Detail projektu

Diferenciace měkkých tkání s využitím duálně-targetové tomografie

Období řešení: 01.05.2019 — 30.04.2021

O projektu

Duální tomografie je technika, která byla v minulosti využívána pouze na synchrotronových zařízeních. Až v posledních letech se rozšířila do medicínské sféry počítačové tomografie a v současnosti je její potenciál testován na laboratorních systémech s vysokým rozlišením. Tato metoda využívá dvou energeticky rozdílných rentgenových spekter ke zkoumání a specifickému rozlišení jednotlivých tkání (materiálů) dle jejich útlumových vlastností. Toto odlišení je možné i pro materiály, které by dle svých útlumových koeficientů v rámci CT měření s jednou energií svazku byly prakticky neodlišitelné. Získanou informaci lze tedy využít pro přesnou segmentaci odlišných materiálů. Dále může být získaná informace ze dvou polychromatických měření s různou energií využita pro vytváření tzv. pseudo-monochromatických CT snímků. Čímž lze do určité míry docílit redukce projevů tomografických artefaktů jako např. artefakt tvrdnutí svazku, které výrazně snižují informační výtěžnost získaných dat. Firma Rigaku, jejíž dceřinnou společností je firma Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o., přišla v roce 2017 na trh s unikátním terčem umožňujícím praktickou implementaci výše zmiňované techniky a to ve formě duálně-targetové tomografie, jež využívá nejenom energeticky ale také materiálově specifická spektra rentgenového záření. Stále však chybí souhrnná metodika pro uživatele laboratorních CT přístrojů, jak s daty získané pomocí této metody pracovat. Vytvoření funkčího vzorku držáku s refenční oblastí pro snadnou registraci dat společně s komplexní metodikou umožní další rozvoj metody rentgenové počítačové tomografie. Důraz bude kladen na zobrazování a segmentaci měkkých tkání, kde dosud neexistuje uspokojivé řešení.

Klíčová slova
CT; tomografie; duálně-targetová tomografie; registrace obrazu; zpracování obrazu; měkké tkáně; chrupavka; kost

Označení

TJ02000127

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kalasová Dominika, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.05.2019 - 30.04.2021)
Kaiser Jozef, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.05.2019 - 30.04.2021)
Pavliňáková Veronika, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.05.2019 - 30.04.2021)
Šalplachta Jakub, Ing.
- spoluřešitel (01.05.2019 - 30.04.2021)
Tesařová Markéta, Ing.
- spoluřešitel (01.05.2019 - 30.04.2021)
Zemek Marek, Bc.
- spoluřešitel (01.05.2019 - 30.04.2021)

Útvary

Charakterizace materiálů a pokročilé povlaky 1-06
- příjemce (01.05.2019 - 30.04.2021)
Středoevropský technologický institut VUT
- odpovědné pracoviště (12.10.2018 - 17.10.2018)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
- plně financující (2019-05-15 - 2021-04-30)