Přihlásit se


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů

pro akademický rok 2016/2017 s prezenční formou studia do:

studijního programu N3917 Soudní inženýrství pro obory

  • - 3917T002 Expertní inženýrství v dopravě,
  • - 3917T003 Realitní inženýrství,

studijního programu N3950 Rizikové inženýrství pro obory

  • - 3901T046 Řízení rizik elektrotechnických zařízení,
  • - 3901T047 Řízení rizik v informačních systémech,
  • - 3901T048 Řízení rizik firem a institucí.

 

Přihlášku je možné podávat v termínu do 15.7.2016 pomocí modulu e-přihláška.

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením musí uchazeč uhradit do 18.7.2016.

Termín přijímacích zkoušek 2. kola je 29.8.2016 v 8:30 hodin.

Bližší informace v Rozhodnutí ředitele č. 9/2016 a Směrnici ředitele č. 1/2015.Aktuality

více ...Ústav soudního inženýrství

Ústav soudního inženýrství (ÚSI) je samostatným vysokoškolským ústavem VUT. Zajišťuje celoškolské navazující magisterské studijní programy „Soudní inženýrství“ a „Rizikové inženýrství“ a doktorský studijní program „Soudní inženýrství“ v prezenční i kombinované formě studia. Také zajišťuje výuku předmětů „Technicko-právní problematika“, „Soudní inženýrství“ a „Oceňování nemovitostí“ v denním studiu fakult.

ÚSI dále pořádá kurzy soudního znalectví:

  1. Technické znalectví specializace silničních nehod, opravárenství a odhady motorových vozidel a strojů.
  2. Technické znalectví v oboru stavebnictví a ekonomika – oceňování nemovitostí.
  3. Oceňování movitého majetku, strojů, zařízení a motorových vozidel.
  4. Obecná problematika soudního znalectví.

Náplní ústavu je také zajišťovat znaleckou činnost v technických a technicko-ekonomických oborech, získané zkušenosti přenášet do výuky a praxe, rozvíjet vědeckovýzkumnou činnost v oboru technického znaleckého posudku včetně souvisejících oblastí ekonomických a technicko právních, pořádat sympozia, vydávat učební texty a neperiodické publikace v oboru soudního inženýrství, formou celoživotního vzdělávání připravovat odborníky z praxe pro znaleckou činnost v technických oborech ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Ústav vydává časopis Soudní inženýrství (Forensic Engineering), zařazený do seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR Rady pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR.

Při ústavu působí Certifikační orgán ÚSI, akreditovaný pro certifikaci pracovníků - expertů, soudních znalců a odhadců podle ČSN-EN ISO/IEC 17024 v oborech QSN – analýza nehod, QEN – oceňování nemovitostí, QEP – oceňování podniků, QEM – oceňování movitého majetku, strojů, zařízení a motorových vozidel.

Kontakt
ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Purkyňova 464/118, budova 01
612 00 Brno
telefon: 541 148 902
e-mail: sekretariat@usi.vutbr.cz
e-mail: studijni@usi.vutbr.cz
http://www.vutbr.cz/usi

mapa
Cerfitikát CEPI EUR