Detail projektu

Využití progresivních technologií pro efektivní stavbu obráběcích strojů

Období řešení: 01.07.2014 — 31.12.2017

O projektu

Primárním cílem řešení projektu je vyvinout obecnou metodiku pro efektivní stavbu obráběcích strojů v etapách montáže a předávacích zkoušek, a to za využití nových progresivních technologií. Vyvíjená metodika má za cíl zrychlit práci potřebnou pro ustavování, montáž a kontrolu geometrické přesnosti stroje, při současném snížení nejistoty měření a zvětšení rozsahu souboru naměřených a zpracovaných dat z průběhu stavby obráběcího stroje. V České republice převládá výroba středních a velkých obráběcích strojů. Čím je stroj větší, tím je proces stavby stroje (etapy ustavení, montáže a kontroly stroje) časově náročnější a zabírá významný časový fond z realizace zakázky. Proto zkrácení doby potřebné na stavbu stroje tvoří významný aspekt konkurenceschopnosti. Použití nových progresivních technologií, mezi které se řadí zejména využití LaserTraceru, LaserTrackeru, Spindle Analyseru a BlueSystemu Wyler má předpoklad při metodickém zvládnutí synergického efektu těchto zařízení výrazně přispět ke zkrácení doby stavby stroje. Nasazení nových technologií v průběhu stavby stroje umožní výrobci získat nové a přesnější informace o procesu stavby stroje a ovlivňování konečných vlastností stroje (zejména geometrické přesnosti stroje). Získání těchto informací standardními měřícími postupy a přístroji je v současné době velmi zdlouhavé, proto je není možno v běžné praxi efektivně používat. Získaná data charakterizující geometrické a kinematické vlastnosti stroje bude možné použít jako zpětnou vazbu do vývojové a konstrukční etapy vzniku nového stroje. Sekundárním cílem předloženého projektu je aplikovat vyvinutou obecnou metodiku na strojích z produkce dalších účastníků projektu z řad průmyslových partnerů. Cílem aplikačního výzkumu bude navržení postupů měření konkrétních kinematických struktur obráběcích strojů, které bude moci průmyslový partner projektu dále nasadit v procesu stavby vlastních obráběcích strojů.

Popis anglicky
The primary objective of the project is to develop a methodology for efficient setting up of machine tools (MT) in stages of assembly and transfer tests with the use of new advanced technologies. The developed methodology aims to accelerate the work required for the installation, setting up and inspection of geometrical accuracy of the MT, while reducing measurement uncertainty and increasing the extent of the measured and processed data during the assembly and setting up of the MT. In the Czech Republic, the production of medium and large machines prevails. The bigger the machine, the more time-consuming the process of machine assembly taking up a significant time of the contract realization. Therefore, reducing the time required to assemble a machine is an important competitiveness factor. Use of new advanced technologies, including in particular the use of LaserTracer, LaserTracker, Spindle Analyser and Wyler System, could significantly contribute to shortening the time of machine assembly. However, it is first necessary to develop a methodology of simultaneous application of these devices in order to take advantage of their synergistic potential. Deployment of new technologies during machine assembly will allow the manufacturer to obtain new and more accurate information about the process of machine assembly and about possibility to influence the final properties of the MT. Obtaining this information by standard procedures and measuring equipment is currently very time-consuming, and therefore it cannot be effectively used in practice. A secondary aim of the present project is to apply the developed methodology in the machine produced by other project participants. The aim of applied research is to design such specific procedures for measuring specific kinematic structures of MT, that would be applicable by the participating industrial partners in the process of assembly of their own MT.

Klíčová slova
obrábění; progresivní technologie; kontrola geometrické přesnosti;

Klíčová slova anglicky
Machine tool- progressive technology- test of geoemtric accuracy- Alignment of machine tools

Označení

TA04011406

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Blecha Petr, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.07.2014 - 31.12.2017)

Útvary

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
- příjemce (01.07.2014 - 31.12.2017)
Intemac Solutions, s.r.o.
- spolupříjemce (01.07.2014 - 31.12.2017)
ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
- spolupříjemce (01.07.2014 - 31.12.2017)
TAJMAC-ZPS, a.s.
- spolupříjemce (01.07.2014 - 31.12.2017)
TOS Kuřim-OS, a.s.
- spolupříjemce (01.07.2014 - 31.12.2017)
TOSHULIN, a.s.
- spolupříjemce (01.07.2014 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
- částečně financující (2014-07-01 - 2017-12-31)

Výsledky

HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; PERNIKÁŘ, J.; MAREK, T.; KNOBLOCH, J.; MINÁŘ, P.; ZBOŽÍNEK, R. Výzkumná zpráva popisující proběhlé testy a analyzující dosažené výsledky. Brno: 2015. s. 9-78.
Detail

HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; PERNIKÁŘ, J.; MAREK, T.; KNOBLOCH, J.; MINÁŘ, P.; ZBOŽÍNEK, R. Výzkumná zpráva popisující dosažené výsledky testování přístrojového vybavení na obráběcích stojích. Brno: 2016. s. 6-188.
Detail

HOLUB, M.; BLECHA, P.; VETIŠKA, J.; MAREK, T.; BRADÁČ, F. Výzkumná zpráva popisující dosažené výsledky za rok 2016. Brno: 2017. s. 5-89.
Detail

HOLUB, M.; BLECHA, P.; VETIŠKA, J.; MAREK, T.; BRADÁČ, F.; KNOBLOCH, J.; MINÁŘ, P.; FIALA, Z.; ZBOŽÍNEK, R. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016. Brno: 2017. s. 3-16.
Detail

HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; KNOBLOCH, J.; MINÁŘ, P.; BLECHA, P.: Certifikát ESOS; Metodický postup efektivní stavby obráběcích strojů. VUT, FSI, Technická 2896/2. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail