znalectví v oboru stavebnictví a ekonomika – oceňování nemovitostí.
  3. Oceňování movitého majetku, strojů, zařízení a motorových vozidel.
  4. Obecná problematika soudního znalectví.

Náplní ústavu je také zajišťovat znaleckou činnost v technických a technicko-ekonomických oborech, získané zkušenosti přenášet do výuky a praxe, rozvíjet vědeckovýzkumnou činnost v oboru technického znaleckého posudku včetně souvisejících oblastí ekonomických a technicko právních, pořádat sympozia, vydávat učební texty a neperiodické publikace v oboru soudního inženýrství, formou celoživotního vzdělávání připravovat odborníky z praxe pro znaleckou činnost v technických oborech ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Ústav vydává časopis Soudní inženýrství (Forensic Engineering), zařazený do seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR Rady pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR.

Při ústavu působí Certifikační orgán ÚSI, akreditovaný pro certifikaci osob – odhadců podle ČSN EN ISO/IEC 17024 v oborech QSN – analýza silničních nehod, CON – oceňování nemovitých věcí, COM – oceňování movitých věcí, strojů, zařízení a motorových vozidel, COZ – oceňování obchodního závodu a CRM – certifikaci realitních makléřů.

Brožura ÚSI

Kontakt
ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Purkyňova 464/118, budova 01
612 00 Brno
e-mail: studijni@usi.vutbr.cz
Studijní oddělení: 541 148 931
e-mail: sekretariat@usi.vutbr.cz
Sekretariát ředitele: 541 148 902
http://www.usi.vutbr.cz
datová schránka: yb9j9by

mapa
Cerfitikát CEPI EUR
Osvědčení o akreditaci