• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Přehled projektů OP VVV na VUT v BrněNázev projektu: Moderní a otevřené studium techniky

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430

Zahájení projektu: 1. 9. 2017

Ukončení projektu: 31. 12. 2022

Celkové zdroje: 155 511 304,94 Kč

Příspěvek ESF: 132 184 609,19 Kč

Národní veřejné zdroje: 15 551 130,49 Kč

Vlastní zdroje financování: 7 775 565,26 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU

Cílem projektu je:

Cílem projektu je posílení kvality a relevance vzdělávání na VUT ve vazbě na reálné potřeby absolventů, zaměstnavatelů a společnosti. Projekt zahrnuje intervence ve všech oblastech vzdělávání na VUT (vyjma PhD studií). Sleduje spektrum specifických cílů, které jsou strategické pro udržitelný rozvoj VUT ve vazbě na potřeby cílových skupin:

 • Zvýšit kvalifikace a kompetence pracovníků, zejména za účelem zkvalitnění vzdělávací činnosti.
 • Modernizovat studijní programy napříč VUT s cílem rozvoje praktické výuky a simulace praxe.
 • Posílit a systematizovat praxe a stáže studentů ve firmách/aplikační sféře a podporovat podnikavost studentů.
 • Ve spolupráci s odborníky z praxe upravit vybrané strategické Bc. a Mgr. studijní programy dle aktuálních i predikovaných potřeb trhu práce a zaměstnavatelů. Tyto studijní programy akreditovat, odzkoušet a zajistit jejich trvalé zlepšování.
 • V případě odůvodněné společenské poptávky vytvořit ve spolupráci se zaměstnavateli nové studijní programy ve vybraných oborech.
 • Využít širokou základnu spoluprací VUT s průmyslovými/aplikačními partnery pro zvýšení efektivity a relevance Bc. a Mgr. studií.
 • Posílit vazby s absolventy a rozvinout metody monitoringu trhu práce za účelem zpětnovazebního ovlivňování relevance a kvality vzdělávání. Zavést opatření k posílení role a odpovědnosti studentů v rámci výukového procesu.
 • Zefektivnit systém stáží a praxí pro studenty ve firmách a propojit tak lépe teorii s praxí.
 • Posílit mezinárodní rozměr studia na VUT souborem provázaných opatření, včetně zavedení nových joint/double/multiple degree studijní programů.
 • Zvýšit efektivitu a dostupnost podpůrných a asistenčních služeb pro studenty se SVP a znevýhodněné studenty.
 • Adaptovat studijní prostředí a výuku za účelem podpory studijní úspěšnosti a snižování tzv. drop-out efektu.
 • Upravit vnitřní prostředí VUT pro naplňování nových požadavků kladených na moderní technickou univerzitu - v oblasti strategického řízení, kvality i podpůrných služeb.

Název projektu: VUT Příležitost


Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000645

Zahájení projektu: 1. 3. 2017

Ukončení projektu: 28. 2. 2021

Celkové zdroje: 38 431 516,88 Kč

Příspěvek ESF: 32 666 789,34 Kč

Národní veřejné zdroje: 3 843 151,69 Kč

Vlastní zdroje financování: 1 921 575,85 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU

Cíle projektu:

Projekt rozvíjí současný systém komercializace na VUT v Brně. Stávající tým odborníků z oblasti ochrany duševního vlastnictví na centrální úrovni a manažerů transferu technologií působících na fakultách je díky projektu nově posílen pozicemi business development manažerů na jednotlivých fakultách či výzkumných centrech. Hlavním úkolem těchto pracovníků je další zacílení komercializace směřující k posílení nabídky a uplatnění technologií z VUT v praxi a rozvoj vztahů s aplikační sférou. Dále díky projektu rozšiřujeme právní podporu vědcům a cílem je rovněž metodicky uchopit a institucionálně ukotvit oblast oceňování duševního vlastnictví, tým obohacujeme o pozice právníka a metodika transferu technologií.

Název projektu: Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000456

Zahájení projektu: 1. 2. 2017

Ukončení projektu: 30. 4. 2022

Celkové zdroje: 111 124 462,30 Kč

Příspěvek ESF: 94 455 792,95 Kč

Národní veřejné zdroje: 11 112 446,23 Kč

Vlastní zdroje financování: 5 556 223,12

Tento projekt je spolufinancován EU

Cíle projektu:

Obsahem projektu je vybudování Laboratoře integrace procesů pro trvalou udržitelnost s vysokým aplikačním a publikačním potenciálem na NETME Centre FSI VUT v Brně. Vznikne špičkový heterogenní mezinárodní tým vedený celosvětově úspěšným zahraničním vědeckým pracovníkem. Cílem projektu je dosáhnout unikátních a prakticky využitelných poznatků, které přispějí k řešení zvýšení účinnosti procesního a energetického průmyslu, zejména k minimalizaci tzv. skleníkové, dusíkové, energetické a vodní stopy.

Název projektu: CEITEC Nano+

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001728

Zahájení projektu: 1. 4. 2017

Ukončení projektu: 31. 3. 2021

Celkové zdroje: 145 922 346,00 Kč

Příspěvek ESF: 124 033 994,10 Kč

Národní veřejné zdroje: 14 592 234,60 Kč

Vlastní zdroje financování: 7 296 117,30 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU

Cíle projektu:

Projekt CEITEC Nano+ je zaměřen na upgrade a modernizaci přístrojového a laboratorního vybavení výzkumné infrastruktury CEITEC Nano na VUT v Brně ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, což povede k posílení výkonu, relevance a excelence výzkumu ve vědeckém centru CEITEC zejména v oblasti nanotechnologií a nanověd, podpoří hlubší začlenění CEITECu do mezinárodních výzkumných struktur a projektových konsorcií a upevní jeho postavení jako špičkového evropského výzkumného pracoviště.

Název projektu: Výkonové laboratoře CVVOZE - modernizace výzkumné infrastruktury

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001638

Zahájení projektu: 1. 1. 2017

Ukončení projektu: 31. 12. 2019

Celkové zdroje: 27 038 476,02 Kč

Příspěvek ESF: 22 982 704,61 Kč

Národní veřejné zdroje: 2 703 847,60 Kč

Vlastní zdroje financování: 1 351 923,81 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU

Cíle projektu:

Záměrem projektu Výkonové laboratoře CVVOZE - modernizace výzkumné infrastruktury je doplnění stávajícího výzkumného zaměření výzkumné infrastruktury CVVOZEPowerLab o nové výzkumné aktivity a s tím spojené rozšíření přístrojového vybavení pro realizaci špičkového výzkumu a vývoje v oblasti elektroenergetiky, zejména pak v oblastech vypínání velkých proudů, elektromagnetické kompatibility a precizní diagnostiky izolačních materiálů pro vysoké napětí.

Název projektu: Vytvoření double-degree doktorského studijního programu Elektronika a informační technologie a vytvoření doktorského studijního programu Informační bezpečnost

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002575

Zahájení projektu: 1. 9. 2017

Ukončení projektu: 30. 9. 2022

Celkové zdroje: 14 997 495,55 Kč

Příspěvek ESF: 12 747 871,21 Kč

Národní veřejné zdroje: 1 499 749,56 Kč

Vlastní zdroje financování: 749 874,78 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU

Cíle projektu:

Projekt je zaměřen na vytvoření a akreditaci nového double-degree doktorského studijního programu Elektronika a informační technologie, který bude realizován ve spolupráci Vysokého učení technického v Brně a Technické univerzity v Tampere ve Finsku. Dále bude vytvořen a akreditován nový doktorský studijní program Informační bezpečnost. Cíle projektu budou v souladu se strategií VŠ, s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce v oblasti výzkumu a vývoje.

Název projektu: Rozvoj infrastruktury pro interdisciplinární výzkum technologií v biomedicíně a bioinformatice

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002581

Zahájení projektu: 1. 7. 2017

Ukončení projektu: 31. 12. 2020

Celkové zdroje: 49 828 805,47 Kč

Příspěvek ESF: 42 354 484,64 Kč

Národní veřejné zdroje: 4 982 880,55 Kč

Vlastní zdroje financování: 2 491 440,28 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU

Cíle projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj laboratoří určených pro interdisciplinární výuku, výzkum a vývoj technologií v biomedicíně a bioinformatice. Jde především o specializované oblasti buněčné a molekulární biologie, mikroskopie, genomiky, proteomiky, bioinformatiky a chemoinformatiky, které spolu úzce souvisí. Řešení bude spočívat ve vytvoření několika pracovišť, na kterých budou k dispozici špičkové technologie. Řada pracovišť bude unikátně vytvořena či konfigurována pro specifické potřeby výzkumu.

Název projektu: Rozvoj interdisciplinárního doktorského studijního programu Biomedicínské technologie a bioinformatika

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002582

Zahájení projektu: 1. 7. 2017

Ukončení projektu: 30. 9. 2022

Celkové zdroje: 6 112 456,11 Kč

Příspěvek ESF: 5 195 587,69 Kč

Národní veřejné zdroje: 611 245,61 Kč

Vlastní zdroje financování: 305 622,81

Tento projekt je spolufinancován EU

Cíle projektu:

Cílem projektu je zásadní modifikace stávajícího doktorského studijního programu formou reakreditace s ohledem na aktuální požadavky znalostní ekonomiky a potřeby trhu práce v oblasti biomedicínských technologií a bioinformatiky. Zavedení změn bude realizováno na bázi diskuse s odborníky z praxe a zahraničí, přičemž požadavkem bude zejména rozvoj jak teoretických odborných znalostí, tak soft-skills absolventů formou moderních předmětů, výuky v anglickém jazyce a zahraničních stáží.

Název projektu: Vzdělávání excelentních chemiků pro výzkum, vývoj a praxi

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002676

Zahájení projektu: 1. 9. 2017

Ukončení projektu: 31. 1. 2022

Celkové zdroje: 7 906 494,54 Kč

Příspěvek ESF: 6 720 520,35 Kč

Národní veřejné zdroje: 790 649,46 Kč

Vlastní zdroje financování: 395 324,73 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU

Cíle projektu:

V projektu bude vytvořen a akreditován nový doktorský studijní program Biofyzikální chemie v češtině, angličtině a ve formě double degree a bude upraven a reakreditován stávající doktorský studijní program Chemie, technologie a vlastnosti materiálů. Bude podpořen rozvoj interdisciplinarity, spolupráce s průmyslovými partnery, univerzitami a akademickými institucemi v ČR i v zahraničí. Projekt bude vycházet z DZ VUT, RIS3 strategie, požadavků trhu práce a nových trendů vývoje v oborech DSP.

Název projektu: Vzdělávání excelentních chemiků pro výzkum, vývoj a praxi

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002549

Zahájení projektu: 1. 9. 2017

Ukončení projektu: 31. 1. 2021

Celkové zdroje: 37 718 604,84 Kč

Příspěvek ESF: 32 060 814,11 Kč

Národní veřejné zdroje: 3 771 860,48 Kč

Vlastní zdroje financování: 1 885 930,25 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU

Cíle projektu:

Projekt dobuduje a zmodernizuje infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem. Podpoří rozvoj interdisciplinarity, spolupráce s průmyslovými i akademickými partnery. Realizuje dlouhodobý záměr VUT i Fakulty chemické, národní i krajské RIS3 strategie. Reaguje na požadavky trhu práce i studentů, nejnovější výzkumné trendy. Posílí motivaci špičkových studentů k dalšímu studiu a vytvoří předpoklady pro zabránění odchodu nadaných studentů do firem či na zahraniční pracoviště před ukončením studia.

Název projektu: Infrastruktura pro moderní studium IT

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002547

Zahájení projektu: 1. 10. 2017

Ukončení projektu: 30. 9. 2022

Celkové zdroje: 13 503 498,55 Kč

Příspěvek ESF: 11 477 973,76 Kč

Národní veřejné zdroje: 1 350 349,86 Kč

Vlastní zdroje financování: 675 174,93 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU

Cíle projektu:

Modernizace učeben a přístrojového vybavení pro praktickou výuku technologicky orientovaných předmětů a modernizace podpůrných multimediálních systémů přednáškových sálů s možností přenosu a záznamu (a pozdějšího zařazení výstupů systému mezi multimediální studijní opory) pro zefektivnění výuky i teoreticky orientovaných předmětů. Tato modernizace zohledňuje potřeby trhu práce, na němž se uplatňují čerství absolventi se znalostí aktuálních technologií a zároveň schopnostmi celoživotního učení.

Název projektu: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury Fakulty chemické pro moderní a otevřené studium techniky

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002546

Zahájení projektu: 1. 6. 2017

Ukončení projektu: 31. 5. 2020

Celkové zdroje: 35 012 289,93 Kč

Příspěvek ESF: 29 760 446,44 Kč

Národní veřejné zdroje: 3 501 228,99 Kč

Vlastní zdroje financování: 1 750 614,50 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU

Cíle projektu:

Projekt řeší záměr podstatného zvýšení kvality vzdělávání na Fakultě chemické VUT v Brně prostřednictvím modernizace vybraných klíčových výukových prostor a pracovišť, které jsou využívány pro výuku ve strategických bakalářských a navazujících studijních programech.

Projekt má 4 dílčí cíle: a) Rekonstrukce a modernizace posluchárny P1, b) Modernizace laboratoře organické chemie, c) Modernizace učeben pro výuku podporovanou IT technologiemi, d) Dovybavení laboratoří pro nové studijní programy.

Název projektu: Infrastrukturální zajištění výuky pro nový studijní program Sportovní technologie na VUT v Brně

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002447

Zahájení projektu: 2. 10. 2017

Ukončení projektu: 31. 8. 2021

Celkové zdroje: 31 291 367,38 Kč

Příspěvek ESF: 26 597 662,27 Kč

Národní veřejné zdroje: 3 129 136,74 Kč

Vlastní zdroje financování: 1 564 568,37 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU

Cíle projektu:

Projekt řeší zkvalitnění infrastruktury a přístrojovou vybavenost pro nový studijní bakalářský program Sportovní technologie, který bude připravován pro akreditaci v rámci výzvy ESF 02_15_015, SC1, aktivita 3 projekt VUT v Brně s názvem Moderní a otevřené studium techniky. První část projektu řeší vybudování potřebné infrastruktury. Druhá část aktivit je zaměřena na doplnění a zkvalitnění výukových laboratoří přístrojovou technikou a materiálně-technickou základnou pro praktické předměty.

Název projektu: Laboratoř řízení podnikových procesů

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002541

Zahájení projektu: 1. 8. 2017

Ukončení projektu: 29. 2. 2020

Celkové zdroje: 19 061 933,87 Kč

Příspěvek ESF: 16 202 643,78 Kč

Národní veřejné zdroje: 1 906 193,39 Kč

Vlastní zdroje financování: 953 096,70 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je modernizace laboratoří určených pro praktickou výuku studijních programů zohledňujících potřeby trhu práce. Vzniknou nově vybavené laboratoře, které budou vybaveny zařízením simulujícím "inteligentní továrnu" pro řízení podnikových procesů. To umožní studentům vysokých škol získat potřebné dovednosti z reálné výroby a přispěje tak ke zvýšení kvalifikace studentů studijních programů zaměřených na trh práce a tím k jejich lepší uplatnitelnosti.

Název projektu: Modernizace vzdělávací infrastruktury ÚSI

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002445

Zahájení projektu: 1. 3. 2018

Ukončení projektu: 31. 12. 2020

Celkové zdroje: 9 955 029,40 Kč

Příspěvek ESF: 8 461 774,99 Kč

Národní veřejné zdroje: 995 502,94 Kč

Vlastní zdroje financování: 497 751,47

Tento projekt je spolufinancován EU

Cíle projektu:

Projekt řeší primárně přístrojovou vybavenost pro inovovaný navazující magisterský studijní program Expertní inženýrství v dopravě, který bude připravován pro akreditační řízení v rámci výzvy ESF 02_15_015, SC1, aktivita 3 projekt VUT v Brně s názvem MOST. Aktivity projektu jsou zaměřeny na doplnění a zkvalitnění výukových laboratoří přístrojovou technikou a materiálně-technickou základnou pro praktické předměty.

Název projektu: Modernizace vzdělávací infrastruktury na FAST

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002574

Zahájení projektu: 1. 9. 2017

Ukončení projektu: 31. 3. 2021

Celkové zdroje: 33 213 458,27 Kč

Příspěvek ESF: 28 231 439,52 Kč

Národní veřejné zdroje: 3 321 345,83 Kč

Vlastní zdroje financování: 1 660 672,92 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU

Cíle projektu:

Projekt se zaměřuje na modernizaci a doplnění přístrojového vybavení a software, potřebného pro zajištění vysoce kvalitní výuky. Projekt se dělí do čtyř oblastí: 1) podpora nových studijních programů Environmentálně vyspělé budovy vznikáních na základě potřeb společnosti; 2) podpora inovovaných studijních programů vč. podpory angličtiny; 3) podpora studijního programu Městské inženýrství a 4) podpora dostupnosti studijních materiálů a opor. Projekt navazuje na komplementární projekt ESF MOST.