Detail projektu

Paměť zvuku: Evoluční principy interpretační tradice české hudby na příkladu děl Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany

Období řešení: 01.06.2021 — 31.12.2023

O projektu

Projekt je multidisciplinárně zaměřen – jedná se o propojení muzikologie, hudební vědy, digitalizace hudebních médií a vývoje softwaru včetně metod strojového učení. Logická struktura projektu je rozdělena na několik etap a klíčových aktivit (KA): a) Etapa analytická – V rámci této etapy bude klíčovým analytický proces v muzikologické části projektu. Podrobné analýzy a rozbory hudebně-interpretačního výkonu, zkoumání zkušeností interpretů s vybranými interpretačními koncepty a rozbory využitelnosti metod hudební analýzy budou základem ke konceptualizaci vyvíjeného softwaru a jeho funkcí. Software bude navržen a implementován dle potřeb muzikologů a pracovníků v muzeích, archivech a knihovnách. Paralelně s vývojem se budou digitalizovat, ošetřovat a zaznamenávat vybrané zvukové nahrávky. Výčet klíčových aktivit v rámci této etapy je následující: KA1 – Rešerše, akvizice, ošetření a digitalizace vybraných zvukových nahrávek, KA2 – Rozbor a implementace metodologie a hudební analýzy, KA3 – Návrh softwaru a implementace, KA4 – Tvorba specializované databáze nahrávek. b) Etapa interpretační – Jádrem této etapy je interpretace provedených měření hudebně-interpretačních výkonů, a následná optimalizace a testování funkcí softwaru, s ohledem na požadované výzkumné kategorie. V rámci této etapy dojde ke zkompletování databáze nahrávek, vydání finální optimalizované verze softwaru a k analýze vybraných skladeb Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Výčet klíčových aktivit v rámci této etapy je následující: KA5 – Validace softwaru a optimalizace metodologie ve spolupráci s muzikology, KA6 – Testování softwaru a adaptace na databázi. c) Etapa diseminační – Diseminační etapa se bude soustředit na prezentaci výsledků výzkumu, jejich šíření, komunikaci s cílovou skupinou a koncovými uživateli softwaru. Bude se též zaměřovat na etablování výzkumu a vyvinutého analytického nástroje na mezinárodní muzikologické scéně. Management bude zařízen koordinátorem již od začátku projektu. Klíčová aktivita v rámci etapy: KA7 – Management a diseminace.

Klíčová slova
interpretační hudební analýza; software; vyhledávání hudebních informací; databáze hudebních nahrávek

Označení

TL05000527

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Ištvánek Matěj, Ing. - spoluřešitel
Miklánek Štěpán, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (30.09.2020 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 5. veřejná soutěž - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

- plně financující