• JobChallenge 2017
 • Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

OP VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

Tiskové zprávy

více ...

Realizované projekty


Název projektu: ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU TECHNICKÁ 2

Registrační číslo:                                           CZ.1.05/4.1.00/11.0248

Zahájení projektu:                                        18. 3. 2013

Ukončení projektu:                                       28. 2. 2015

Celková výše dotace:                                    100.000.000,00 Kč

Dotace poskytnutá EU:                                85.000.000,00 Kč

Dotace ze státního rozpočtu ČR:               25.000.000,00 Kč

Cílem projektu je:     

Cílem projektu je modernizace infrastruktur pro výuku a to uvedením vybraných objektů areálu FSI do stavu odpovídajícímu současným technickým standardům. Objekty A a B slouží jako výukové prostory, laboratoře a zkušebny a jsou využívány pro teoretickou a praktickou výuku studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia, která je úzce propojená s výzkumnou činností fakulty především aplikovaným výzkumem.

Cílem projektu je komplexní řešení výukových a laboratorních prostor z hlediska kvality infrastruktury. Předmětem projektu je zateplení obvodového pláště, včetně nové fasády a střešního krytu budov A a budov B, mimo budovu A1. Realizace projektu nezmění ani neomezí jakkoliv modernizované studijní programy a vzdělávací metody, naopak realizace projektu umožní modernizaci vzdělávacího procesu a využití moderní techniky, kterou v současných technických podmínkách (nestabilní teplota, prašnost) není možné využívat.


Název projektu: VUT MOLEKULÁRNÍ BIOTECHNOLOGIE

Registrační číslo:                                           CZ.1.05/3.1.00/14.0311

Zahájení projektu:                                        13. 12. 2013

Ukončení projektu:                                       31. 10. 2015

Celková výše dotace:                                    19.644.812,00 Kč

Dotace poskytnutá EU:                                16.698.090,20 Kč

Dotace ze státního rozpočtu ČR:               2.946.721,80 Kč

Cílem projektu je:     

Účelem projektu je zavedení efektivní komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem jako nedílné součásti třetí role univerzity. Cílem projektu je příprava komercializace 2 výzkumných výsledků v oblasti molekulární biotechnologie.   


Název projektu: REKONSTRUKCE OBJEKTU VUT V BRNĚ "TECHNICKÁ 8"

Registrační číslo:                                              CZ.1.05/4.1.00/11.0247

Zahájení projektu:                                         1.4.2013

Ukončení projektu:                                       30.6.2015

Celková výše dotace:                                    86.223.668,00 Kč

Dotace poskytnutá EU:                                73.290.117,80 Kč

Dotace ze státního rozpočtu ČR:              12.933.550,20 Kč

Cílem projektu je:     

Cílem projektu je rekonstrukce a modernizace objektu Technická 8 tak, aby jeho stav byl plně vyhovující podmínkám moderní špičkové výuky technických oborů. Projekt je zaměřen na podporu výukové činnosti zejména ve zkvalitnění podmínek výuky (bakalářských a magisterských studijních oborů) a výzkumné profilace studentů doktorských studijních programů. Základním předpokladem zvyšování úrovně výuky je kvalitní, technicky vyspělé, efektivní prostředí, kde lze využívat nejnovější metody aplikované do výukových procesů tj. spolupráce moderní audiovizuální techniky a výukových pomůcek s objektovými technologiemi sdruženými v koncepci BMS (Building management system). Všechny realizované úpravy a dovybavení výukových prostor potřebnou moderní technikou umožní nasadit do výuky kvalitativně vyšší úroveň současné nabídky ICT a implementovat ve větším rozsahu moderní AV techniku.

Výsledkem realizace projektu bude nové moderní zázemí pro výuku a výzkumnou činnost studentů bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů, které by mělo výrazně napomoci zejména dlouhodobě udržitelnému zvyšování počtu studentů doktorandského studia, zlepšování zvyšování kvality absolventů a jejich připravenosti pro vstup na trh práce.


Název projektu: MODERNIZACE AREÁLU VUT V Brně purkyňova 118

Registrační číslo:                                            CZ.1.05/4.1.00/11.0239

Zahájení projektu:                                         1. 4. 2013

Ukončení projektu:                                       30. 6. 2015 

Hlavními cíli projektu jsou:

 • prostřednictvím vnitřní modernizace a dovybavení vybraných prostor zajistit zřízení a konsolidace nových laboratoří a přestěhování a modernizace výukových prostor, čímž budou přímo zlepšeny podmínky pro studijní programy a výzkumně-vývojové směry chemie a technologie životního prostředí, makromolekulární chemie, chemie a technologie materiálů, fyzikální chemie, chemie a technologie potravin.
 • Prostřednictvím vnitřní modernizace a dovybavení vybraných prostor zajistit možnou redislokaci USI do uvolněných prostor v rámci areálu P118, čímž budou pokryty komplexní potřeby USI, konkrétně potom zlepšení podmínek pro odbornou výukovou a výzkumně-vývojovou činnost s vazbou na magisterské a doktorské studijní programy Soudní inženýrství a Rizikové inženýrství.
 • Prostřednictvím doplňkového pořízení specializovaných zařízení, modernizace sítí, strukturované kabeláže, instalace aktivních prvků a souvisejícího vybavení v oblasti ICT a dalších položek zajistit zvýšení kvality výuky a výzkumné činnosti jak v oborech garantovaných FCH, tak USI.
 • Prostřednictvím komplexní rekonstrukce opláštění (vnější modernizace) zastaralých objektů, zkvalitnění napojení objektu (rekonstrukce a posílení neutralizační stanice) zajistit vhodné provozní podmínky pro realizaci hlavních výukových a výzkumných činností včetně dosažení energetických úspor a optimalizace odpadového hospodářství objektů.


Název projektu: VUT MATERIÁLOVÝ VÝZKUM

Registrační číslo:                                            CZ.1.05/3.1.00/13.0273

Zahájení projektu:                                         17.10.2012

Ukončení projektu:                                       30.6.2015

Celková výše dotace:                                    31.363.134,00 Kč

Dotace poskytnutá EU:                                26.658.663,90 Kč

Dotace ze státního rozpočtu ČR:              4.704.470,10 Kč

Cílem projektu je:         

Cílem projektu je komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem v oblasti materiálového výzkumu.

 Dílčími cíli jsou

a)      rozvoj infrastruktury pro podporu komercializace/TT a

b)      příprava komercializace VaV výsledků v oblasti materiálového výzkumu.

Převažujícím způsobem komercializace je LICENCOVÁNÍ, ve vybraných příp. se jedná o smluvní výzkumnou spolupráci nebo kombinaci obou způsobů.


 

Název projektu: VUT BEZPEČNOST A OBRANA

Registrační číslo:                                            CZ.1.05/3.1.00/13.0271

Zahájení projektu:                                         17.10.2012

Ukončení projektu:                                       30.6.2015

Celková výše dotace:                                    16.088.407,00 Kč

Dotace poskytnutá EU:                                13.675.145,95 Kč

Dotace ze státního rozpočtu ČR:              2.413.261,05 Kč

Cílem projektu je:         

Cílem projektu je komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem v oblasti bezpečnosti a obrany.

Dílčími cíli jsou

a)      rozvoj infrastruktury pro podporu komercializace/TT a

b)      příprava komercializace VaV výsledků v oblasti bezpečnosti a obrany

Převažujícím způsobem komercializace je LICENCOVÁNÍ, ve vybraných příp. se jedná o smluvní výzkumnou spolupráci nebo kombinaci obou způsobů.


  

Název projektu: VUT ENERGETICKÉ ZDROJE

Registrační číslo:                                            CZ.1.05/3.1.00/13.0274

Zahájení projektu:                                         17.10.2012

Ukončení projektu:                                       30.6.2015

Celková výše dotace:                                    41.047.533,00 Kč

Dotace poskytnutá EU:                                34.890.403,05 Kč

Dotace ze státního rozpočtu ČR:              6.157.129,95 Kč

Cílem projektu je:         

Cílem projektu je komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem v oblasti energetických zdrojů.

Dílčími cíli jsou:

a)      rozvoj infrastruktury pro podporu komercializace/TT a

b)      příprava komercializace VaV výsledků v oblasti energetických zdrojů.

Převažujícím způsobem komercializace je LICENCOVÁNÍ, ve vybraných příp. se jedná o smluvní výzkumnou spolupráci nebo kombinaci obou způsobů.


  

Název projektu: Centrum excelence IT4Innovations

Registrační číslo: CZ.1.05/1.1.00/02.0070

Zahájení projektu: 1. 7. 2011

Ukončení projektu: 31. 12. 2015

Celková výše dotace: 1 819 490 241,00 Kč

Dotace poskytnutá EU: 1 546 566 704,85 Kč

Dotace ze státního rozpočtu ČR: 272 923 536,15

Web: http://www.it4i.eu/index.php

Konsorcium partnerů: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Vysoké učení technické v Brně, Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Ústav geoniky AVČR

Cílem projektu je:

Hlavním přínosem projektu Centra Excelence IT4Innovations je vytvoření unikátní struktury národního a mezinárodního významu zaměřené na klíčové oblasti vědy a výzkumu, jakými jsou rozvoj informační společnosti, vývoj vestavných systémů, inovativní medicína a nanotechnologie a v neposlední řadě také informačních technologií samotných. Projekt Centra excelence IT4Innovations také představuje výjimečné sjednocení vědeckých, výzkumných a vývojových kapacit z oblasti informatiky a výpočetní matematiky s cílem zajistit rozvoj celé řady moderních a progresivních technologií. Potenciální vznik takového centra evokuje další poptávku po nových sofistikovaných službách, které by bez takové výzkumné infrastruktury národního významu nebylo možné realizovat. Tímto způsobem vytváříme základnu pro těsné sepjetí základního a aplikovaného výzkumu s jasně specifikovaným dopadem do inovací.

Základem plánovaného centra bude computing (počítání), který je vytknut před ostatní vědní disciplíny a formulován do tří vzájemně propojených klíčových oblastí výzkumu:

- IT4People - výzkum zaměřený na zlepšení kvality života společnosti prostřednictvím moderních informačních technologiích.

- SC4Industry - superpočítačové výpočty pro řešení průmyslových problémů, modelování v oblasti přírodních věd a nanotechnologií(tvarové optimalizace, návrh materiálů, biomechanické simulace, ...).

- Theory4IT - oblast zaměřená do základního výzkumu, a to především na rozvoj nových netradičních výpočetních metod (dolování znalostí,teorie mravenišť).


Název projektu:  CEITEC – středoevropský technologický institut   

CEITEC; středoevropský technologický institut, Brno, Česká Republika

Registrační číslo: CZ.1.05/1.1.00/02.0068          

Zahájení projektu: 1. 6. 2011

Ukončení projektu: 31. 12. 2015

Celkové výše dotace: 5.246.000.000,- Kč   

Dotace poskytnutá EU: 4.459.100.000,- Kč

Dotace ze státního rozpočtu ČR: 786.900.000,- Kč

Web: www.ceitec.cz

Tisková zpráva: http://www.ceitec.cz/v-brne-vyroste-do-tri-let-evropske-vedecke-centrum-ceitec/; http://www.ceitec.cz/avizo-pozvanka-na-tiskovou-konferenci-ke-schvaleni-ceitecu/

Partneři projektu: Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR, Výzkumný ústav veterinárního lékařství

Cílem projektu je:

Výzkumné a vývojové aktivity všech 7 výzkumných programů a pod nimi sdružených skupin, směřují k naplnění 4 cílů, které si CEITEC stanovil. Oborová šíře aktivit nutných ke splnění stanovených cílů předurčuje nutnou spolupráci různých týmů v různých fázích výzkumu a vývoje. Za další jednotící prvek je možné považovat také tzn. “core facilities” (velké laboratorní celky), které jsou k dispozici všem pracovníkům napříč výzkumnými programy.

CEITEC je projekt výstavby středoevropského vědecko-výzkumného centra excelence, které v Brně společně připravují místní univerzity a výzkumná pracoviště. Jedná se o laboratoře s prvotřídním přístrojovým vybavením a zázemím, které tvoří optimální podmínky pro základní i aplikovaný výzkum v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií.

Projekt CEITEC vznikl především proto, aby vhodnými mechanismy napomohl současnému základnímu i aplikovanému výzkumu lokalizovanému v Jihomoravském kraji dosáhnout špičkové úrovně. Jeho smyslem je nejen zapojit aktivity realizované v tomto regionu do evropského výzkumného prostoru, ale otevřít jej světu i vytvořením podmínek příznivých pro spolupráci se soukromým sektorem.

 CEITEC se stane významným evropským centrem vědy a vzdělanosti. Projekt přispěje ke koncentraci vědecko-výzkumných kapacit v České republice, a současně upevní vazbu české vědy na špičkové zahraniční výzkumné instituce a podniky. V rámci projektů výzkumné spolupráce a společného technologického vývoje dojde k vytváření a udržování kvalitních vztahů s předními zahraničními vědecko-výzkumnými institucemi. Intenzivnější spolupráce přinese výrazné pozitivní dopady jak pro Brno a Jihomoravský kraj, tak pro celý evropský výzkumný prostor.

Hlavním přínosem realizace projektu CEITECu je unikátní kombinace živých a neživých věd.  Jádro projektu tvoří sedm výzkumných programů, sdružujících výzkumné skupiny se specializací na konkrétní, progresivní vědecké obory a disciplíny. Násobné synergické efekty projektu jsou generovány zejména vzájemnou interakcí výzkumných programů a řešením multidisciplinárních otázek napříč výzkumnými skupinami.


Název projektu:       VAVINET Informační infrastruktura center výzkumu a vývoje

Registrační číslo:           CZ.1.05/3.2.00/08.0146

Zahájení projektu:         1. 5. 2011

Ukončení projektu:       31. 10.2013

Celkové výše dotace:    70.345.814,00 Kč

Dotace poskytnutá EU: 59.793.941,90 Kč

Dotace ze státního rozpočtu ČR: 10.551.872,10 Kč

Cílem projektu je:

Cílem projektu je vybudování komplexní informační infrastruktury pro výzkum a technologický rozvoj včetně zařízení, nástrojů a vysokorychlostních počítačových sítí propojujících výzkumná střediska, která pokryje existující a očekávané ICT potřeby stávajících a nových VaV pracovišť na VUT v Brně jako NETME, CEITEC, IT4Inovations a další.Projekt VAVINET a jeho cíle jsou založeny na výstupech průzkumu o předpokládaných potřebách relevantních projektů a vědeckovýzkumných subjektů.

Náplň projektu:

 • Výstavba optických tras nutných pro napojení nových pracovišť NetME, CEITEC a rekonstrukce stávajících optických tras pro dosažení zálohované konektivity (pracoviště na FIT VUT pro IT4Innovation)
 • Rekonstrukce prostor VUT na datové centrum. Vychází z předpokladu, že výpočetní kapacity plánované v navazujících projektech (Velká infrastruktura Cesnetu) bude nutné umístit v bezpečných prostorách datacenter.
 • Malé výpočetní a úložné kapacity určené zejména jako mezisklady pro napojení na velké výpočetní kapacity budované v rámci projektů IT4Innovation a CESNET.
 • Investiční software pro aplikovaný VaV, vědeckotechnické výpočtu a podpora řízení projektů
 • Počítačové učebny pro školení projektových manažerů vědy ve spolupráci s Centrem podpory projektů VUT.
 • Informační systém pro podporu Výzkumu a vývoje, evidence a zpracování výsledků VaV, týmová spolupráce, prostředí pro sdílení vědeckotechnických dat a dokumentů.
 • Webové systémy pro online prezentaci výsledků aplikovaného výzkumu

Návazné projekty, které očekávají lokální infrastrukturu, Garanti:

 • NetME (FSI)
 • CEITEC  VUT (součást VUT)
 • IT4Innovation (část VUT, garantováno FIT)
 • Velká infrastruktura Cesnetu (Cesnet z.s.p.o.)

Lokalizace projektu: Brno, optické sítě ve městě Brně, budova centra NetME, Budova rektorátu VUT, Datový uzel Kounicova, datový uzel FIT, datový uzel FIT.


 

Dostavba a rekonstrukce areálu Fakulty stavební VUT v Brně při ulici Veveří a Žižkova

Název projektu: Dostavba a rekonstrukce areálu Fakulty stavební VUT v Brně při ulici Veveří a Žižkova

Reg. č.: CZ.1.05/4.1.00/04.0138

Zahájení projektu: 28.2.2011

Ukončení projektu: 30.11.2013

Celková výše projektu: 548.812.782,- Kč

Dotace poskytnutá EU: 466.490.864,70 Kč

Dotace poskytnutá ze státního rozpočtu ČR: 82.321.917,30 Kč

Cílem projektu je:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění a navýšení kapacity Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně s vazbou na výzkumně vývojové a inovační aktivity pracovníků a studentů. Předmětem projektu je rekonstrukce stávajících budov FAST a navazující nová výstavba (resp. dostavba areálu) na technické úrovni odpovídající špičkovým pracovištím předních univerzit.

Výstupem projektu budou prostory (učebny, kanceláře, ateliéry, laboratoře, sklady a související infrastruktura), které budou k dispozici nejen akademickým pracovníkům, ale i studentům, které zabezpečí kvalitní podmínky pro rozvoj magisterského a především doktorského studia s vazbou na zapojení studentů a absolventů do výzkumných a vývojových aktivit garantovaných a zajišťovaných dynamicky se rozvíjející fakultou.

Dobudováním areálu FAST VUT v Brně bude realizován jeden ze základních milníků dislokační strategie VUT v Brně, jejímž primárním smyslem je maximální zefektivnění vzdělávání a souvisejících vědeckovýzkumných aktivit (se zapojením studentů jednotlivých stupňů studia) při udržení, resp. zvyšování kvality vzdělávacích a vědeckovýzkumných procesů.

Celkem bude zrekonstruováno 15.737 m2 ploch vzdělávacích a vědeckovýzkumných pracovišť areálu a současně bude nově vybudováno 3.588 m2 ploch vzdělávacích a vědeckovýzkumných pracovišť.


Výstavba vzdělávacího komplexu FEKT VUT v Brně na ulici Technická 12 (T12)

Název projektu:           Výstavba vzdělávacího komplexu FEKT VUT v Brně na ulivi Technická 12 (T12)

Registrační číslo: CZ.1.05/4.1.00/04.0129

Zahájení projektu: 25.8.2010

Ukončení projektu: 31.7.2013

Zahájení provozu: vlastní realizace byla zahájena 1. září 2010

Celkové výše dotace: 991 547 335,00 Kč

Dotace poskytnutá EU: 842 815 234,75 Kč

Dotace ze státního rozpočtu ČR: 148 732 100,25 Kč

Cílem projektu je

1)      Prostřednictvím investiční akce výstavby vzdělávacího komplexu Technická 12 (T12) dokončit přemístění nyní roztříštěných činností Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FEKT VUT) do celistvého kampusu.

2)      Zabezpečit kvalitní podmínky pro rozvoj magisterského a především doktorského studia s vazbou na zapojení studentů a absolventů do výzkumných a vývojových (VaV) aktivit garantovaných a zajišťovaných dynamicky se rozvíjející fakultou.

V souvislosti s výstavbou vzdělávacího komplexu kampusového typu budou splněny předpoklady pro kvalitativní rozvoj výukové a výzkumně-vývojové činnosti fakulty. FEKT bude zvyšovat kvalitu studijních programů na všech úrovních. Kromě jiného se předpokládá zavedení nového interdisciplinárního 2leteého navazujícího magisterského studijního programu Biomedicínská technika a bioinformatika a následně stejnojmenného 4letého doktorského studijního programu. Doktorský studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie, který byl akreditován v roce 2007 budou intenzivně zapojeni do vědecko-výzkumné činnosti i v souvislosti s plánovaným vznikem VaV center, například CEITEC, CVVOZE či SIX. Současně bude aplikován systém, který bude motivovat studenty a mladé vědecké pracovníky k setrvání ve výzkumu.

Tiskovou zprávu o zahájení projektu naleznete v levém horním rohu této stránky.


NETME Centre – výzkumné a vývojové centrum

NETME Centre – celým názvem New Technologies for Mechanical Engineering – Centrum nových technologií pro strojírenství – je koncipováno jako regionální výzkumné a vývojové centrum, založené na kvalitní vědecké a výzkumné základně Fakulty strojního inženýrství. Aktivity Centra mají za cíl rozvinout spolupráci s aplikační sférou a posílit tak konkurenceschopnost regionu, podílet se na rozvoji znalostní ekonomiky regionu a umožnit soukromým subjektům snadný přístup k nejnovějším výsledkům výzkumu na smluvní bázi a s cílem zajistit maximální aplikační potenciál.

Výzkum a vývoj bude realizován v oblastech strojírenské technologie, ochrany životního prostřední a energetiky, dopravní a letadlové techniky, virtuálního navrhování a zkušebnictví, mechatroniky a progresivních kovových materiálů s důrazem na využitelnost výsledků v praxi. Řada plánovaných projektů bude realizována ve spolupráci s českými i zahraničními firmami, které již o spolupráci s NETME Centre projevily zájem. Na základě důkladných analýz lze konstatovat, že výsledky našich prací budou široce využívány nejen v České republice, ale i v zahraničí.

NETME Centre usiluje o získání finančních prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, který v lednu 2009 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Základní údaje o projektu :

Název projektu : NETME centre - nové technologie pro strojírenství

Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/01.0002

Místo realizace : Technická 2, 616 69 Brno

Zahájení projektu : květen 2009

Ukončení projektu : prosinec 2013

Zahájení provozu : leden 2014

Celkové výdaje projektu : 876 947 634,00 Kč

Dotace poskytnutá EU : 652 376 943,95 Kč

Dotace ze státního rozpočtu ČR : 115 125 343,05 Kč

Stránky projektu http://www.netme.cz/cs/


Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně

Název projektu:              Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně

Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/01.0012

Zahájení projektu : 1.12.2008

Ukončení projektu : prosinec 2013

Zahájení provozu : 3.Q./2010

Celkové způsobilé výdaje projektu : 232.772.000,00 Kč

Dotace poskytnutá EU : 197.856.200,00 Kč

Dotace ze státního rozpočtu ČR : 34.915.800,00 Kč

Cílem projektu je

 1. Vybudovat regionální centrum specializované na materiálový výzkum jako samostatné pracoviště na FCH VUT v Brně s názvem „Centrum materiálového výzkumu“.
 2. Posílit spolupráci univerzitního výzkumu s aplikační sférou formou smluvního výzkumu a společných výzkumných projektů a urychlit přenos poznatků a technologií do praxe.
 3. Zapojit studenty zejména doktorských a magisterských programů do projektů spolupráce s aplikační sférou v rámci výzkumných aktivit centra.

Stránky projektu: http://www.materials-research.cz/cz/


Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie

Název projektu:           Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie

Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/01.0014

Zahájení projektu: 1. 5. 2010

Ukončení projektu: 31. 12. 2013

Zahájení provozu: 1. 1. 2013

Celkové výdaje projektu: 357.895.636,00 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu: 260.166.439,00 Kč

Dotace poskytnutá EU: 221 141 473,15 Kč

Dotace ze státního rozpočtu ČR: 39 024 965,85 Kč

Cílem projektu je

1) zavést špičkový základní a aplikovaný výzkum v perspektivní oblasti obnovitelných zdrojů energie včetně aplikací,

2) připravit vysoce kvalifikované pracovníky, absolventy doktorského studia, pro průmysl,

3) prohloubit spolupráci vysoké školy a aplikační sféry.

Předmětem projektu je technologické vybavení stávajících vybraných laboratoří čtyř sdružených ústavů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně špičkovými přístroji a zařízeními.

Stránky projektu: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/CVVOZE/index.html


Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX)

Název projektu:          Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX)

Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0072

Zahájení projektu: 12.7.2010

Ukončení projektu: 31.12.2013

Zahájení provozu:

Celkové výše dotace: 293 781 336,00 Kč

Dotace poskytnutá EU: 249 714 135,60 Kč

Dotace ze státního rozpočtu ČR: 44 067 200,40 Kč

Cílem projektu je...

... vybudovat jihomoravské centrum základního a aplikovaného výzkumu, zaměřeného na perspektivní technologie elektronických komunikačních systémů. Centrum bude využívat symbiózy dynamicky se rozvíjející technické univerzity a úspěšných firem regionu.

Nově vytvořené výzkumné kapacity se stanou základnou průmyslového výzkumu firem navázaných na centrum. Činnost centra zvýší inovační potenciál těchto firem a umožní jim koordinovat jejich výzkumné aktivity s výzkumem zahraničních partnerů, zapojených do řešení společných evropských projektů.

Výzkum bude zaměřen na perspektivní komunikační subsystémy na bázi nanoelektroniky, optoelektroniky a terahertzové elektroniky, na zabezpečené konvergované terestriální i satelitní komunikační systémy, na koexistenci komunikačních a informačních systémů a služeb. Důraz bude kladen na zcela nové, nekonvenční postupy a řešení.


Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie - AdMaS

Název projektu: AdMaS - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie

Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0097

Místo realizace:                              Brno

Zahájení projektu:                         1. 1. 2011

Ukončení projektu:                        31. 12. 2014

Zahájení provozu:                          1. 7. 2014

Celkové výše dotace:                    817 903 463 Kč

Dotace poskytnutá EU:                 695 217 943,55 Kč

Dotace ze státního rozpočtu ČR: 122 685 519,45 Kč

www: www.admas.eu

Cílem projektu je:

Předmětem Centra je rozvoj vědeckého poznání a formulace základních technických a technologických principů a postupů orientovaných na ucelenou oblast teorie, analýzy a metod navrhování stavebních materiálů, konstrukčních systémů staveb a dalších systémů. V oblasti technologií je Centrum zaměřeno na technologie diagnostiky konstrukcí a vlivů působících na stavby, návrhu konstrukcí a technologie v oblasti hospodářství měst a obcí.