Detail produktu

Mapa prostorové lokalizace CN a odtokových charakteristik před PEO s využitím speciálních kultur

DUMBROVSKÝ, M. UHROVÁ, J. SOBOTKOVÁ, V.

Typ produktu

specializovaná mapa s odborným obsahem

Abstrakt

Mapa poskytuje informace o stavu retenční schopnosti území před návrhem ochranných speciálních kultur. Mapa bude sloužit orgánům veřejné správy a uživatelům pozemků.

Klíčová slova

hodnoty CN, odtokové charakteristiky, speciální kultury, protierozní opatření (PEO)

Datum vzniku

10.12.2012

Umístění

Ministerstvo zamědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty