Detail projektu

Energetické parametry biomasy

Období řešení: 01.01.2004 — 31.12.2006

O projektu

V souladu s energetickou strategií zemí EU v podpoře obnovitelných energetických zdrojů bude uskutečněn výzkum termofyzikálních vlastností biopaliv. Budou experimentálně zjišťovány parametry 10-12 vybraných biopaliv, která budou podrobena zplyňovacímreži mům v sesuvné vrstvě a fluidní vrstvě a řízeném spalování v experimentálním ohništi. K provedení zkoušek bude použito zařízení, pocházející z předchozích projektů. zkoušky se uskuteční v podmínkách akreditované laboratoře č. 1166.3 a Národníreferenční la boratoře pro analýzu persistentních organických polutantů, a v některých případech bude také využito služeb autorizovaných laboratoří. Výsledky budou zpracovány jednotnou metodikou a budou analyzovány vstupy a výstupy energetickétransformace při spalován í a zplyňování. Budou publikovány jako souhrn energetických parametrů biomasy pro použití v široké odborné veřejnosti.

Označení

GA101/04/1278

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Energetický ústav
- příjemce (01.01.2004 - 31.12.2006)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
- spolupříjemce (01.01.2004 - 31.12.2006)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2004-01-01 - 2006-12-31)

Výsledky

KOHOUT, P.; BALÁŠ, M. Is Energy Distribution Fair Enought Around the World. In World Renewable Energy Congress IX, Book of Abstract. 2006. p. 36 ( p.)ISBN: 0-08-045056-3.
Detail

BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.; SKÁLA, Z.; LISÝ, M.; FAJMAN, M. Impact of Biomass Energy Parameters on Atmospheric Fluid Bed Gasification. In World Renewable Energy Congress IX, Book of Abstract. 2006. p. 294 ( p.)ISBN: 0-08-045056-3.
Detail

LISÝ, M., POSPÍŠIL,J., SKÁLA, Z. Modelování fluidního lože v atmosférickém fluidním zplyňovači. In Možnosti energetického využití biomasy, sborník příspěvků ze semináře. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 43 ( s.)ISBN: 80-248-0834-X.
Detail

LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; KOHOUT, P.; SKÁLA, Z. Energetické parametry biomasy. In Energie z biomasy IV, sborník příspěvků ze semináře. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2005. s. 55 ( s.)ISBN: 80-214-3067-2.
Detail

SKÁLA, Z.; LISÝ, M. Energetika a biomasa. In Efektivní energetika. 1. Ostrava VŠB: VŠB Ostrava, 2006. s. 14-19. ISBN: 80-248-1063-8.
Detail

SKÁLA, Z.; OCHRANA, L.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; KOHOUT, P. Research into Biomass and Waste Gasification in Atmospheric Fluidized Bed. In 20 World Energy Council - The Energy Future in an Interdependent World. Rome, Italia: 2007. p. 1-12.
Detail

SKÁLA, Z.; LISÝ, M.; FAJMAN, M. Biopaliva. Perspektivní zdroj obnovitelné energie. Agro magazín, 2006, roč. 7, č. 11, s. 74-77. ISSN: 1214-0643.
Detail

SKÁLA, Z.; LISÝ, M.; FAJMAN, M. Fluidní zplyňování biomasy. Agro magazín, 2006, roč. 7, č. 11, s. 74-77. ISSN: 1214-0643.
Detail

LISÝ, M.; KOHOUT, P.; BALÁŠ, M.; SKÁLA, Z. Fluidní zplyňování vybraných druhů biomasy. Kotle a energetická zařízení 2006, 2006, s. - ( s.)ISSN: 1801-1306.
Detail

OCHRANA, L., SKÁLA, Z., DVOŘÁK, P., KUBÍČEK, J., NAJSER, J. Gasification of solid waste and biomass. VGB PowerTech, 2004, vol. 2004, no. 84, p. 70 ( p.)ISSN: 1435-3199.
Detail

SKÁLA, Z.; OCHODEK, T. Energetické parametry biomasy. Energetické parametry biomasy. první. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-91. ISBN: 978-80-214-3493-6.
Detail

SKÁLA, Z.; OCHODEK, T. Biomass energy parameters. první. první. Ostrava: VEC Ostrava, 2007. 92 p. ISBN: 978-80-248-1615-9.
Detail

20 World Energy Council - The Energy Future in an Interdependent World. Rome (11.11.2007)
Detail