Detail publikace

Použití nástrojů projektového řízení v podnikové praxi v České republice

KOLEŇÁK, J. SMOLÍKOVÁ, L.

Originální název

Use of the Instruments of Project Management in Business Practice in the Czech Republic

Český název

Použití nástrojů projektového řízení v podnikové praxi v České republice

Anglický název

Use of the Instruments of Project Management in Business Practice in the Czech Republic

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The article presents results of the research realized in the framework of the project: CZ. 1.07/2.2.00/15.0433 Innovation of the selected subjects in the field of preparation, management and implementation of development, education and research projects realized by the Faculty of Business VUT in Brno. The objective of the project is to improve and increase the education level in the field of preparation, management and implementation of development, education and research projects. This should increase the qualification of the graduates; provide them with better employability and a better position in the labour market. The tools for implementation are high-quality educational and training programs, which will be included by modules in the study plans of the selected subjects. To the graduates it will allow effectively prepare, manage and implement the projects financed from the private and also public resources. Transfer of know-how and of „good practice“ from the field of preparation, implementation and management of the projects from the EU27- countries represents the main intention of the implementation of the mentioned specialised training programs and other activities. The project emphasizes in particular the practical aspects of the education, where the participants will prepare in the form of a training model projects under real terms and conditions from announced calls, and will be informed about all the essential aspects for a successful preparation and implementation of the projects. The aim of this research was to determine the level of technical and behavioural competences during the implementation of the development projects in companies in the Czech Republic. The purpose was disclosure of the opportunities for innovation of study programs on the Faculty of Business VUT in Brno by the elements of the project management. The article presents a part of the research oriented to the field of projects implementation, the individual stages of the project, tools, methods and the benefits of the project management. Further it points out the most common causes of projects failure. The research was conceived as quantitative, i.e. after formulation of the expected declarations was drawn up a set of questions verifying the effects of individual factors upon the implementation of development projects in enterprises. There were following types of questions: (1) With the optional answers and choice of only one; (2) With the optional answers and possible choice of several answers at the same time; (3) Some questions have the option of free additional answer variants; (4) With the selection of the importance (weight) for each variant. Survey respondents were project managers most of whom are members of the Society for project management. The actual questionnaire survey was carried out by an electronic questionnaire. After sending it to 104 project managers there were acquired back 87 completed questionnaires. The realized research supports the allegation about a move of the importance of usage of the instruments of project management from the implementation stage in the pre-project stage, which is assessed at the same time as the hardest one. The project organization is most frequently used in fields of products innovations (products and services) and in information technology. The article further presents the level of use of various instruments and methods of the project management. The research results will be used in the proposals for innovation of study subjects in the Faculty of Business VUT in Brno.

Český abstrakt

Článek prezentuje výsledky výzkumu realizovaného v rámci projektu: CZ. 1.07/2.2.00/15.0433 Inovace vybraných předmětů v oblasti přípravy, řízení a provádění vývoje, vzdělávání a výzkumných projektů realizovaných na Fakultě podnikohospodářské VUT v Brně. Cílem projektu je zlepšit a zvýšit úroveň vzdělání v oblasti přípravy, řízení a realizace rozvojových, vzdělávacích a výzkumných projektů. To by mělo zvýšit kvalifikaci absolventů, poskytovat jim lepší zaměstnatelnosti a lepší postavení na trhu práce. Nástroje pro provádění jsou vysoce kvalitní vzdělávací a školící programy, které budou zahrnuty do modulů ve studijních plánů vybraných předmětů. K absolventů umožní efektivně připravit, řídit a realizovat projekty financované ze soukromých i veřejných zdrojů. Přenos know-how a "dobré praxe" z oblasti přípravy, realizace a řízení projektů z EU-27-zemí představuje hlavní záměr provádění uvedených specializovaných vzdělávacích programů a dalších aktivit. Projekt klade důraz zejména na praktické aspekty vzdělávání, kde si účastníci budou připravovat ve formě projektů vzdělávacích modelů v reálných podmínkách z vyhlášených výzev, a bude informován o všech zásadních aspektech pro úspěšnou přípravu a realizaci projekty. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit úroveň technických a behaviorální kompetence při realizaci rozvojových projektů v podnicích v České republice. Cílem bylo zpřístupnění příležitosti pro inovace studijních programů na Fakultě podnikohospodářské VUT v Brně prvky projektového řízení. Článek prezentuje část výzkumu orientovaného na oblast realizace projektů, jednotlivých etap projektu, nástroje, metody a přínosy projektového řízení. Dále poukazuje na to, nejčastější příčiny selhání projektů. Výzkum byl koncipován jako kvantitativní, tj. po formulaci očekávaných prohlášení byl vypracován soubor otázek ověřujících účinky jednotlivých faktorů na realizaci rozvojových projektů v podnicích. Tam byly následující typy otázek: (1) s volitelnými odpověďmi a výběr jen jednoho, (2) S volitelnými odpověďmi a možný výběr z několika odpovědí současně, (3) Některé otázky mají možnost uvolnit další odpovědi varianty, (4), se při výběru významu (hmotnost) pro každou variantu. Respondenti byli projektoví manažeři z nichž většina jsou členy Společnosti pro projektové řízení. Skutečný Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí elektronického dotazníku. Po odeslání do 104 projektových manažerů byly získány zpět 87 vyplněných dotazníků. Dosažený výzkum podporuje tvrzení o přesunu významu využití nástrojů projektového řízení z realizační fázi v pre-fázi projektu, která je posuzována ve stejné době jako nejtěžší. Organizace projektu je nejvíce často používán v oblastech výrobků inovací (produkty a služby) a v oblasti informačních technologií. Článek dále představuje úroveň využití různých nástrojů a metod projektového řízení. Výsledky výzkumu budou využity v návrzích pro inovace studijních předmětů v Fakulty podnikohospodářské VUT v Brně.

Anglický abstrakt

The article presents results of the research realized in the framework of the project: CZ. 1.07/2.2.00/15.0433 Innovation of the selected subjects in the field of preparation, management and implementation of development, education and research projects realized by the Faculty of Business VUT in Brno. The objective of the project is to improve and increase the education level in the field of preparation, management and implementation of development, education and research projects. This should increase the qualification of the graduates; provide them with better employability and a better position in the labour market. The tools for implementation are high-quality educational and training programs, which will be included by modules in the study plans of the selected subjects. To the graduates it will allow effectively prepare, manage and implement the projects financed from the private and also public resources. Transfer of know-how and of „good practice“ from the field of preparation, implementation and management of the projects from the EU27- countries represents the main intention of the implementation of the mentioned specialised training programs and other activities. The project emphasizes in particular the practical aspects of the education, where the participants will prepare in the form of a training model projects under real terms and conditions from announced calls, and will be informed about all the essential aspects for a successful preparation and implementation of the projects. The aim of this research was to determine the level of technical and behavioural competences during the implementation of the development projects in companies in the Czech Republic. The purpose was disclosure of the opportunities for innovation of study programs on the Faculty of Business VUT in Brno by the elements of the project management. The article presents a part of the research oriented to the field of projects implementation, the individual stages of the project, tools, methods and the benefits of the project management. Further it points out the most common causes of projects failure. The research was conceived as quantitative, i.e. after formulation of the expected declarations was drawn up a set of questions verifying the effects of individual factors upon the implementation of development projects in enterprises. There were following types of questions: (1) With the optional answers and choice of only one; (2) With the optional answers and possible choice of several answers at the same time; (3) Some questions have the option of free additional answer variants; (4) With the selection of the importance (weight) for each variant. Survey respondents were project managers most of whom are members of the Society for project management. The actual questionnaire survey was carried out by an electronic questionnaire. After sending it to 104 project managers there were acquired back 87 completed questionnaires. The realized research supports the allegation about a move of the importance of usage of the instruments of project management from the implementation stage in the pre-project stage, which is assessed at the same time as the hardest one. The project organization is most frequently used in fields of products innovations (products and services) and in information technology. The article further presents the level of use of various instruments and methods of the project management. The research results will be used in the proposals for innovation of study subjects in the Faculty of Business VUT in Brno.

Klíčová slova

Projekt management, kompetence, nástoje Projektového managementu, projekt, projektový manager

Rok RIV

2012

Vydáno

20.09.2012

Nakladatel

FP VUT

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4581-9

Kniha

International Conference Trends in Economics and Management for the 21st Century

Strany od

1

Strany do

8

Strany počet

8