Přihlásit se

NMSP 2019

Bližší infomrace lze nalézt zde a na stránce elektronické přihlášky www.vutbr.cz/eprihlaska.

Přihlášky do kurzu Obecná problematika soudního znalectví (znalecké minimum)

V současné době je možné podávat přihlášky do kurzu Obecná problematika soudního znalectví (znalecké minimum). Přihlášky je možné podávat do 13. 5. 2019.

Termín kurzu: Pátek 31. května 2019
Cena: 4 480,- Kč

Podrobnější informace o kurzu naleznete zde a na stránkách kurzů soudního znalectví.

JuFoS - Junior Forensic Science

Pozýváme vás na 11. ročník konferene doktorského studia JuFoS 2019.
Junior Forensic Science Brno je mezinárodní vědecká konference určená pro studenty v doktorských studijních programech. Konference je organizována studenty Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a je jedinečnou příležitostí pro navázání nových kontaktů a výměnu poznatků z vědecké a výzkumné činnosti budoucích odborníků ve forenzních vědách nejen z ČR.

Termín konání: 11. 4. 2019

V prostorech Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, Purkyňova 446/118, Brno.

Více informací včetně možnosti registrace naleznete na stránkách konference www.jufos.cz.

Aktuality

více ...

Ústav soudního inženýrství

Ústav soudního inženýrství (ÚSI) je samostatným vysokoškolským ústavem VUT. Zajišťuje celoškolské navazující magisterské studijní programy „Soudní inženýrství“ a „Rizikové inženýrství“ a doktorský studijní program „Soudní inženýrství“ v prezenční i kombinované formě studia. Také zajišťuje výuku předmětů „Technicko-právní problematika“, „Soudní inženýrství“ a „Oceňování nemovitostí“ v denním studiu fakult.

ÚSI dále pořádá kurzy soudního znalectví:

  1. Technické znalectví specializace silničních nehod, opravárenství a odhady motorových vozidel a strojů.
  2. Technické znalectví v oboru stavebnictví a ekonomika – oceňování nemovitostí.
  3. Oceňování movitého majetku, strojů, zařízení a motorových vozidel.
  4. Obecná problematika soudního znalectví.

Náplní ústavu je také zajišťovat znaleckou činnost v technických a technicko-ekonomických oborech, získané zkušenosti přenášet do výuky a praxe, rozvíjet vědeckovýzkumnou činnost v oboru technického znaleckého posudku včetně souvisejících oblastí ekonomických a technicko právních, pořádat sympozia, vydávat učební texty a neperiodické publikace v oboru soudního inženýrství, formou celoživotního vzdělávání připravovat odborníky z praxe pro znaleckou činnost v technických oborech ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Ústav vydává časopis Soudní inženýrství (Forensic Engineering), zařazený do seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR Rady pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR.

Při ústavu působí Certifikační orgán ÚSI, akreditovaný pro certifikaci osob – odhadců podle ČSN EN ISO/IEC 17024 v oborech QSN – analýza silničních nehod, CON – oceňování nemovitých věcí, COM – oceňování movitých věcí, strojů, zařízení a motorových vozidel, COZ – oceňování obchodního závodu a CRM – certifikaci realitních makléřů.

Brožura ÚSI

Kontakt
ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Purkyňova 464/118, budova 01
612 00 Brno
e-mail: studijni@usi.vutbr.cz
Studijní oddělení: 541 148 931
e-mail: sekretariat@usi.vutbr.cz
Sekretariát ředitele: 541 148 902
http://www.usi.vutbr.cz
datová schránka: yb9j9by

mapa
Cerfitikát CEPI EUR
Osvědčení o akreditaci