O HRS4R / HR Award

Vysoké učení technické v Brně se 11. 11. 2019 oficiálně přihlásilo k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, s cílem získat ocenění HR Award.

V říjnu 2020 (1. 10. 2020), byly odeslány (přes e-tool Euraxess) povinné dokumenty a další podpůrné dokumenty na Evropskou komisi.
Nyní bude Evropská komise kontrolovat způsobilost žádosti. Po kladném potvrzení budou všechny materiály předány 3 nezávislým hodnotitelům / 1 předseda + 2 členové
(z různých zemí EU), kteří mají 3 měsíce na prostudování a zaslání vyhodnocení.

Logo HR Excellence in Research uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují personální strategii (odkaz v AJ) HRS4R (Personální strategie pro výzkumné pracovníky).

Tímto krokem se Vysoké učení technické v Brně zavázalo usilovat o přátelské pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy při přijímání výzkumných pracovníků.

Co nám HR Award přinese:

 • Zvýšení prestiže univerzity a její atraktivity.
 • Mezinárodní atraktivita, viditelnost univerzity a začlenění mezi instituce oceněné HR Award.
 • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací.
 • Bonifikace v projektech u poskytovatelů, např. zvýhodnění v programech TAČR, HORIZONT 2020 a dalších.
 • Definování přístupu v péči o lidské zdroje.
 • Definování přístupu k řízení profesního růstu pracovníků.
 • Zvýšení atraktivnosti univerzity pro zahraniční VaV pracovníky.
 • Definovanost pravidel a transparentní přístup k výběrovým řízením při získávání nových VaV pracovníků.

Držitelé HR Award v ČR (zdroj: EURAXESS).

Proces získání HR Award

Počáteční fáze

 • Celý proces začíná zasláním dopisu podepsaného rektorem Vysokého učení technického v Brně, kterým se univerzita zavazuje implementovat personální strategii v souladu s HRS4R.
 • Schválením tohoto prohlášení Evropskou komisí začíná běžet roční lhůta, ve které organizace musí zpracovat interní GAP analýzu, ze které vyplynou nedostatky a slabá místa univerzity, na základě kterých vydefinuje svůj Akční plán pro následující dvouleté období a také vyplní kontrolní list OTM-R politiky organizace.
 • Odeslání GAP Analýzy, Akčního plánu, OTM-R politiky VUT a dalších dokumentů Evropské komisi / přes e-tool Euraxess.
 • V případě pozitivního hodnocení dojde k udělení ocenění „HR Award“. Udělení ocenění je do cca. 3 měsíců od validace všech zaslaných podkladů.
 • Toto ocenění je udělováno na 5 let. Poté dochází k osobním návštěvě hodnotitelů a v případě splnění všech podmínek ke znovuudělení na 3 roky.

Implementační fáze

 • V průběhu následujících 24 měsíců univerzita implementuje schválený Akční plán.
 • Před uplynutím těchto 24 měsíců provede univerzita průběžné interní sebehodnocení, kde definuje, jakým způsobem byl implementován Akční plán a jak se rozvíjí. Zároveň musí zhodnocení obsahovat revizi Akčního plánu pro zbývajících 36 měsíců.
 • Tyto materiály jsou poslány na interim zhodnocení Evropské komisi.
 • V průběhu následujících 36 měsíců univerzita implementuje zrevidovaný schválený Akční plán.
 • Před uplynutím těchto 36 měsíců provede univerzita interní sebehodnocení, kde definuje, jakým způsobem byl implementován zrevidovaný Akční plán a jak se rozvíjí. Zároveň musí toto sebehodnocení obsahovat obnovený Akční plán včetně plánu implementace OTM-R politiky pro následujících 36 měsíců.
 • Tyto materiály jsou poslány na zhodnocení Evropské komisi.

Fáze znovuudělení ocenění „HR Award“

 • Interní sebehodnocení je následně hodnoceno externí skupinou tří nezávislých hodnotitelů jmenovaných Evropskou komisí, součástí hodnocení je jednodenní kontrola na místě provedená těmito experty. Úspěšný proces hodnocení opravňuje instituci nadále používat ocenění „HR Award“ po dalších 36 měsíců.

Grafické schéma procesu získání HR Award


AKČNÍ PLÁN

GAP analýza slouží pro účely získání ocenění „HR Award“. Evropská komise poskytuje standardizované šablony zahrnující všech 40 principů obsažených v Chartě a Kodexu rozdělených do čtyř oblastí (etické a profesionální aspekty, nábor nových pracovníků, pracovní podmínky a sociální zabezpečení, vzdělávání a školení).

V rámci zpracování GAP analýzy budou vytvořeny tři dokumenty: GAP analýza – proces, GAP analýza – přehled a OTM-R Checklist (přiložen vzorový formulář).

Interním výstupem GAP analýzy bude zpracovaný materiál reflektující aktuální stav naplňování principů Charty a Kodexu a principů OTM-R politiky (vysvětlení co to je) na Vysokém učení technickém v Brně. Tento materiál bude zahrnovat informace o výstupech z analýzy vnitřních dokumentů a procesů na univerzitě/fakultách/součástech.

GAP ANALÝZA

Akční plán je nástroj strategického řízení, který bude obsahovat jednotlivé akce univerzity, jejichž realizace povede k naplnění cílů Strategie řízení lidských zdrojů vycházející z principů zakotvených v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Akční plán obsahuje kroky k úspěšnému naplnění Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky

(HRS4R). Výzkumná organizace vypracuje Strategii lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R) a Akční plán pro výzkumné pracovníky (také v anglickém jazyce) a zveřejní je na svých webových stránkách.

Akční plán musí obsahovat:

 • přesné úkoly a za ně zodpovědné osoby,
 • časový rámec, do kdy budou úkoly splněny,
 • popis výstupů pro konkrétní aktivity.

OTM-R POLITIKA

OTM-R politika VUT (Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers) definuje způsob přijímání nových zaměstnanců (výzkumných pracovníků a pracovnic). Jedná se o otevřený a transparentní proces přijímání výzkumných pracovníků založený na znalostech. Je to kontrolní seznam pro sebehodnocení.

GRAF HRS4R:

  Odpovědnost: Ing. Bohdana Šlégrová