Detail produktu

Hydraulický modelový výzkum jezu Brantice na řece Opavě

ŠULC, J. ŽOUŽELA, M. ZACHOVAL, Z.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Na hydraulickém modelu v měřítku 1:30 bylo sledováno proudění v předpolí a podjezí nově navrhovaného vakového jezu v Branticích.Převádění velkých povodňových průtoků je doprovázeno silnými deformacemi dna.Úpravy předpolí vtoku do MVE, rybochodu, vodácké a štěrkové propusti zajistily provozní bezpečnost díla.Úpravy vyústění rybochodu do podjezí umožní snadnější migraci ryb přes vzdouvací objekt.Úpravy břehových linií v nadjezí přinesou snížení investičních výdajů.Stavba je součástí protipovodňové ochrany na horním úseku řeky Opavy.

Klíčová slova

Vakový jez, malá vodní elektrárna, rybochod, štěrková propust, vodácká propust, sediment, výmoly.

Datum vzniku

18.11.2010

Umístění

FAST - B121

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty