Detail projektu

Výzkum metod zvyšujících vodohospodářskou účinnost malých vodních nádrží s ohledem na rizika předpokládaných klimatických změn

Období řešení: 01.06.2009 — 31.05.2012

O projektu

Vodní díla představují určitý stupeň rizika, které je ovlivněno bezpečností a spolehlivostí díla. Cílem projektu "Výzkum metod zvyšujících vodohospodářskou účinnost malých vodních nádrží s ohledem na rizika předpokládaných klimatických změn" je navržení, vypracování a ověření metodiky pro hodnocení spolehlivosti malých vodních nádrží. Navržené, teoreticky zdůvodněné postupy budou v součinnosti se správci nebo vlastníky malých vodních nádrží ověřeny formou případových studií.

Popis anglicky
Water structures represent a certain degree of risk that is affected with their safety and reliability. The aim of project "Research of methods improving water management effectiveness of small reservoirs" is proposition, elaboration and verification of methodology for evaluation of reliability of small dams. Proposed, theoretically justified procedures will be verified on case studies.

Klíčová slova
malá vodní nádrž, vodní zdroj, vodní dílo, přehrada, riziková analýza, klimatická změna, spolehlivost

Klíčová slova anglicky
small dam, small reservoir, water resource, water structure, risk analysis, climate change, reliability

Označení

QI92A139

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jandora Jan, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.06.2009 - nezadáno)

Útvary

Ústav vodních staveb
- příjemce (01.06.2009 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo zemědělství ČR - Program výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012
- částečně financující (2009-06-01 - 2012-05-31)
Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- částečně financující (2009-06-01 - 2011-05-31)

Výsledky

ŘÍHA, J.; ČEJDA, M. Rekonstrukce vzniku a vývoje privilegované průsakové cesty na přehradě Mostiště. In XXXII. Priehradné dni 2010, konferencia s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica, SR: SVP,š.p.,Odštěpný závod Banská Bystrica, 2010. s. 51-55. ISBN: 978-80-968014-6-6.
Detail

ADAM, K.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Určení rozsahu veličin sledovaných v rámci TBD u tížných betonových hrází s využitím mezních stavů. Stavební obzor, 2013, roč. 22, č. 2/2013, s. 57-64. ISSN: 1210-4027.
Detail

ŠLEZINGR, M.; OLBRICHT, V. Metóda stanovenia potenciálnych povodňových škod. In XII. mezinárodní konference - Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství. 1. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2009. s. 145-148. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

ŠLEZINGR, M. Úprava břehů údolní nádrže Brno. In Sborník příspěvků Sympozium hydrotechniků 2009. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2009. s. 95-100. ISBN: 978-80-214-3883-5.
Detail

ŠLEZINGR, M. Úpravy břehů údolní nádrže Brno za účelem stabilizace břehů v lesní trati. In Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie - Lesnícke stavby v krajine 2009. 1. Zvolen, SK: TU Zvolen, 2009. s. 90-94. ISBN: 978-80-228-1924-4.
Detail

ŘÍHA, J.; GLAC, F. Pore pressure and total stress measurements at the Slezska Harta Dam. In Proceedings of the 2nd International Conference - Long Term Behaviour of Dams. Graz, AT: VTU Graz, AT, 2009. p. 369-374. ISBN: 978-3-85125-070-1.
Detail

ŠLEZINGR, M. Stabilizace břehů údolní nádrže Brno - oblast Rokle. In Zborník z konference s medzinárodnou účasťou - Vodovody, kanalizácie, odpady - malé vodné diela - alternatívne zdroje energie. 1. Brno,CZ: MZLU, 2009. s. 51-53. ISBN: 9788089385065.
Detail

ŘÍHA, J.; JANDORA, J. Incidents and Failures Affecting Small Dams in the Czech Republic. In Proceedings of the 8th ICOLD European club symposium 22 - 23.9.2010, Innsbruck,Austria. Dam Safety - Sustainability in a Changing Environment. Dam Safety. Graz, AT: ATCOLD, 2010. p. 419-424. ISBN: 978-3-85125-118-0.
Detail

ČEJDA, M.; ŘÍHA, J. Reliability assessment of internal erosion initiation. In INTERNAL EROSION IN EMBANKMENT DAMS AND THEIR FOUNDATIONS. Proceedings of the Institute of Water Structures, FCE, BUT, Brno. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Water Structures, Czech Republic: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2011. p. 115-122. ISBN: 978-80-7204-736-9.
Detail

ŠLEZINGR, M. Vybrané důvody revitalizací vodních toků. Infrastruktura, 2009, roč. 2009, č. 4., s. 2-5. ISSN: 1803-4241.
Detail

ŠLEZINGR, M. Stabilizace břehů toků v lesní trati. Lesnická práce, 2009, roč. 88, č. září 2009, s. 18-19. ISSN: 0322-9254.
Detail

ŘÍHA, J.; GLAC, F. Vyhodnocení desetiletého měření pórových a totálních tlaků v těsnicím jádře VD Slezská Harta. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2010, roč. 53, č. 5-6, s. 16-17. ISSN: 0322-886X.
Detail

ŘÍHA, J. Opatření na horní Opavě.Hodnocení koncepce přehradní hráze vodního díla Nové Heřminovy. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2009. s. 1-23.
Detail

ŘÍHA, J. Technicko-bezpečnostní prohlídky. Komentáře z rozprav a prohlídek vodních děl Olešná, Žermanice, Šance a Slezská Harta. Ostrava: Povodí Odry, 2009. s. 1-18.
Detail

JANDORA, J. Parametry vybraných malých vodních nádrží. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: VUT v Brně, 2010. s. 1-25.
Detail

JANDORA, J.; ŠPANO, M. Odolnost vzdušního líce sypaných hrází. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: VUT v Brně, 2009. s. 1-30.
Detail

ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; JANDORA, J. VD Žermanice - Studie opravy těsnosti dilatačních spár hrázových bloků. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2009. s. 1-99.
Detail

ŠLEZINGR, M. Biotechnické způsoby stabilizace břehů údolní nádrže Brno. In XII. mezinárodní vědecká konference - Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství. 1. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT V Brně, 2009. s. 189-192. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; GLAC, F. The Proposal of the Technique for the Repair of Defects in Waterstops at Concrete Gravity Dam. Kyoto, Japan: ICOLD, 2012. p. 585-590.
Detail

KOUTKOVÁ, H.; ŘÍHA, J. Využití statistických metod při technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly. Stavební obzor, 2012, roč. 21, č. 8/2012, s. 240-247. ISSN: 1210-4027.
Detail

ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. THE INFLUENCE OF CURRENT ON THE HEIGHT OF WIND WAVE RUN-UP. A comparison of experimental results with the Czech National Standard. Journal of Hydrology and Hydromechanic, 2012, vol. 60, no. 3/2012, p. 174-184. ISSN: 0042-790X.
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z. The influence of roughness on the discharge coefficient of a broad-crested weir. Journal of Hydrology and Hydromechanic, 2012, vol. 60, no. 2, p. 101-114. ISSN: 0042-790X.
Detail

GLAC, F.; ŘÍHA, J. Výsledky průzkumu poruch ochranných hrází v povodích řek Moravy a Odry. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2012, roč. 55, č. 1-2/2012, s. 16-19. ISSN: 0322-886X.
Detail

JANDORA, J.; ŠPANO, M. Investigations of maximum discharge at overtopped embankment dams. In Bezpieczenstwo zapor - nowe wyzwania. 1. Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2011. p. 271-278. ISBN: 978-83-61102-53-3.
Detail

MOŠČAKOVÁ, M.; OHERA, T.; ZACHOVAL, Z. Opatření na horní Opavě - návrh prostoru pro ukládání splavenin pod vodním dílem Nové Heřminovy. In Vodní Toky 2011. 1. Hradec Králové: Lesnické práce, s. r. o., 2011. s. 144-149. ISBN: 978-80-7458-012-3.
Detail

ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z. The assessment and forecast of sedimentation at the Nove Mlyny reservoirs. Twelfth International Symposium on Water management and hydraulic engineering. 1. Gdaňsk, Polsko: Polytechnika Gdaňska wyzdal inžynierii ladowej i šrodowiska, 2011. s. 113-114. ISBN: 978-83-7348-377-4.
Detail

ŘÍHA, J.; DRÁB, A. Flood risk analysis methods used in the Czech republic. Twelfth International Symposium on Water Management and hydraulic engineering. 1. Gdaňsk, Polsko: Politechnika Gdaňska Wydzial Inžynerii Ladowej i Šrodowiska, 2011. p. 115-116. ISBN: 978-83-7348-377-4.
Detail

ŘÍHA, J.; ZACHOVAL, Z. The assessment and forecasting of sedimentation at the Nove Mlyny reservoirs. In Ecohydrological methods in water management. 1. Gdansk university of technology publishers, 2011. p. 95-104. ISBN: 978-83-7348-376-7.
Detail

ŘÍHA, J.; DVOŘÁK, L. Parametrické srovnání vztahu součinitele drsnosti u 1D a 2D modelů proudění vody v tocích. Vodní hospodářství, 2011, roč. 61, č. 8, s. 322-325. ISSN: 1211-0760.
Detail

ŘÍHA, J.; GOLÍK, P.; DOLEŽAL, P.; TÖRNER, V.; ŽATECKÝ, S. Malé vodní a suché nádrže TP 1.19. Metodické a technické pomůcky k činnosti autorizovaných osob. Metodické a technické pomůcky k činnosti autorizovaných osob. Praha: ČKAIT, 2011. 108 s. ISBN: 978-80-86364-16-2.
Detail

JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J. Internal erosion in embankment dams and their foundations. Annual meeting of the European Working Group on Internal Erosion in Embankment Dams and Their Foundations 26.- 29.4.2011. Brno: CERM, s.r.o., 2011. p. 1-236. ISBN: 978-80-7204-736-9.
Detail

ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P. Methology for the establishment of physical and geometric properties of a drainage basin. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, vol. LIX,2011, no. 6, p. 265-270. ISSN: 1211-8516.
Detail

ŠLEZINGR, M.; FOLTÝNOVÁ, L.; ŠULC, V. The design procedure for pre-grown stabilization reinforced grass carpet. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, vol. LIX,2011, no. 6, p. 355-358. ISSN: 1211-8516.
Detail

ŠLEZINGR, M. Stabilizace břehů vodních toků a nádrží. Vodní hospodářství, 2011, roč. 1/2011, č. 1, s. 9-13. ISSN: 1211-0760.
Detail

ŠLEZINGR, M. Břehový stabilizační armovaný koberec. Vodní hospodářství, 2011, roč. 61, č. 4/2011, s. 22-24. ISSN: 1211-0760.
Detail

ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P. Stabilizace břehů vodní nádrže Brno v rekreační oblasti Osada. In Rekreace a ochrana přírody-ruku v ruce?. first edition, 2011. Brno University of Technology,Faculty of civil Engineering,Institut of Water Structures: FAST VUT, 2011. s. 131-137. ISBN: 978-80-7375-507-2.
Detail

ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P. Sumarizace fyzikálně-geometrických vlastností povodí Babického (Žilůveckého) potoka. In Rekreace a ochrana přírody-ruku v ruce?. 1. Universitas Mendeliana Brunensis, Brno: Universitas Mendeliana Brunensis, 2011. s. 138-141. ISBN: 978-80-7375-507-2.
Detail

GALAS, S.; ZELEŇÁKOVÁ, M.; ŠLEZINGR, M. Environmental Risk Assessment in River Catchments. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2011, vol. 20, no. 4A(2011), p. 72-75. ISSN: 1230-1485.
Detail

ŠLEZINGR, M.; FOLTÝNOVÁ, L. POSOUZENÍ STABILIZACE PŘEDPĚSTOVANÝMI TRAVNÍMI KOBERCI. In 10. ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ STAVBY MALÉ VODNÉ DIELA – KRAJINA A VODA. STU Bratislava: STU Bratislava, 2011. s. 330-333. ISBN: 978-80-89385-17-1.
Detail

ŠLEZINGR, M. POSOUZENÍ STAVU NÁPLAVŮ V OBLASTI NOUZOV – HOSTĚNICE NA ŘECE OHŘI. In 10. ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ STAVBY MALÉ VODNÉ DIELA – KRAJINA A VODA. STU Bratislava: STU Bratislava, 2011. s. 338-341. ISBN: 978-80-89385-17-1.
Detail

ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; PILAŘOVÁ, P. METODY STANOVENÍ PROGNÓZY PŘETVÁŘENÍ BŘEHŮ VODNÍCH NÁDRŽÍ. In 10. ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ STAVBY MALÉ VODNÉ DIELA – KRAJINA A VODA. STU Bratislava: STU Bratislava, 2011. s. 342-348. ISBN: 978-80-89385-17-1.
Detail

ŘÍHA, J.; GLAC, F. Vyhodnocení desetiletého měření pórových a totálních tlaků v těsnicím jádře VD Slezská Harta. In XXXII.Priehradné dni 2010 konference s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica,SK: SVP,š.p., OZ Banská Bystrica, 2010. s. 163-167. ISBN: 978-80-968014-6-6.
Detail

ŘÍHA, J.: Ochranné hráze na vod.tocích; Ochranné hráze na vodních tocích. KIC - Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; FEJFAROVÁ, M.; PICKA, D.; ŠULC, J.: Jez Zátor; Hydraulický modelový výzkum prostoru pro ukládání splavenin pod připravovaným VD Nové Heřminovy. Brno, Veveří 95. (prototyp)
Detail

ŠNELEROVÁ, M., GOLÍK, P., SRNA, J., ČEJDA, M., JULÍNEK, T., ŠVANCARA, J., ŘÍHA, J.: Annual meeting of the European Working Group on Internal Erosion in Embankment Dams and Their Foundations 26.- 29.4.2011. Brno (26.04.2011)
Detail

GLAC, F., ŘÍHA, J.: Proceedings of the 2nd International Conference on Long Term Behaviour of Dams. Graz (12.10.2009)
Detail

ŘÍHA, J.: 78-th Annual Meeting ICOLD. Hanoi (23.05.2010)
Detail

ČEJDA, M., ŘÍHA, J., BEDNÁROVÁ, E.: XXXII. Priehradne dni 2010. Banská Bystrica (08.06.2010)
Detail

JANDORA, J., ŘÍHA, J.: 8th ICOLD European club symposium IECS 2010. Innsbruck (22.09.2010)
Detail