Detail projektu

Čerpadlo na kapalné soli pro transmutační zařízení.

Období řešení: 01.01.2000 — 31.12.2002

O projektu

Teoreticky řešit, navrhnout a experimentálně ověřit čerpadlo na tekuté soli pro experimentální okruh transmutačního zařízení. Vyhodnotit experimentální výsledky, porovnat je s teoretickým řešením a tak validovat výpočtové postupy pro řešení čerpadla na tekutou sůl pro energetické transmutační zařízení. Účelem transmutoru - transmutační technologie řízené urychlovačem - je transmutace radioaktivních produktů štěpení a vyhořelého paliva z jaderných reaktorů se současnou výrobou elektrické energie.

Klíčová slova
magnetická spojka, bezucpávkové čerpadlo, transmutační zařízení.

Klíčová slova anglicky
magnetic clutch, transmutation, sealles pump

Označení

GA101/00/0478

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Vysoké učení technické v Brně
- odpovědné pracoviště (01.01.2000 - nezadáno)
Fakulta strojního inženýrství
- spolupříjemce (01.01.2000 - 31.12.2002)
Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- spolupříjemce (01.01.2000 - nezadáno)
ENERGOVÝZKUM, spol. s.r.o.
- příjemce (01.01.2000 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2000-01-01 - 2002-12-31)

Výsledky

POCHYLÝ, F. Charakteristika spirály odstředivého čerpadla. In Strojné inžinierstvo 2000. Bratislava, Slovenská republika: Slovenská technická univerzita v Btatislave, Strojnícka fakulta, 2000. s. 6-37 ( s.)ISBN: 80-227-1436-4.
Detail

POCHYLÝ, F. Vyšetřování nestability při přechodu z laminárního do turbulentního proudění v mezeře mezi dvěma souosými kotouči, z nichž jeden rotuje metodami nelineární dynamiky. VUT v Brně, FSI: GA 101/00/0478, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

POCHYLÝ, F. Matematický model aktivního hydraulického prvku. In 50 let Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava 1950-2000. Ostrava, ČR: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Sekce 9 Mechanika tekutin a tekutinové mechanismy, 2000. s. 57 ( s.)ISBN: 80-7078-803-8.
Detail

POCHYLÝ, F. Radiální síla, působící na oběžné kolo odstředivého čerpadla. In Vývojové tendencie v konštrukcii a prevádzke hydraulických strojov a zariadení. Bratislava: STU v Bratislave Strojnícka fakulta, 2001. s. 79 ( s.)ISBN: 80-227-1573-5.
Detail

KOUTNÍK, J. Parametric Excited Pressure Oscillations In Hydraulic Systems. In Norwegian University of Science and Technology. Trondheim, Norway: NTNU Norwegian University of Science and Technology, 2001. p. 1/10 ( p.)
Detail

KREJČÍ, P., ONDRŮŠEK, Č. Influence of temperature on behaviour of magnetic drive and magnetic drive design optimisation. In Mechatronics, robotics and biomechanics. Brno: UMT FSI VUT Brno, 2001. p. 165 ( p.)ISBN: 80-7204-207-6.
Detail

KREJČÍ, P. ANALÝZA VLASTNOSTÍ MAGNETICKÉ SPOJKY - VLIV TEPLOTY NA MAXIMÁLNÍ MOMENT. In Vybrané problémy elektrických strojů a pohonů 2001. BRNO: UVEE FEI VUT Brno, 2001. s. 0 ( s.)
Detail

KREJČÍ, P., ONDRŮŠEK, Č. EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL MODELING AND OPTIMIZATION OF MAGNETIC DRIVE. In Měření, analýza a identifikace parametrů pro simulační modely asynchronních strojů. Brno: VUT Brno, 2001. p. 0 ( p.)ISBN: 80-214-1979-2.
Detail

POCHYLÝ, F. Analýza modálních a spektrálních vlastností tekutin. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina, Slovenská republika: Žilinská univerzita v Žilině, 2002. s. 36 ( s.)ISBN: 80-7100-955-5.
Detail

POCHYLÝ, F. Úvod do problematiky nestacionárního pohybu tělesa v kapalině. In Interakce pohybujícího tělesa a tekutiny. VUT FSI Brno: Ústav mechaniky těles VUT FSI Brno, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2134-7.
Detail

POCHYLÝ, F. Poznámka k výpočtu axiální síly odstředivých čerpadel. In BOOK OF ABSTRACTS 6 th International Scientific Conference. Bratislava: STU Bratislava, 2002. s. 0 ( s.)ISBN: 80-227-1783-5.
Detail

POCHYLÝ, F. Tuhost kapalinové vrstvy s Taylorovými víry. In PROCEEDINGS INTERACTION AND FEEDBACKS 2002. Praha: Ústav termomechaniky AVČR Praha, 2002. s. 121 ( s.)ISBN: 80-85918-75-7.
Detail

POCHYLÝ, F. Vlastní tvary rychlosti kapaliny v mezikruhové mezeře. In PROCEEDINGS INTERACTION AND FEEDBACKS 2002. Praha: Ústav termomechaniky AVČR Praha, 2002. s. 127 ( s.)ISBN: 80-85918-75-7.
Detail

KOUTNÍK, J.; POCHYLÝ, F. PARAMETRIC EXCITED PRESSURE OSCILLATIONS IN HYDRAULIC SYSTEMS. In Hydraulic Machinery and Systems. LAUSANNE: ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE, 2002. p. 653 ( p.)ISBN: 3-85545-865-0.
Detail

KREJČÍ, P., HOUFEK, L. Influence of temperature on behaviour of magnetic drive with permanent magnets. In Engineering Mechanics 2001. Praha: Ústav termomechaniky, AV ČR, 2001. p. 149 ( p.)ISBN: 80-85918-64-1.
Detail

NEJEDLÝ, M., MATAL, O. Studies on Components for a Molten Salt Reactor. In Proceedings of the International Symposium SMIRT 17. Brno: Ústav aplikované mechaniky, s. r. o., Brno, 2003. p. F537 ( p.)
Detail

KREJČÍ, P., VLACH, R. Optimization of ventilation network parameters of asynchronous generator by genetic algorithm. Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskej - Elektryka, 2001, vol. 177, no. 05, p. 45 ( p.)ISSN: 0072-4688.
Detail

PROCHÁZKA, O. Hydraulické zkoušky čerpadla na kapalné soli pro transmutační zařízení. Brno VUT FSI: VVZ CZ 300004, GAČR č. 101/00/0478, 2001.
Detail

POCHYLÝ, F.; ŘÍHA, Z. Dvou-rychlostní nestabilita vodního paprsku vytékajícího do vzduchu. VUT v Brně, FSI: GAČR- GA101/00/0478, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

POCHYLÝ, F.; PAULÍKOVÁ, S. Lagrangeovy souřadnice. VUTv Brně, FSI: GAČR 101/00/0478, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

ŘÍHOVÁ, L.; POCHYLÝ, F. Tuhost kapalinové vrstvy v oblasti Taylorových vírů. VUT v Brně, FSI: GA101/00/0478, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

KREJČÍ, P. OPTIMALIZACE VLASTNOSTÍ MAGNETICKÉ SPOJKY A MODELOVÁNÍ DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ SPOJKY S VYUŽITÍM METOD UMĚLÉ INTELIGENCE. Edice PhD Thesis. Edice PhD Thesis. Brno: VUT Brno, 2003. 32 s. ISBN: 80-214-2524-5.
Detail

HABÁN, V.; ŠOB, F.; NEJEDLÝ, M.; PROCHÁZKA, O. Vyhodnocení měření charakteristik čerpadla na kapalné soli na vodním okruhu. VUT FSI Brno: GAČR 101/00/0478, 2002.
Detail

POCHYLÝ, F. Nestacionární pohyb tuhého tělesa ve stlačitelné kapalině. VUT FSI Brno: GA 101/00/0478, 2002.
Detail

POCHYLÝ, F. Lineární vlnová rovnice kapaliny. In Stretnutie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky. Rajecké Teplice, Slovenská republika: Žilinská univerzita v Žilině, 2000. s. 153 ( s.)ISBN: 80-7100-729-3.
Detail