Detail projektu

Řízená modifikace mineralogického složení keramického střepu za účelem zlepšení jeho užitných vlastností

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2022

O projektu

Produkty založené na tradiční keramice mají stále dominantní postavení v průmyslovém využití nekovových anorganických materiálů. Jejich produkce je založena na využití jílů, zejména illitické povahy. Tyto suroviny jsou klíčové zejména pro výrobu střešních tašek a cihel. Je známo, že přídavek CaO vede ke vzniku nových mineralogických fází (např. anortitu) v keramikách. Produkce keramických materiálů na bázi illitických jílu nebyla dosud speciálně zaměřena na řízenou krystalizaci anortitu. Nicméně lze předpokládat. že zvýšení podílu anortitu vylepší finální vlastnosti keramických materiálů. Cílem předkládaného projektu je studium vzniku nových fází v keramickém materiálu na bázi ilitických jílů během tepelného zpracování a jich vliv na finální vlastnosti keramiky. Řešení projektu lze rozdělit na tři části: studium krystalizace nových fází v systému čistý illit a laboratorní CaCO3, studium směsi čistého illitu a wollastonitu a studium vlivu nových fází v keramickém materiálu na jeho finální vlastnosti.

Popis anglicky
he products of traditional ceramics have still a dominant position in industrial application of anorganic nonmetallic materials. Their production is based on clays, mostly illitic. This is especially true for bricks and tiles. It is also known that the addition of the CaO source enables the formation of the new mineral phases (anorthite). The production of ceramic materials based on illitic clays is not specifically focused to support crystallization of anorthite. n increase of anorthite content improves the final properties of ceramic materials. The aim of the proposed project is to study the formation of new phases in the ceramic materials based on illitic clay during firing and their influence on final properties of ceramics. The research can be divided into three stages: the study of crystallization of new phases in a system of pure illite and laboratory CaCO3, the study of pure illite and wollastonite mixture, and finally the study of influence of new phases in ceramic material on their final properties.

Klíčová slova
keramika; illit; výpal; krystalizace; tepelné vlastnosti; mechanické vlastnosti

Klíčová slova anglicky
ceramics; illite; firing; crystallization; thermal properties; mechanical properties

Označení

20-01536S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- spolupříjemce (01.04.2019 - nezadáno)
Univerzita Karlova v Praze
- spolupříjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2020-01-01 - 2022-12-31)