Detail projektu

Studium mikrostruktury pórobetonu v závislosti na jeho surovinovém složení

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

O projektu

Cílem projektu je zhodnotit vliv vlastností vstupních surovin na mikrostrukturu popílkového pórobetonu, zejména pak na obsah tobermoritické fáze. Od obsahu tobermoritu v pórobetonu se odvíjejí i jeho fyzikálně mechanické vlastnosti a proto je důležité znát mechanismus jeho vzniku a vliv jednotlivých surovin na mikrostrukturu a od tohoto se odvíjející fyzikálně mechanické vlastnosti pórobetonu. Pozornost bude také věnována maximálnímu využití vedlejších energetických produktů při návrhu receptur, zvláště pak fluidních popílků.

Popis anglicky
The aim of the project is to evaluate the effect of input materials properties on the microstructure of fly ash aerated concrete, especially on content of tobermoritic phase. From the content of tobermorite in aerated concrete is derived also its physical and mechanical properties and therefore it is important to know the mechanism of its formation and influence of individual raw materials on the microstructure and physical and mechanical properties of aerated concrete. Attention will also be paid to maximum utilization of secondary energy products in the designing of recipes, especially fluid fly ashes.

Klíčová slova
Pórobeton, tobermorit, katoit, mikrostruktura, popílek, kalciumhydrosilikáty.

Klíčová slova anglicky
Autoclaved Aerated Concrete, Tobermorite, Katoite, Microstructure, Fly ash, Calcium silicate hydrate

Označení

FAST-J-14-2413

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Helanová Ester, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2014 - 31.12.2014)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2014)

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

DROCHYTKA, R.; HELANOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R. Surovinové složení pórobetonu a jeho vliv na vznik tobermoritu. Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. Ostrava: VŠB, 2014. s. 62-69. ISBN: 978-80-248-3381-1.
Detail

FLEISCHHACKER, J.; HELANOVÁ, E.; DROCHYTKA, R. Hydrothermal Synthesis of Tobermorite at 170 and 190 °C from Fly Ash and Quartz Sand. In Maltoviny 2016 - sborník příspěvků. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 42-46. ISSN: 1662-9752.
Detail

HELANOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R.; DROCHYTKA, R. Formation Of Tobermorite At Different Materials Composition Of Aerated Concrete. In International Conference on Advanced Engineering Technology (ICAET 2014). Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 247-250. ISBN: 978-3-03835-442-0. ISSN: 1660-9336.
Detail

HELANOVÁ, E.; JANOVSKÝ, R.; DROCHYTKA, R. Influence of material properties of input raw materials on microstructure of aerated concrete. In ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 73-76. ISBN: 978-80-87397-16-9. ISSN: 1022-6680.
Detail