GENDER AUDIT "Plány genderové rovnosti"

CO JE TO GENDER AUDIT?

Jedná se o analýzu fungování instituce po personální stránce. Audit se dotýká procesů náboru, vzdělávání, hodnocení, odměňování, managementu mateřské a rodičovské dovolené a kultury instituce jako celku. Smyslem auditu je zmapovat a případně zlepšit pracovní podmínky a možnosti slaďování osobního a pracovního života. Rovnými příležitostmi se rozumí slaďování pracovního a soukromého života, jak žen, tak i mužů v různých životních etapách.

Audit je prováděn kombinací kvantitativních a kvalitativních metod. V kvantitativní části se jedná o analýzu interních materiálů a dotazníkové šetření (v případě VUT provedeno v rámci HR Award v r. 2020). Kvalitativní část tvoří individuální rozhovory s vybranými klíčovými pracovníky a skupinové rozhovory (tzv. fokusní skupiny) tvořené zástupci určitých skupin zaměstnanců (např. rodiče malých dětí, různé úrovně managementu, dojíždějící zaměstnanci, zaměstnanci 50+).

Výsledkem auditu je podrobná závěrečná zpráva o stavu instituce v dané oblasti. Závěry a doporučení z auditu budou sloužit organizaci jako podklad pro tvorbu Gender Equality Plan (Plán genderové rovnosti) tzv. GEP.

DŮVODY REALIZACE GENDEROVÉHO AUDITU?

Projekty Horizont Evropa - Horizont Evropa přináší nové požadavky v oblasti genderové rovnosti. Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace potřebují mít zpracované Plány genderové rovnosti (GEP) a zároveň zohlednit genderovou dimenzi v samotném obsahu výzkumu a inovací. Plány genderové rovnosti budou jednou z podmínek způsobilosti (eligibility criterion) pro předkladatele projektů do Horizontu Evropa, a to počínaje výzvami s uzávěrkou v roce 2022, do té doby trvá přechodné období.

Ostatní projekty - Ostatní řešené projekty na poli národních dotací s budoucí prognózou povinnosti Genderového auditu. (TA ČR, GA ČR, OP VVV apod.)

HR AWARD (HRS4R) - Dle Akčního plánu z 09/2020 má VUT tuto problematiku v několika Akčních cílech. Předložení řešení této problematiky se VUT zavázalo do ledna 2023.
Například: Kontinuální a efektivní zavádění pracovní diverzity v provázanosti na slaďování pracovního a soukromého života do kultury a praxe na VUT v Brně.

REALIZACE GENDEROVÉHO AUDITU NA VUT

Audit rovných příležitostí pro VUT Brno provádí od června 2021 nevládní organizace Gender Studies, o.p.s., která má s podobným typem analýz bohaté zkušenosti.

Na základě našich požadavků se audit zaměřuje zejména na následující oblasti:

  • Rovné příležitosti a kombinace práce a rodičovství
  • Kultura pracovního prostředí na VUT (zvenku/zevnitř)
  • Kariérní rozvoj
  • Nábor/Výběr
  • Zastoupení žen a mužů na vedoucích pozicích
  • Opatření proti sexuálnímu obtěžování
  • Genderová dimenze ve vědě a výzkumu s důrazem na specifika VUT
  • Genderová dimenze ve výuce
  • Postdoci
  • Doktorské studium

Celý proces na VUT zastřešuje Personální odbor s panem kvestorem. Audit bude zpracován do 31. 12. 2021.
Bližší informace získáte na oddělení personálním a sociálním u Ing. Bohdany Šlégrová nebo Mgr. Veroniky Slezáčkové.

NOVINKY

AKTUALITY NA VUT

Workshopy/semináře/online setkání (leden až květen 2021)
duben a květen

- Zástupkyně Personálního odboru VUT se zúčastnily několika zahraničních i českých seminářů na téma HRS4R - Gender equality - Genderový audit na VŠ - H2020 a Gender equality.
30. 3. 2021
- online setkání zástupců VŠ a institucí z ČR k HRS4R. Pozvaným přednášejícím byl pan Milan Zdravković - hodnotitel HRS4R. Setkání probíhalo v AJ.
18. 2. 2021
- online setkání zástupců brněnských VŠ a institucí na téma Plány genderové rovnosti a obecně jak toto téma nastolit v rámci organizace. Hlavní přednášející byla paní Eliška Handlířová z Ceitec MUNI, která sdílela zkušenosti s genderovým auditem a jak na něj,
16.12. 2020
- online setkání zástupců brněnských VŠ a institucí na téma zkušenosti a úspěchy/neúspěchy při přípravě dokumentů k získání ocenění, činnosti na institucích, implementační fáze.

VUT má osm oceněných v soutěži Brno Ph.D. Talent
(leden 2021)
Informační den, který byl další příležitostí k šíření a aktualizaci informací o vývoji HRS4R - HR Award. Za VUT se ho v online prostředí zúčastnily Ing. Šlégrová a Mgr. Slezáčková. Cílem informačního dne HRS4R bylo podpořit instituce, které se účastní strategie lidských zdrojů: nejen nově příchozích univerzit a výzkumných organizací. Během akce byly zodpovězeny a objasněny otázky týkající se procesu HRS4R. Mezi přednášejícími zazněly doporučení hodnotících odborníků. Online akce se účastnili zástupci univerzit a institucí z celé Evropy.

HRS4R INFO-DAY (17. listopadu 2020)
Informační den, který byl další příležitostí k šíření a aktualizaci informací o vývoji HRS4R - HR Award. Za VUT se ho v online prostředí zúčastnily Ing. Šlégrová a Mgr. Slezáčková.
Cílem informačního dne HRS4R bylo podpořit instituce, které se účastní strategie lidských zdrojů: nejen nově příchozích univerzit a výzkumných organizací. Během akce byly zodpovězeny a objasněny otázky týkající se procesu HRS4R. Mezi přednášejícími zazněly doporučení hodnotících odborníků. Online akce se účastnili zástupci univerzit a institucí z celé Evropy.

Konference Věda a výzkum 2021+ představila plánované změny v oblasti genderu

Evropská komise plánuje jako jednu z povinností žadatelů o podporu v programu Horizon Europe zavést požadavek na plány genderové rovnosti. Národní kontaktní centrum - gender a věda při Sociologickém ústavu AV ČR uspořádalo v úterý 13. 10. 2020 online konferenci, jejímž tématem byly právě chystané změny na úrovni české i evropské vědní politiky v oblasti genderu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Najdete zde důležité informace a často kladené otázky pro oblast vysokého školství a VaV vyplývající z dopadu pandemie COVID-19 na tyto oblasti.

RANKING UNIVERZIT

Brněnská technika bodovala - žebříček THE (listopad 2020)
Brněnská technika zabodovala v kategoriích stavební inženýrství, elektrotechnika a strojírenství. Žebříček hodnotí školy podle kvality výuky, vědy a výzkumu či citovanosti.

TOP Univerzity -
Mezinárodní žebříček, který porovnává tisíc nejlepších univerzit světa.

Univerzitní Guru

60 univerzit ve městě Česko je uvedeno na 10 seznamech, které řadí univerzity podle celkového hodnocení (dle instituce) a také podle hodnocení 1 různých konkrétních témat. 31 z těchto univerzit je uvedeno alespoň v jedné instituci nebo v hodnocení podle konkrétního tématu.
Nejobsáhlejší sbírka hodnocení univerzit na světě. Nepřetržitě sledujeme 78 různých univerzit a žebříčky podle různých témat, díky čemuž můžete pohodlně porovnávat školy na jednom místě.

ERA - EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR

Národní portál pro evropský výzkum
Národní portál pro evropský výzkum je iniciativou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - portál má za cíl přehledně prezentovat a soustředit dokumenty vztahující se k Evropskému výzkumnému prostoru (European Research Area, ERA).
Evropský výzkumný prostor (European Research Area, ERA) soustřeďuje zdroje Evropy související s vědou, výzkumem a inovacemi s cílem zajistit dokonalejší koordinaci těchto činností, a to jak na úrovni členských států, tak i na úrovni EU, a vytvořit prostor pro tzv. pátou svobodu, tj. svobodu šíření a využívání poznatků.

GENDER VE VĚDĚ A PROJEKTECH

Národní kontaktní centrum (NKC) – gender a věda
NKC je jediným specializovaným pracovištěm v ČR a v regionu střední a východní Evropy zaměřeným na výzkum v oblasti genderové sociologie vědy, studií vědy a technologií a na podporu genderové rovnosti ve výzkumu.
Zabezpečuje funkce národního kontaktního bodu pro oblast genderové rovnosti a genderového mainstreamingu v Horizontu 2020.
Zvyšuje povědomí o genderové problematice ve vědě a zviditelňujeme vědkyně a jejich práci. Prostřednictvím mentoringového programu podporuje začínající vědkyně a vědce v rozvoji vědeckých kariér.
Různé publikace týkající se genderové problematiky ke stažení gender publikace.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. (SOÚ AV ČR )
SOÚ AV ČR rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého sociologického výzkumu. Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie, sondy i výzkumy veřejného mínění. SOÚ AV ČR je plně integrován do mezinárodní vědecké spolupráce, aktivně participuje na řadě evropských i mezinárodních vědeckých programů i projektů a je zapojen do výměny vědeckých informací mezi institucemi v různých zemích.
Publikace gender/sociologická k sociologické/genderové a další problematice.

HORIZONT 2020

Informace týkající se HORIZONT 2020.
Podstatné dokumenty k HORIZONT 2020 (grantové smlouvy, duševní vlastnictví, právní aspekty atd.).
Výkladový slovník pojmů. (Nejpoužívanější terminologie, anglicko-české termíny)

HRS4R/HRAWARD

Dokumenty související s žádosti o získání ocenění HR Award.


Sekce bude postupně doplňována.

 

Odpovědnost: Ing. Bohdana Šlégrová