• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Specifický vysokoškolský výzkum

Pravidla pro poskytování podpory

na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona č. 110/2009 Sb.

Nabytím účinnosti zákona č. 110/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo od 1. července 2009 mimo jiné k zásadním změnám úpravy poskytování podpory na specifický vysokoškolský výzkum.

Specifickým vysokoškolským výzkumem je podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č.  130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.

Účelová podpora je podle § 4 odst. 1 písm. e) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytována z výdajů na výzkum a vývoj Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy formou dotace právnickým nebo fyzickým osobám nebo zvýšením výdajů organizačních složek státu, organizačních složek územních samosprávných celků nebo organizačních jednotek ministerstva zabývajících se výzkumem a vývojem. Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum je s ohledem na § 6 odst. 2 písm. b) citovaného zákona průřezovým ukazatelem rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum je podle § 9 odst. 5 a § 9 odst. 6 písm. b) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytována na základě rozhodnutí o poskytnutí podpory podle rozpočtových pravidel. Pro náležitosti rozhodnutí o poskytnutí podpory se přiměřeně použijí ustanovení o náležitostech smlouvy o poskytnutí účelové podpory podle § 9 odst. 1, 2 a 4 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum může být poskytnuta pouze na způsobilé náklady, které jsou definovány v § 2 odst. 2 písm. l) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací jako takové náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, které mohou být příjemcem vynaloženy na činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo v souvislosti s nimi, a to

1.      osobní náklady nebo výdaje, včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle zákona o vysokých školách[1],
2.      náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku,
3.      další provozní náklady nebo výdaje,
4.      náklady nebo výdaje na služby,
5.      doplňkové náklady nebo výdaje.

Údaje o příjemcích účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a poskytnutých výších podpory jsou podle § 32 odst. 2 písm. a) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací součástí Centrální evidence aktivit výzkumu, vývoje a inovací a příjemce účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum je povinen prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy odevzdávat informace o dosažených výsledcích do rejstříku informací o výsledcích.

Podle § 7 odst. 5 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum poskytována podle pravidel schvalovaných vládou. Vláda České republiky tato pravidla schválila usnesením ze dne 17. srpna 2009 č. 1021.

V Praze dne 25. srpna 2009


[1] Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.


Publikováno: 03.09.2009

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/legislativa/f19468/d40220

Legislativa