Detail produktu

O-element - čtyřramenný

JECHA, D. CHLÁPEK, P. DVOŘÁK, R. BÉBAR, L.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

O-element je zařízení sloužící k homogenizaci plynno - kapalinové směsi. V ohybech potrubí dochází v důsledku odlišných hustot plynné a kapalné fáze a odstředivé síly k rozdělení fází. Po rozdělení dvoufázového toku voda - vzduch do dvou proudů lišících se výrazně poměrem kapalina - plyn, byly tyto proudy opětně zavedeny "proti sobě" v kolmém směru. V místě smíchání proudů docházelo k vytvoření mlhového toku s velmi dispergovanou kapalinou. Uvedený jev je označován jako "přechodový skok" projevující se za situace, kdy při proudění dvoufázové směsi plyn - kapalina dojde ke vzniku tlakové ztráty rovnající se dynamické složce tlaku. Tato podmínka byla splněna "čelním sražením" dvou proudů. V místě zpětného smíchání proudů dvoufázové směsi probíhaly intenzivní pulsace a byl vytvořen mísič, který nevyžadoval žádnou heterogenní vestavbu. Hlavním cílem homogenizátoru "O-element" je dokonalé promíchání jednotlivých proudů a vytvoření co největší mezifázové plochy, které je docíleno vznikem mlhového toku. Dalším cílem je minimalizace hydraulických odporů. Podrobnosti viz. výkresová dokumentace).

Klíčová slova

O-element, absorpce, dvoufázový mísič, quencher

Datum vzniku

17.05.2012

Umístění

laboratoře UPEI

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty