Přihlásit se

Přihlášky do kurzů technického znalectví

Přihlášky do kurzu technického znalectví můžete podávat do 31. srpna 2015 zde.

Aktuality

více ...

Ústav soudního inženýrství

Ústav soudního inženýrství (ÚSI) je samostatným vysokoškolským ústavem VUT. Zajišťuje celoškolské navazující magisterské studijní programy „Soudní inženýrství“ a „Rizikové inženýrství“ a doktorský studijní program „Soudní inženýrství“ v prezenční i kombinované formě studia. Také zajišťuje výuku předmětů „Technicko-právní problematika“, „Soudní inženýrství“ a „Oceňování nemovitostí“ v denním studiu fakult.

ÚSI dále pořádá kurzy soudního znalectví:

  1. Technické znalectví specializace silničních nehod, opravárenství a odhady motorových vozidel a strojů.
  2. Technické znalectví v oboru stavebnictví a ekonomika – oceňování nemovitostí.
  3. Oceňování movitého majetku, strojů, zařízení a motorových vozidel.
  4. Obecná problematika soudního znalectví.

Náplní ústavu je také zajišťovat znaleckou činnost v technických a technicko-ekonomických oborech, získané zkušenosti přenášet do výuky a praxe, rozvíjet vědeckovýzkumnou činnost v oboru technického znaleckého posudku včetně souvisejících oblastí ekonomických a technicko právních, pořádat sympozia, vydávat učební texty a neperiodické publikace v oboru soudního inženýrství, formou celoživotního vzdělávání připravovat odborníky z praxe pro znaleckou činnost v technických oborech ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Ústav vydává časopis Soudní inženýrství (Forensic Engineering), zařazený do seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR Rady pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR.

Při ústavu působí Certifikační orgán ÚSI, akreditovaný pro certifikaci pracovníků - expertů, soudních znalců a odhadců podle ČSN-EN ISO/IEC 17024 v oborech QSN – analýza nehod, QEN – oceňování nemovitostí, QEP – oceňování podniků, QEM – oceňování movitého majetku, strojů, zařízení a motorových vozidel.

Kontakt
ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Údolní 244/53, budova U2
602 00 Brno
telefon: 541 146 002
fax: 541 146 056
e-mail: sekretariat@usi.vutbr.cz
e-mail: studijni@usi.vutbr.cz
http://www.vutbr.cz/usi

mapa
Cerfitikát CEPI EUR