Detail projektu

Efektivní využití cihelného recyklátu

Období řešení: 01.08.2016 — 31.07.2020

O projektu

Hlavním cílem řešení předloženého projektu je minimalizace vzniku cihelného odpadu jeho využitím pro výrobu nových výrobků s vyšší přidanou hodnotou (funkční vzorek), která současné technologie výroby cihel neumožnuje vyrábět. Dílčí cíle:1. Zmapování vlastností a složení všech produkovaných cihelných recyklátů a cihelných obrusových prachů z výrob. Jde zejména o provedení velice podrobných chemických i fyzikálních analýz. Na základě výsledků analýz zhodnotit kvalitu a stálost kvality produkovaných druhotných surovin v závislosti na vlastnostech a složení použité cihlářské hlíny v konkrétní lokalitě. 2. Na základě výsledků z analýz navrhnout složení a technologie pro jednotlivé směry, ve kterých budou hledány možnosti využití.3. Alkalická aktivace, testování možností využití cihelného recyklátu v alkalicky aktivovaných systémech – vývoj vhodného pojiva.4. Portlandský cement - Možnosti náhrady části portlandského cementu cihelným recyklátem či cihelným prachem s cílem snížit obsah cementu a zvýšit užitné vlastnosti pojiva či jiných výrobků. 5. Alternativní pojivové směsi na bázi jiných druhotných surovin - Otestovat možnosti zapojení cihelných recyklátů do kompozitů a pojiv na bázi popílků z fluidního i klasického spalování. Autoklávované výrobky – možnosti přípravy lehkých materiálů, nebo materiálů se speciálními vlastnostmi.6. Hodnocení sorpční kapacity hrubších podílů cihelného recyklátu, možné úpravy povrchů sorbentů. Sorpční materiály jsou velmi žádané, pokud některá z frakcí bude mít dobré sorpční vlastnosti, možnost nového směru využití cihelných recyklátů. (kočkolity, filtrace, zádrže vody ve hlíně testy rostliny) 7. Technické a ekonomické zhodnocení dosažených výsledků pojivových systémů. Na základě vyhodnocení budou zvoleny jeden až dva hlavní směry vývoje potenciálních výrobků. 8. Optimalizace materiálového složení výrobků a s ohledem na návrhy technologie jejich výroby. 9. Normové ověření vlastností nově vyvinutých výrobků.

Popis anglicky
The main objective of the project is the research and development of new binding systems based on recycled brick and rubbed brick dust and further development of presentation prototype of future products applicable in building industry. Further objective is the evaluation of potential possibilities of utilization of these materials. Interim goals: 1. Identification of properties and compositions of all produced recycled bricks and rubbed brick dust. Mainly thorough chemical and physical analyses will be performed. Based on the results the quality and quality stability of produced secondary raw materials relating to the properties and compositions of used brick clays in particular localities will be evaluated. 2. Based on the results of analyses the compositions and technologies for particular ways of potential applications will be designed. 3. Alkali activation, checking the possibilities of recycled brick utilization in alkali activated systems - the development of applicable binder. 4. Portland cement - partial substitution of Portland cement by recycled brick or rubbed brick dust aiming at reducing the cement content and improving the utility properties of binder and final products. 5. Alternative binding systems based on other secondary raw materials. Checking the possibilities of integration of recycled brick to composites and binders based on fly and fluidized ash. Autoclaved products - preparation possibilities of light-weight materials and materials of special properties. 6. The evaluation of sorption capacity of coarser parts of recycled brick, eventual modifications of sorbent surfaces. Sorption materials are in great demand; once some of the fractions prove to have sufficient sorption properties, a new way of recycled brick utilization will arise. (cat litter, filtration, soil water retention) 7. Technical and economic evaluation of achieved results on binding systems. Based on this evaluation up to two main development ways of potential productions will

Klíčová slova
Výroba cihel; cihlové budovy; cihelný prach z výroby cihel; využívání druhotných surovin; cihelný recyklát; alkalická aktivace; portlandský cement; alternativní ekologické materiály.

Klíčová slova anglicky
Production of bricks; brick buildings; brick dust from the production of bricks; the use of secondary raw materials; recycled bricks; alkali activation; portland cement; alternative ecological materials.

Označení

FV10022

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- spolupříjemce (01.08.2016 - 31.07.2020)
CMV - laboratoř anorganických materiálů
- příjemce (01.07.2016 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- plně financující (2016-01-21 - 2020-07-31)

Výsledky

PALOVČÍK, J.; OPRAVIL, T.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J. Application of brick grind dust in systems based on Portland cement. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Češkovice: IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-899X.
Detail