Detail projektu

Analýza vlivu kamenných odprašků a kalů na vlastnosti keramického střepu a jeho mikrostrukturu

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2012

O projektu

Činností lomů a úpraven (drcení, mletí, praní) přírodního kameniva vzniká každoročně v České republice několik stovek tisíc tun odprašků nebo kalů, které pro své specifické vlastnosti nemají široké využití a jsou většinou skládkovány nejčastěji v místech bývalých lomů nebo dolů. Z hlediska využití v keramickém střepu může jít ovšem o materiály s často velmi výhodnými vlastnostmi. Cílem projektu je ověření chování kamenných odprašků a kalů v různých typech keramického střepu. Základem pro využití popsaných odpadů v keramickém střepu je zpracování databáze vlastností těchto materiálů zahrnující jejich vlastnosti (granulometrie, mineralogické a chemické složení, chování v žáru apod.) a veškeré technologické zkoušky surovinových směsí těchto odpadů s plastickými keramickými surovinami (jíly).

Popis anglicky
Due to the stone pits and treatment plants (grinding, milling, washing) of the natural stone the several hundreds of thousands of tons of waste dusts and sludges are created in the Czech republic, having no large usage due totheir specific properties and are usually stored in the abandoned stone pits or mines. Regarding the use in the ceramic body the materials with suitable properties can be often concerned. The project target is to verify the possibility of stone dusts and sludges use in the ceramic body (ceramic tiles, brickmaking, stoneware). The preparation of the database of properties of these materials is the base for the use of described waste (granulity, mineralogical and chemical composition etc.), including all technological tests of raw materials mixtures with plastic ceramics raw materials (clays).

Klíčová slova
kamenný odprašek, kamenný kal, keramický střep, mikrostruktura

Klíčová slova anglicky
stone sludge, stone dust, ceramic body, microstructure

Označení

GAP104/10/0885

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (01.01.2010 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2010-01-01 - nezadáno)

Výsledky

SOKOLÁŘ, R. Uplatnění kalů z úpravy kameniva v cihlářském střepu. Waste forum, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 126-132. ISSN: 1804-0195.
Detail

SOKOLÁŘ, R. VYUŽITÍ ODPRAŠKŮ Z DRCENÍ AMFIBOLITICKÉHO KAMENIVA V KERAMICKÉM STŘEPU. In Construmat 2012. 1. Žilina: TU Žilina, 2012. s. 81-84. ISBN: 978-80-554-0528-5.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Kamenné odprašky jako alternativní surovina v keramickém střepu. Waste forum, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 223-227. ISSN: 1804-0195.
Detail

GRYGAROVÁ, S.; SOKOLÁŘ, R. Za sucha lisovaný keramický střep na bázi kalu z praní kameniva. Keramický zpravodaj, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 6-12. ISSN: 1210-2520.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Posouzení lomových odprašků jako taviva pro keramickou technologii. Stavební obzor, 2011, roč. 20, č. 9, s. 283-287. ISSN: 1210-4027.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Characterization of stone sludges for their utilization in ceramic bodies. INTERCERAM, 2011, vol. 60, no. 1, p. 57-62. ISSN: 0020-5214.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Keramicko technologické vlastnosti kal vznikajících při praní přírodního kameniva. Keramický zpravodaj, 2011, roč. 27, č. 4, s. 5-13. ISSN: 1210-2520.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Slínavost a žárovzdornost odpadních kalů z praní kameniva. In Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou CONSTRUMAT 2011. 1. Košice: TU v Košiciach, 2011. s. 172-177. ISBN: 978-80-553-0685-8.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Vliv lomových odprašků a kalů na slínavost keramického střepu – část 1: za sucha lisovaný střep. Keramický zpravodaj, 2012, roč. 28, č. 2, s. 5-9. ISSN: 1210-2520.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Vliv lomových odprašků a kalů na slínavost keramického střepu – část 2: střep z plastického těsta. Keramický zpravodaj, 2012, roč. 28, č. 4, s. 5-9. ISSN: 1210-2520.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; GRYGAROVÁ, S. Utilization of waste quarry washing sludge for the production of dry pressed ceramic bodies. JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN, 2013, vol. 121, no. 1409, p. 120-122. ISSN: 1882-0743.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; GRYGAROVÁ, S. Utilization of waste quarry washing sludge for the production of dry pressed ceramic bodies. JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN, 2013, vol. 121, no. 1409, p. 120-122. ISSN: 1882-0743.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Vliv kalu z praní křemenného písku na slínavost za sucha lisovaného keramického střepu. Sklář a keramik, 2012, roč. 62, č. 5-6, s. 117-122. ISSN: 0037-637X.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L.; GRYGAROVÁ, S. Mechanical properties of ceramic bodies based on calcite waste. Ceramics International, 2012, vol. 38, no. 8, p. 6607-6612. ISSN: 0272-8842.
Detail

SOKOLÁŘ, R. THE EFFECT OF SHAPING AND FIRING TECHNOLOGY ON THE PROPERTIES OF CERAMIC TILES BASED ON TWO DIFFERENT KAOLINIC CLAYS. Materiali in tehnologije, 2012, vol. 46, no. 6, p. 689-694. ISSN: 1580-2949.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; GRYGAROVÁ, S.; VODOVÁ, L. Za sucha lisovaný keramický střep s obsahem fluidního popílku a lomových odprašků. Waste forum, 2012, roč. 2, č. 2, s. 85-90. ISSN: 1804-0195.
Detail

SOKOLÁŘ, R.; NEVŘIVOVÁ, L.; VODOVÁ, L.; GRYGAROVÁ, S. Žárovzdorné jíly v ČR a metodika posuzování jejich vlastností. 1. 1. Brno: CERM Akademické nakladatelství, 2012. 184 s. ISBN: 978-80-7204-817-5.
Detail

SOKOLÁŘ, R. Uplatnění kalů z úpravy kameniva v cihlářském střepu. Waste forum, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 126-132. ISSN: 1804-0195.
Detail