Detail projektu

Metodika modelování interakce základů pod stroji a podzákladí

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

O projektu

Problematice dynamického p?sobení stroj? na základy a podloží konstrukce je v?nována pozornost zejména v oblasti návrhu konstrukce. V inženýrské praxi je návrh konstrukce v souladu s normami nej?ast?ji ?ešen analýzou frekven?ní odezvy. Interakce základu a podzákladí a její modelování ovliv?uje hodnotu dynamické odezvy hledaných návrhových veli?in. Cílem projektu je ur?ení efektivního zp?sobu modelování interak?ního chování základu a pozákladí p?i analýze frekven?ní odezvy. Výsledky výpo?t? budou porovnány s m??ením dynamické odezvy skute?né konstrukce.

Označení

FAST-J-10-65

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Braťka Miloš, Ing. - hlavní řešitel
Salajka Vlastislav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)