Detail projektu

CEPRI – Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů

Období řešení: 01.02.2012 — 31.01.2015

O projektu

Inovování předmětů a kurzů je řešeno zapojením odborníků z praxe, a to zejména u odborných předmětů, a ze zahraničí zejména při zavádění nejnovějších vědeckých poznatků vztahujícím se k technicko-ekonomické praxi. Uvedení odborníci se budou také podílet na vedení vysokoškolských kvalifikačních pracích. Projekt je také zaměřen na posílení jazykových kompetencí, ICT gramotnosti a intersektorální mobility akademických pracovníků a ostatních pracovníků. Nemalou měrou je také projekt je zaměřen na problematiku praxí a stáží studentů jak v ČR u budoucích zaměstnavatelů, tak v zahraničí u budoucích zaměstnavatelů a partnerských univerzitách.

Označení

CZ.1.07/2.2.00/28.0301

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jandora Jan, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.02.2012 - 31.01.2015)

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - nezadáno)

Zdroje financování

Evropská unie - OP VK - Oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání (2. výzva)
- plně financující (2012-02-01 - 2015-01-31)

Výsledky

DOČEKALOVÁ, L. Projekty bydlení v Intenzivních městských strukturách. In Velkoměstské paláce: Model udržitelného rozvoje v centrech měst. Praha: ČVUT v Praze, 2014. s. 70-73. ISBN: 978-80-01-05629-5.
Detail

DULENČÍN, J. Atelier architektonického detailu. In ARC +10. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Ústav architektury, 2015. s. 32-35. ISBN: 978-80-214-5097-4.
Detail

DULENČÍN, J. 2+2. In ARC +10. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Ústav architektury, 2015. s. 68-69. ISBN: 978-80-214-5097-4.
Detail

DULENČÍN, J. Detail v architektuře - objekt atelierové tvorby. 2015.
Detail

DULENČÍN, J. Farní kostel seslání ducha svatého. In ARC +10. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Ústav architektury, 2015. s. 50-51. ISBN: 978-80-214-5097-4.
Detail

ZICH, M.; STRNAD, J.; SLÁNSKÝ, B. BL04 - Vodohospodářské betonové konstrukce - Modul CW5. Brno.: VUT v Brně, 2014. ISBN: 978-80-214-5031-8.
Detail

NOVÝ, A. Architekt - zedník, který umí latinsky?. In Architektonické školství - mezi uměním a řemeslem. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury, 2016. s. 17-24. ISBN: 978-80-214-5337-1.
Detail

HENKOVÁ, S.; VENKRBEC, V.; ŠTĚRBA, M.; ČECH, D. Základní členění strojů využívaných v pozemním stavitelství. Silnice a železnice, 2012, roč. 7., č. 3/2012, s. 110-113. ISSN: 1801-822X.
Detail

HENKOVÁ, S.; ŠTĚRBA, M.; ČECH, D.; VENKRBEC, V. Návrh vhodných mechanismů ve stavebnictví. Silnice a železnice, 2012, roč. 7., č. 3/2012, s. 114-116. ISSN: 1801-822X.
Detail

HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.; VENKRBEC, V. Hlavní zásady bezpečnosti při práci se stavebními stroji. Silnice a železnice, 2012, roč. 7., č. 3/2012, s. 117-120. ISSN: 1801-822X.
Detail

KANTOVÁ, R.; HENKOVÁ, S.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M. PODPORA PRAXE BĚHEM STUDIA A JEJÍ VLIV NA BUDOUCÍ UPLATNĚNÍ STUDENTŮ OBORU REALIZACE STAVEB. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012. 1. Brno: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, 2012. s. 15-24. ISBN: 978-80-214-4628-1.
Detail

NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. PROJECT MANAGEMENT IN BUILDING INDUSTRY MANAGEMENT. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, vol. 60, no. 7, p. 189-198. ISSN: 1211-8516.
Detail

NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. ROZVOJ VÝUKY PŘEDMĚTU PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB II NA OBORU MANAGEMENT STAVEBNICTVÍ STAVEBNÍ FAKULTY VUT V BRNĚ. In People, Buildings and Environment 2012. Brno: VUT v Brně, FAST, 2012. s. 39-44. ISBN: 978-80-214-4628-1.
Detail

NOVÝ, M. Vývoj cen ve stavebnictví. Stavební obzor, 2012, roč. 21, č. 7, s. 218-223. ISSN: 1210-4027.
Detail

VLČKOVÁ, J.; MOTYČKA, V. BOZP jako součást výuky na VUT. In Structura 2012. Olomouc: CD na vyžádání, 2012. s. 27-30. ISBN: 978-80-248-2879-4.
Detail

KANTOVÁ, R. Inovace kurzů technologie staveb na Fakultě stavební VUT v Brně - konference ITCRES 2013. In Sborník anotací konference ITCRES 2013 v tištěné verzi a DVD s příspěvky. Bratislava: 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-227-3932-0.
Detail

VLČKOVÁ, J. Nejčastější závady z hlediska BOZP při realizaci staveb. In Juniorstav 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, 2013. s. 148-152. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

VLČKOVÁ, J.; MOTYČKA, V. Rozšíření výuky bezpečnosti práce na VUT v Brně. In Bezpečná stavba. Brno: 2013. s. 17-20. ISBN: 978-80-260-5009-4.
Detail

NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J. BETONOVÉ MOSTY I - ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ. Studijní opory pro studijní předměty s prezenční formou studia BETONOVÉ MOSTY I - ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ. Brno: Ing. Vladislav Pokorný-LITERA Brno, Tábor 43a, 612 00 Brno, 2014. ISBN: 978-80-214-4979-4.
Detail

UHER, P.; UHER, V. CT04 DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ I (S-TZB) PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE. CT04 DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ I (S-TZB) PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA Brno, 2014. s. 1-37. ISBN: 978-80-214-4972-5.
Detail

NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. THE IMPACT OF ČSN ISO 21500 STANDARD ON PROJECT MANAGEMENT OF CONSTRUCTIONS IN THE CZECH REPUBLIC. In Poeple, Buildings and Environment 2014. PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT. Brno: VUT v Brně, FAST, 2014. p. 349-355. ISBN: 978-80-214-5050-9. ISSN: 1805-6784.
Detail

KANTOVÁ, R. Klempířské práce. příručka v tištěné verzi a DVD s technologickými návody. 1. Havlíčkův Brod: KIPON, 2014. s. 1-18. ISBN: 978-80-214-5047-9.
Detail

BEDLIVÁ, H.; ISAACS, N. Hempcrete – an environmentally friendly material?. In Hempcrete – an environmentally friendly material?. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 83-86. ISBN: 978-3-03795-976-3. ISSN: 1022-6680.
Detail

HORÁČEK, M. Věda a výzkum v architektuře. Bulletin České komory architektů, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 61-62. ISSN: 1804-2066.
Detail

HORÁČEK, M. Hana Kovářová, Genius loci - srovnání přístupů architektury Velké Británie a České republiky na vybraných příkladech. Brno: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, 2015. s. 1-2.
Detail

HORÁČEK, M. Liubov Subbotina, Přínos architektonického dědictví a památkové péče k udržitelnému rozvoji. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-2.
Detail

HORÁČEK, M. Ponorka na horách. ERA 21, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 15-16. ISSN: 1213-6212.
Detail

HORÁČEK, M. Editorial. Zprávy památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, 2014. s. 81-81. ISSN: 1210-5538.
Detail

HORÁČEK, M. Toward a More Beautiful World: Traditionalism in Architecture of the 20th and 21st Centuries - presentation of the book in the USA. South Bend, Indiana, USA: Notre Dame School of Architecture, 2014. p. 1-90.
Detail

HORÁČEK, M. New Hopes: Urban Renewal in the Czech Republic, 1989–2014. Chicago: T. G. Masaryk Czech School, 2014. p. 1-80.
Detail

HORÁČEK, M. David Eyer, Vitalita v architektonickém prostoru. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-2.
Detail

HORÁČEK, M. Věra Kučová, Ochrana historických měst a vesnic jako morální povinnost a základ kulturní identity. Praha: Národní památkový ústav, 2014. s. 1-2.
Detail

HORÁČEK, M. Petr Sládeček, Evangelický kostel v Přelouči v kontextu soudobé architektury českých sborů helvetského vyznání. 2014. s. 1-2.
Detail

HORÁČEK, M. Sabina Soušková, K otázce filozofie památkové péče a restaurování: Alois Riegl a Václav Wagner v současnosti. Praha: Národní památkový ústav, 2014. s. 1-2.
Detail

DÝR, P. Člověk,víno,společnost. In Člověk,víno,společnost. mimo edice. Brno, 2013: Masarykova univerzita v Brně, 2013. s. 9-16. ISBN: 978-80-210-6261-0.
Detail

VLČKOVÁ, J. Methodology of security features in removing cladding of buildings containing asbestos. In International conference enviBUILD Buildings and enviroment 2014. Veveří 331/95, 602 00 Brno, Czech Republic: Faculty of Civil Enginering, Brno University of Technology, 2014. p. 79-83. ISBN: 978-80-214-5003-5.
Detail

DÝR, P. Současné formy užívání industriálních historických objektů. In SOUČASNÉ FORMY UŽÍVÁNÍ INDUSTRIÁNÍCH HISTORICKÝCH OBJEKTŮ. mimo edice. OSTRAVA: DK POKLAD OSTRAVA, 2012. s. 8-11. ISBN: 978-80-87079-25-6.
Detail

DÝR, P. Architektura zemědělských staveb. ARCHITEKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH STAVEB. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 1-50. ISBN: 978-80-7375-897-4.
Detail

PEŘINKOVÁ, M.; DÝR, P. a kol. Architektura v perspektivě 2013. In Architektura v perspektivě. bez edice. Ostrava: VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební, 2013. s. 1-262. ISBN: 978-80-248-3148-0.
Detail

ŠÍRKOVÁ, J.; DÝR, P. a kol. Zemědělský kalendář 2012. Zemědělský kalendář 2012. mimo edici. Brno: Vydavatelství ZK, s.r.o, 2012. s. 1-224. ISBN: 978-80-904388-7-3.
Detail

ŠÍRKOVÁ, J.; DÝR, P. a kol. Zemědělský kalendář 2013. emědělský kalendář 2013. mimo edici. Brno: Vydavatelství ZK, s.r.o., 2013. s. 1-224. ISBN: 978-80-904388-3-5.
Detail

ŠÍRKOVÁ, J.; DÝR, P. a kol. Zemědělský kalendář 2014. Zemědělský kalendář 2014. mimo edici. Brno: Vydavatelství ZK, s.r.o., 2014. s. 1-224. ISBN: 978-80-904388-4-2.
Detail

ŠÍRKOVÁ, J.; DÝR, P. a kol. Zemědělský kalendář 2015. Zemědělský kalendář 2015. mimo edici. Brno: Vadavatelství ZK, s.r.o., 2015. s. 1-224. ISBN: 978-80-904388-5-9.
Detail

NOVÝ, A.; DÝR, P. a kol. ARC...+5 workshop. ARC...+5 workshop. mimo edici. Brno: Ústav architektury Fakulty stavební VUT v Brně, 2010. s. 1-66. ISBN: 978-80-214-4151-4.
Detail

DÝR, P. a kolektiv autorů. Komunikační a interaktivní platformy 2012. In Komunikační ainteraktivní platformy 2012. mimo edici. 2012. s. 56-60. ISBN: 978-80-7375-720-5.
Detail

HRABEC, J.; DÝR, P. a kol. V. vědecká konference doktorandů. In V. vědecká konference doktorandů. mimo edici. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2001. s. 1-129. ISBN: 80-214-1890-7.
Detail

HRUBÝ, J.; DÝR, P. a kol. VI. vědecká konferernce doktorandů. In VI. vědecká konference doktorandů. mimo edici. Brno: Fakulta architektura VUT v Brně, 2002. s. 1-164. ISBN: 80-214-2146-0.
Detail

HRUBÝ, J.; DÝR, P. a kol. VII. vědecká konference doktorandů. In VII. vědecká konference doktorandů. mimo edici. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2003. s. 1-156. ISBN: 80-214-2399-4.
Detail

BEDLIVÁ, H. Výstavba z konopného betonu. In Sborník abstraktů Juniorstav 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

HORÁK, P.; AMBROŽOVÁ, I.; VYHLÍDALOVÁ, K. Energetická náročnost budov v příkladech. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-38. ISBN: 978-80-214-5056-1.
Detail

KANTOVÁ, R.; ŘIHÁK, P. Tesařské spoje. příručka v tištěné verzi a DVD s technologickými návody. 1. Brno: VUT v Brně, 2014. s. 1-18. ISBN: 978-80-214-5052-3.
Detail

KOVÁŘOVÁ, B. Vnitřní zateplení lehkého obvodového pláště budov OD-001 "Boletický panel". 2014. s. 1 (1 s.).
Detail

KOVÁŘOVÁ, B. Úprava metody stanovení počátku a konce tuhnutí při stanovení vlivu nízkých teplot na stěrkové vrstvy ETICS. 2014. s. 1 (1 s.).
Detail

SELNÍK, P. HODNOCENÍ MONTÁŽNÍ A KRÁTKODOBÉ STABILITY PO INSTALACI ŠIKMÉ ISLANDSKÉ VEGETAČNÍ STŘECHY S DŮRAZEM NA PŮSOBENÍ VĚTRU. In Sborník abstraktů Juniorstav 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 104-104. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

NEČADOVÁ, K. STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ ZHODNOCENÍ ŠIKMÉ SEVERSKÉ VEGETAČNÍ STŘECHY. In Sborník abstraktů Juniorstav 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 67-67. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

BÁRTA, L.; DOLEŽALOVÁ, J.; MAUREROVÁ, L.; WIERZBICKÁ, H. Technická zařízení budov I (S), Technická zařízení budov I. a technická infrastruktura - Návody do cvičení se vzorovými úlohami. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA Brno, 2015. s. 1-165. ISBN: 978-80-214-5132-2.
Detail

KOVÁŘOVÁ, B. "Light Building" philosophy and wooden houses. In International Conference on Engineering Sciences and Technologies. 1. Košice, Slovenská republika: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2015. p. 131-134. ISBN: 978-80-553-2042-7.
Detail

HORÁČEK, M. Čtvrt století ochrany památek ve svobodné společnosti: Bilanční anketa mezi osobnostmi památkové péče. Zprávy památkové péče, 2015, roč. 75, č. 1, s. 5-6. ISSN: 1210-5538.
Detail

HORÁČEK, M. Recenze: Miloš Hořejš, Protektorátní Praha jako německé město. Zprávy památkové péče, 2015, roč. 75, č. 2, s. 186-187. ISSN: 1210-5538.
Detail

HORÁČEK, M. Martin Horáček, kniha Za krásnější svět. In ARC+10. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 64-65. ISBN: 978-80-214-5097-4.
Detail

HORÁČEK, M. Rozmanitost v architektuře, rozmanitost v životě. In ARC+10. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 76-77. ISBN: 978-80-214-5097-4.
Detail

HORÁČEK, M. Tradicionalismus v soudobém urbanismu. 2015.
Detail

HORÁČEK, M. Architecture of Brno, 1900–1939, and Mies van der Rohe’s Villa Tugendhat. Vysoké učení technické v Brně, 2015.
Detail

HORÁČEK, M. Zelný trh v Brně 1695, 1915 a 2015. ERA 21, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 15-16. ISSN: 1801-089X.
Detail

HORÁČEK, M. Meziválečná architektura v Brně a Kaunasu. Metodické centrum moderní architektury, vila Stiassni, Brno: Národní památkový ústav, 2015.
Detail

HORÁČEK, M. Desáté výročí oboru Architektura na Fakultě stavební VUT. Události na VUT v Brně, 2015, roč. 25, č. 10, s. 16-17. ISSN: 1211-4421.
Detail

NOVÝ, A. Teď když máme, co jsme chtěli... In ARC +10. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Ústav architektury, 2015. s. 4-5. ISBN: 978-80-214-5097-4.
Detail

NOVÝ, A.; DÝR, P. Výrobní stavby. In ARC +10. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Ústav architektury, 2015. s. 16-19. ISBN: 978-80-214-5097-4.
Detail

DOČEKALOVÁ, L. Architektura v ČSR po r. 1945 se zaměřením na bydlení 60. - 80. let. In XVI. Vědecká konference doktorandů Fakulty architektury VUT v Brně. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 44-49. ISBN: 978-80-214-4463-8.
Detail

DOČEKALOVÁ, L. Analýza bydlení 60. let na příkladu brněnského sídliště Lesná. In XVII. Vědecká konference doktorandů Fakulty architektury VUT v Brně. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 37-43. ISBN: 978-80-214-4774-5.
Detail

DOČEKALOVÁ, L. Bydlení v USA po roce 1945. In XVIII. Vědecká konference doktorandů Fakulty architektury VUT v Brně. Brno: VUT v Brně, 2014. s. 37-42. ISBN: 978-80-214-4994-7.
Detail

HLUŠTÍK, P.: MAP 01/2012; Situace technického stavu stokové sítě v obci Mikulčice. zálohovaný CD nosič, Ústav vodního hospodářství obcí, Žižkova 17, Brno. URL: http://projekty.fce.vutbr.cz/course/view.php?id=11&username=guest. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

HLUŠTÍK, P.: MAP 03/2012; Situace spádových poměrů stokové sítě v obci Mikulčice. zálohový CD nosič, ústav vodního hospodářství obcí, Žižkova 17, 602 00 Brno. URL: http://projekty.fce.vutbr.cz/course/view.php?id=11&username=guest. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

KANTOVÁ, R., ČECH, D., MOTYČKA, V., VLČKOVÁ, J.: 1. ročník mezinárodní konference Bezpečná stavba. Olomouc (01.11.2012)
Detail

KANTOVÁ, R.: Představení zvedací techniky ve stavebním dvoře firmy Liebherr. Brno,Popůvky, Vintrovna 17, areál firmy Liebherr (21.03.2013)
Detail

KANTOVÁ, R.: Exkurze na výstavbu Nemocnice u sv. Anny. Brno,areál nemocnice u sv.Anny, Pekařská ul. (19.03.2013)
Detail

KANTOVÁ, R.: Exkurze na výstavbu akce Sonocentrum. Brno,Veveří (28.03.2013)
Detail

RADA, V., KANTOVÁ, R.: Exkurze "Labyrint pod Zelným trhem". Brno,Radnická 2-10 Brno 658 78 (23.10.2012)
Detail

KANTOVÁ, R.: Exkurze Pasohlávky- pro studenty oboru Realizace staveb. Brno, Pasohlávky, Perná, Mikulov (29.10.2012)
Detail

KANTOVÁ, R.: Exkurze Praha - BD a metro. Praha (05.11.2012)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B.: The 2nd International Conference on Civil, Architectural and Hydraulic Engineering (ICCAHE 2013). Zhuhai (27.07.2013)
Detail

KANTOVÁ, R., ČECH, D., MOTYČKA, V., VLČKOVÁ, J.: 3. mezinárodní konference BEZPEČNÁ STAVBA. Brno (24.10.2013)
Detail

LIŠKA, P., KOVÁŘOVÁ, B.: Exkurze pro studenty - stavba areálu CSP a VTP, Kolejní ul. Brno, Kolejní (02.12.2013)
Detail

VENKRBEC, V., KOVÁŘOVÁ, B.: Exkurze pro studenty - Sonocentrum, Veveří. Brno, Veveří (19.11.2013)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B.: Exkurze pro studenty - EDEN3000. Brno, Bauerova (05.12.2013)
Detail

NOVOTNÝ, M., KOVÁŘOVÁ, B.: Poradenské centrum ČKAIT při IBF 2013. Brno (23.04.2013)
Detail

RYCHTECKÝ, M., KOVÁŘOVÁ, B.: Exkurze pro studenty - Sonocentrum Veveří. Brno, Veveří (28.03.2013)
Detail

SELNÍK, P., KOVÁŘOVÁ, B.: Exkurze pro studenty - nemocnice u Sv. Anny. Brno, Pekařská (19.03.2013)
Detail

LIŠKA, P., KOVÁŘOVÁ, B.: Exkurze pro studenty - Masarykova univerzita, Botanická. Brno, Botanická (03.04.2013)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B.: Recenzní posudek. SK, Bratislava (06.05.2013)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B.: Odborná přednáška firmy ARDEX. Brno (03.04.2013)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B.: Odborná přednáška firmy MITEK. Brno (11.04.2013)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B.: Odborná přednáška firmy BASF. Brno (19.04.2013)
Detail

GAŠPARÍK, J., KOVÁŘOVÁ, B.: Kurz CŽV. Management jakosti. Brno (15.11.2013)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B.: Kurz CŽV. Problematika dřevěných staveb. Brno (05.12.2013)
Detail

MOTYČKA, V., KANTOVÁ, R.: Zajištění odborných praxí studentů. Brno,FAST, D182 (13.03.2013)
Detail

KANTOVÁ, R.: Dřevěné konstrukce - ochrana dřeva. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, v učebně A329 (24.04.2013)
Detail

KANTOVÁ, R.: Dřevěné vazníkové konstrukce. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, v učebně A329 (18.04.2013)
Detail

RIEGER, V., KANTOVÁ, R.: Komentovaná prohlídka vzorového pasivního domu. Údolní 33, Brno, areál Otevřené zahrady (04.12.2013)
Detail

MOTYČKA, V., KANTOVÁ, R.: Vyhodnocení odborných praxí 2013. Brno,FAST, E626, E615 (27.06.2013)
Detail

KUČERA, Z., KANTOVÁ, R.: Moderní klempířské detaily - odborná stáž. Havlíčkův Brod,sídlo firmy RAEX, Kyjovská 1125, 580 01 (16.07.2013)
Detail

NAVRÁTILOVÁ, J., KLAS, M., ŠKRÉTA, K., PATER, J., HRUBÁ, S., MÍLEK, V., VLČKOVÁ, J.: Vzdělávací kurz Koordinátor BOZP na staveništi - 2012. VUT - FAST, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (21.05.2012)
Detail

NAVRÁTILOVÁ, J., KLAS, M., ŠKRÉTA, K., PATER, J., HRUBÁ, S., MÍLEK, V., VLČKOVÁ, J.: Vzdělávací kurz Koordinátor BOZP na staveništi - 2013. VUT - FAST, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (18.10.2013)
Detail

KANTOVÁ, R.: Workshop Klempířské práce 2015/1. sídlo firmy KIPON Havlíčkův Brod (09.01.2015)
Detail

KANTOVÁ, R.: Workshop Klempířské práce - 2015/2. sídlo firmy KIPON Havlíčkův Brod (12.01.2015)
Detail

KANTOVÁ, R.: Workshop Klempířské práce 2014/1. sídlo firmy KIPON Havlíčkův Brod (27.10.2014)
Detail

KANTOVÁ, R.: Workshop Klempířské práce 2014/2. sídlo firmy KIPON Havlíčkův Brod (25.11.2014)
Detail

RUBINOVÁ, O.; DÝR, P.: Intenzivní chov skotu - workshop - odborná stáž. Žamberk (09.08.2014)
Detail

RUBINOVÁ, O.; DÝR, P.: Architektura zemědělských staveb- workshop - odborná stáž. Žamberk (20.07.2013)
Detail

KANTOVÁ, R., ČECH, D., MOTYČKA, V., VLČKOVÁ, J.: V. Mezinárodní konference BEZPEČNÁ STAVBA. Hotel MAXIMUS RESORT, Brno (09.10.2014)
Detail

DÝR, P.; RUBINOVÁ, O.; GERŽOVÁ, Y.; MATOUŠKOVÁ, P.: Architektura zemědělských staveb - workshop. Bartošovice v Orlických horách (04.10.2013)
Detail

KANTOVÁ, R.: Tesařské spoje. Nová Ves (12.11.2014)
Detail

KANTOVÁ, R.: workshop Tesařské spoje. Nová Ves (21.10.2014)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B.: Kurz CŽV. Problematika dřevěných staveb. Brno (20.10.2014)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B.; GAŠPARÍK, J.: Kurz CŽV. Systém managementu kvality (SMK) podle ČSN EN ISO 9001:2009. Brno (06.11.2014)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B.: Kurz CŽV. Dřevostavby a stavební systém EUROPANEL. Brno (13.11.2014)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B.: Kurz CŽV. Obchodní strategie malé stavební firmy a prodejní dovednosti v oblasti dřevostaveb. Brno (20.11.2014)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B.; LIŠKA, P.: Stavba areálu CSP a VTP. Brno, Kolejní (04.03.2014)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B.; LIŠKA, P.: Exkurze ICRC - Fakultní nemocnice U sv. Anny. Brno, Pekařská (12.03.2014)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B.: Polyfunkční dům. Brno, Nový Lískovec (20.11.2014)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B.: EDEN 3000. Brno, Buerova 10 (18.11.2014)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B.: Centrum podpory humanitárních věd Filozofické fakulty v Brně. Brno, Arne Nováka 1 (17.03.2014)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B.; NEČASOVÁ, B.: Stáž EUROPANEL Liberec. Liberec (01.09.2014)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B.: Balkony a terasy. Bezchybná realizace. Brno (11.12.2014)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B.: Obklady a dlažby. Revoluce v oblasti spárovacích hmot. Brno (28.11.2014)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B.; DIAZ, Y.; ČECH, D.; ŠTĚRBA, M.: Oborové kolo SVOČ - odborná sekce Ekonomika a řízení stavebnictví. Brno (17.04.2014)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B.; RADA, V.; VLČKOVÁ, J.; VENKRBEC, V.: Oborové kolo SVOČ - odborná sekce Pozemní stavby a architektura. Brno (17.04.2014)
Detail

KOVÁŘOVÁ, B.: Přírodní stavby od A do Z. Ochoz u Brna (06.02.2015)
Detail

MOTYČKA, V., KANTOVÁ, R.: 2017 Prezentace oboru Realizace staveb a firem zajišťujících odborné praxe studentů. Brno,FAST, D182 (22.03.2017)
Detail

MOTYČKA, V., KANTOVÁ, R.: Vyhodnocení odborných praxí 2017. Brno,FAST, E626, E615 (29.06.2017)
Detail

MOTYČKA, V., KANTOVÁ, R.: 2018 Prezentace oboru Realizace staveb a firem zajišťujících odborné praxe studentů. Brno,FAST, D182 od 14hod. (14.02.2018)
Detail

MOTYČKA, V., KANTOVÁ, R.: Aréna nízkoenergetické budovy. Brno,FAST, A321 (14.11.2017)
Detail

MOTYČKA, V., KANTOVÁ, R.: Aréna Realizace pozemních staveb. Brno,FAST, A208 od 9hod.pro registrované (01.03.2018)
Detail

MOTYČKA, V., KANTOVÁ, R.: 2019 Prezentace oboru Realizace staveb a firem zajišťujících odborné praxe studentů. Brno,FAST, A208 od 9,30 hod. (06.03.2019)
Detail

KANTOVÁ, R.; MOTYČKA, V.; NOVOTNÝ, M.: Aréna Realizace betonových monolitických staveb. Brno,FAST, D182 od 12 hod.pro registrované (04.03.2019)
Detail

KANTOVÁ, R.; MOTYČKA, V.; NOVOTNÝ, M.: Aréna TECHNOLOGIE STAVEB. Brno,FAST, D182 OD 12 HOD. (15.11.2018)
Detail

MOTYČKA, V., KANTOVÁ, R.: Vyhodnocení odborných praxí 2018. Brno,FAST, E626, E615 (28.06.2018)
Detail