Dokumenty

DOKUMENTY PRO EVROPSKOU KOMISI

Akční plán VUT
GaP analýza VUT
OTM-R politika VUT
Harmonogram
Zpráva z Dotazníkového šetření 2020

GAP analýza

GAP analýza slouží pro účely získání ocenění „HR Award“. Evropská komise poskytuje standardizované šablony zahrnující všech 40 principů obsažených v Chartě a Kodexu rozdělených do čtyř oblastí (etické a profesionální aspekty, nábor nových pracovníků, pracovní podmínky a sociální zabezpečení, vzdělávání a školení).

V rámci zpracování GAP analýzy budou vytvořeny tři dokumenty: GAP analýza – proces, GAP analýza – přehled a OTM-R Checklist.

Interním výstupem GAP analýzy bude zpracovaný materiál reflektující aktuální stav naplňování principů Charty a Kodexu a principů OTZ / OTM-R na Vysokém učení technickém v Brně. Tento materiál bude zahrnovat informace o výstupech z analýzy vnitřních dokumentů a procesů na univerzitě/fakultách/součástech.

Akční plán

Akční plán je nástroj strategického řízení, který bude obsahovat jednotlivé akce univerzity, jejichž realizace povede k naplnění cílů Strategie řízení lidských zdrojů vycházející z principů zakotvených v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Akční plán obsahuje kroky k úspěšnému naplnění Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky

(HRS4R). Výzkumná organizace vypracuje Strategii lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R) a Akční plán pro výzkumné pracovníky (také v anglickém jazyce) a zveřejní je na svých webových stránkách.

Akční plán musí obsahovat:

  • přesné úkoly a za ně zodpovědné osoby,
  • časový rámec, do kdy budou úkoly splněny,
  • popis výstupů pro konkrétní aktivity.

OTZ / OTM-R politika

OTZ / OTM-R policy (Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers) definuje způsob přijímání nových zaměstnanců (výzkumných pracovníků a pracovnic). Jedná se o otevřený a transparentní proces přijímání výzkumných pracovníků založený na znalostech.

Legislativa / Strategické dokumenty


www.vut.cz/uredni-deska 

    Odpovědnost: Ing. Bohdana Šlégrová