Projekty Grantové agentury České republiky

Aktuálně zde nejsou k dispozici bližší informace.
 

Projekty operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání

Logo OP VVV

Modernizace vzdělávací infrastruktury ÚSI

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002445
Doba realizace: 3/2018 - 12/2020
Řešitel: Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

 

Projekty Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Na ÚSI VUT v Brně byl zpracován následující projekt OP VK:

Modernizace výuky magisterského studijního programu Soudní inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0151
Web projektu: http://disk1.usi.vutbr.cz/opvk

 

Projekty Fondu rozvoje vysokých škol

Projekt FRVŠ: F1 508 doc. Vémola: Tvorba předmětu: Bezpečnost vozidel silničního provozu, dotace 158t Kč.

Projekty technologické agentury ČR

Na ÚSI VUT v Brně je aktuálně zpracováván následující projekt TAČR:

Posilování právní jistoty při technickém posuzování dopravních nehod s chodci za snížené viditelnosti (2014-2015)

Registrační číslo projektu: TD020239
Program Omega

Hlavním cílem projektu je provést analýzu chování řidiče v běžném provozu skrze užití metody eyetrackingu, což otevírá nové rozšířené možnosti nejen ke zvýšení silniční bezpečnosti, ale i právní jistoty. Analýza bude postavena na údajích získaných ze 300 měření první optické reakce (POR) řidiče v rámci série jízdních zkoušek. Výstupem projektu bude inovovaná metodika práce soudních znalců a policie při provádění vyšetřovacího pokusu při dopravní nehodě a také inovovaná metodika výuky autoškol.

specifický výzkum

Na ÚSI VUT v Brně v současnosti probíhá, popř. proběhlo, řešení následujících projektů specifického výzkumu:

V roce 2015:

Zhodnocení využitelnosti vyvíjených magnetických a elektromagnetických metod pro kontrolu homogenity drátkobetonu

Mezifakultní projekt mezi Ústavem soudního inženýrství a Fakultou stavební
Registrační číslo: FAST/ÚSI-J-15-2945 
Stav: v řešení

Podstatou projektu je navrhnout a vytvořit sadu vhodně volených kalibračních vzorků, jejichž homogenita bude kontrolována průmyslovou tomografii. Na těchto vzorcích pak budou odzkoušeny magnetické sondy, speciálně pro kontrolu drátkobetonu vyvíjené. Metody budou testovány na reálné konstrukci a za předpokladu jejich spolehlivosti, použity jako průkazní metody při řešení sporů o kvalitu drátkobetonových konstrukcí.

Databáze chemického složení pneumatik vozidel v ČR

Mezifakultní projekt mezi Ústavem soudního inženýrství a Fakultou chemickou
Registrační číslo: FCH/ÚSI-J-15-2807
Stav: v řešení 

Navrhovaný projekt a jeho náplň úzce souvisí se znaleckou činností v oblasti analýzy silničních nehod a oblastí vlivu vyskytujících se chemických látek po dopravní nehodě na životní prostředí. Projekt bude směřován k analýze běžně dostupných pneumatik vozidel s cílem zjištění jejich přesného chemického složení. Výsledky bude možné využít pro zpřesnění detekce opticky nezřetelných stop pneumatik na vozovce pomocí metody LIBS, pro analýzu vzorků v terénu a jejich porovnání s vytvořenou databází a vyhodnocení rizik z nespalovacích emisí.

Analýza chování řidiče v reálném provozu za využití metody eyetrackingu

Registrační číslo ÚSI-J-15-2812
Stav: v řešení

Problematika tohoto projektu se specializuje zejména na interakce řidič – okolí za různých podmínek prostředí. Detailněji je problematika projektu zaměřena na analýzu možností řidiče rozpoznávat potencionální nebezpečí, jeho smyslové vnímání a chování. Cílem je pomocí eyetrackingu získat a zpracovat podrobnější kvantifikované informace, které se týkají jízdních situací, kde dochází: 1) k přecházení chodců 2) k analýze situace za vozidlem. 

Využitelnost metody LIBS v rámci detekce brzdných stop pneumatik na různých druzích povrchu

Registrační číslo: ÚSI-J-15-2821 
Stav: v řešení

Spektroskopie laserem indukovaného mikroplazmatu(LIBS) je metoda schopná detekovat jednotlivé chemické prvky(v případě zařízení rLIBS i mimo chem. laboratoř-v rámci analýzy dopravních nehod tedy přímo na místě DN).  V rámci předchozího specifického vysokoškolského výzkumu byla prokázána schopnost rLIBS detekovat opticky nezřetelnou brzdnou stopu pneumatiky na živičném povrchu, pro potvrzení obecné využitelnosti LIBS v oblasti detekce nezřetelných stop jsou nutné další série měření na různých površích, jejichž provedení je cílem tohoto projektu.

Systémový přístup k hodnocení zranitelnosti složek životního prostředí při stanovení výše škod způsobených nebezpečnými chemickými látkami

Registrační číslo ÚSI-J-15-2866
Stav: v řešení 

Projekt bude zaměřen na problematiku zranitelnosti složek ŽP z pohledu stanovení rozsahu poškození a výše škody. V rámci projektu budou zkoumány možné přístupy k hodnocení zranitelnosti složek ŽP, založené na současných přístupech, které jsou využívány například v ekonomické sféře. Cílem je navržení komplexního postupu pro stanovení zranitelnosti složek ŽP, který bude mít uplatnění nejenom v problematice dopravních nehod s únikem NCHL, ale i v ostatních systémech, kde může k poškození složek ŽP docházet.

V roce 2014:

Moderní metody zaznamenávání stop na vozovce

Registrační číslo projektu: ÚSI-J-14-2181
Stav: úspěšně ukončeno

Stopy na vozovce jsou jedním z hlavních podkladů pro analýzu nehodového děje, na základě jejich délky lze stanovit výchozí rychlost vozidla. S narůstající technickou vybaveností vozidel, zejména se zavedením systému ABS, se však zanechané stopy pneumatik na vozovce stávají pro lidské oko téměř neviditelné. Vzhledem k tomu, že brzdné stopy jsou jedním z důležitých aspektů pro analýzu nehodového děje, je jejich snadná a přesná detekce velmi důležitá. Naším cílem bylo zjednodušení a zpřesnění záznamu těchto stop na vozovce.

Analýza pohybu karoserie osobního vozidla zejména při extrémních jízdních manévrech

Registrační číslo projektu: ÚSI-J-14-2503
Stav: úspěšně ukončeno

Cílem tohoto projektu je vytvořit měřící soustavu zařízení za účelem analýzy pohybu karosérie osobních vozidel při extrémních jízdních manévrech. Zařízení bude zároveň vhodné k instalaci a využití na většině běžně používaných vozidlech v ČR. S použitím této měřící soustavy následně vytvořit základní databázi naměřených hodnot.

Rozvoj vědního oboru oceňování nemovitých věcí – počítačový program e-databází věcí nemovitých, vytvořený s ohledem na faktory ovlivňující realitní trh

Registrační číslo projektu: ÚSI-J-14-2516
Stav: úspěšně ukončeno

Podstata navrhovaného projektu je spatřována v nalezení relevantních faktorů ovlivňujících realitní trh u převážně rezidenčního typu nemovitostí v ČR s následným vytvořením počítačového programu (softwaru) s e-databázemi realitní inzerce, který bude odborně rozčleňovat věci nemovité do komplexních databází (souborů) – elementárně dle odborně vybraných faktorů a taktéž dle časové posloupnosti, která je žádoucí převážně pro odhadce a znalce vzhledem ke skutečnosti, že stanovují cenu obvyklou (tržní) k určitému datu, tedy i zpětně.

Návrh metodiky stanovení výše škod na životním prostředí způsobené haváriemi na pozemních komunikacích

Registrační číslo projektu: ÚSI-J-14-2554
Stav: úspěšně ukončeno

Projekt bude směřován k systémové analýze problematiky rizik při transportu nebezpečných látek po pozemních komunikacích a způsobených škod na životním prostředí při havárii a úniku těchto látek. Výzkum bude zaměřen na metody, které jsou v současné době aplikovány pro stanovení výše škod. Zároveň budou zkoumány i další technické metody (rizikového a soudního inženýrství), které by mohly být aplikovány při stanovení rozsahu a druhu poškození. Cílem bude navržení postupu pro stanovení výše škod na životním prostředí.

V roce 2013:

Rozvoj poznatků v oblasti bezpečnosti silničního provozu

Registrační číslo projektu: ÚSI-J-13-2144
Stav: úspěšně ukončeno

Podstatou projektu bylo v první řadě provedení analýzy nehodovosti v souvislosti ne/dodržováním bezpečné vzdálenosti v ČR, Německu a Rakousku. Dále analyzovat reálný stav dodržování bezpečné vzdálenosti v ČR a poté v Německu a Rakousku, kde je a není monitorováno dodržování bezpečné vzdálenosti a následně na základě výsledků analýzy určit reálný stav a možnosti pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Dalším výstupem bylo zjištění chování nákladních vozidel v rámci bezpečnosti silničního provozu s ohledem na jejich brzdné vlastnosti.

Konstrukce zařízení pro vyhodnocení doby pozorování objektu řidičem

Registrační číslo projektu: ÚSI-J-13-2076
Stav: úspěšně ukončeno

Tento projekt se zabýval vyhodnocením reakční doby řidiče, především se zaměřením na úsek optické reakce. Hlavním cílem tohoto projektu byla konstrukce vhodného a cenově dostupného měřicího zařízení, pomocí kterého je možné tyto reakce a jejich časy vyhodnotit. Nedílnou součástí projektu byla také ověřovací měření provedená zkonstruovaným měřicím přístrojem.

Mezní stavy při ekonomickém hodnocení staveb - Společný projekt ÚSI a FAST

Registrační číslo projektu: FAST/ÚSI-J-13-2109
Stav: úspěšně ukončeno

Mezní stav nastává, ztratí-li konstrukce svoji schopnost nebo možnost plnit předepsanou funkci. Pojem mezní stav bývá také spojován s ukončením užitečného života konstrukce při dosažení poruchy jejího posledního funkčního dílu. Rozlišujeme především tři druhy mezních stavů: mezní stavy technické, mezní stavy technicko-ekonomické a mezní stavy ekonomické. Cílem projektu bylo na základě dostupných zdrojů rozpracovat teorii mezních stavů pro potřeby ekonomického hodnocení staveb.

V roce 2012:

Porovnání reflexních prvků dostupných na českém trhu

Registrační číslo projektu: ÚSI-J-12-2
Stav: úspěšně ukončeno

Cílem projektu bylo provést kvalitativní porovnání co nejširšího množství dostupných reflexních prvků a to homologovaných, nehomologovaných a barevné škály těchto prvků, kdy porovnávaný parametr byl zejména retroreflexivita těchto prvků. Výstupem tohoto měření pak bylo doporučení nejvhodnějšího reflexního prvku, tj. jeho barvy, tvaru a přiměřené velikosti relevantní pro patřičnou viditelnost a bylo provedeno srovnání homologovaných a nehomologovaných reflexních prvků (resp. prvků splňujících a nesplňujících homologaci).

Databáze nabídkových cen a jejich analýza

Registrační číslo projektu: ÚSI-J-12-1797
Stav: úspěšně ukončeno

Podstatou projektu bylo v první fázi vytvoření databáze inzerovaných nabídek motorových vozidel a rozšíření stávající databáze inzerovaných nemovitostí. Ve druhé fázi bylo provedeno zpracování databází za účelem stanovení koeficientu prodejnosti motorových vozidel k určitému datu a ověření hypotézy o možnosti stanovení obvyklé ceny statistickým vyhodnocením pomocí algoritmů.

Rozvoj poznatků pro analýzu silničních nehod

Registrační číslo projektu: ÚSI-J-12-1800
Stav: úspěšně ukončeno

Projekt byl rozdělen do dvou částí: 1. Cílem projektu bylo analyzovat, z dostupných zdrojů, deformační charakteristiku přední části moderního vozidla, tak, aby ji bylo možné využít ve znalecké praxi pro výpočet EES ze vzniklé deformace přední části vozidla. 2. Cílem projektu bylo pomocí měření jízdních manévrů a situací vozidel shromáždit podklady pro definici pojmů náhle, nenáhle, respektive náhlá změna rychlosti či směru. Tak aby tyto hodnoty bylo možné používat ve znalecké praxi při analýze silničních nehod.

Určení vlastností a kalibrace magnetických sond pro stanovení homogenity ztvrdlého drátkobetonu - Společný projekt ÚSI a FAST

Registrační číslo projektu: FAST/ÚSI-S-12-1
Stav: úspěšně ukončeno

Podstatou projektu bylo přesné vymezení vlastností 2 typů vyvíjených magnetických sond pro ověření homogenity ztvrdlého drátkobetonu, jejich kalibrace a realizace formou užitného vzoru.

V roce 2011:

Metodika shromažďování a zpracování dat pro oceňování nemovitostí

Registrační číslo projektu: ÚSI-J-11-1
Stav: úspěšně ukončeno

Podstatou projektu je analyzovat a vyhodnotit dostupné podklady a možnosti pro vytvoření metodiky shromažďování a zpracování dat z realitních serverů pro oceňování nemovitostí. Tato metodika by pak byla použita pro vytvoření funkční databáze nemovitostí nabízených na realitním trhu. Předpokládanými prioritními funkcemi databáze budou její použitelnost pro komparativní oceňování nemovitostí a také možnost zpětného vyhledávání. Dosažené výsledky budou publikovány v některém z odborných recenzovaných časopisů.

Metodika měření příčného přemístění motocyklu a stanovení metodiky dokumentace vozidla pro určení energetické ekvivalentní rychlosti (EES)

Registrační číslo projektu: ÚSI-J-11-2
Stav: úspěšně ukončeno

Podstatou projektu je vytvořit vhodnou metodiku pro měření zrychlení motocyklu při přemísťování v příčném směru a metodiku využitelnou pro vytvoření dokumentace poškození vozidla tak, aby ji bylo možné využít v soudně inženýrské praxi pro stanovení energetické ekvivalentní rychlosti (EES).

V roce 2010:

Rozvoj metodiky soudního inženýrství

Registrační číslo projektu: ÚSI-J-10-1
Stav: úspěšně ukončen

Obor Soudní inženýrství koordinuje poznatky věd technických, ekonomických, právních a dalších pro potřeby státních orgánů při jejich rozhodovací činnosti. Rozvíjí se mj. v rámci disertačních prací studentů doktorského a magisterského studijního programu Soudní inženýrství. Cílem projektu je zpracování vybraných právě aktuálních dílčích problémů v oboru a publikace výsledků pro potřeby znalců ve specializovaném časopisu Soudní inženýrství a jejich využití ve výuce.

Výsledky byly publikovány v časopisech Soudní inženýrství, Znalectvo, Almanach znalca, Journal of International Scientific Publications: Economy & Business a na konferencích JuFoS, Juniorstav, Mezinárodní vědecké konferenci soudního inženýrství, Mezinárodní Baťově konferenci a na konferenci InterTech - International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists a v časopisech.

ostatní projekty

Projekty smluvního výzkumu ve formě složitých znaleckých posudků, metodik a výzkumných zpráv, například:

  • Sdílení zkušeností a dobrých praxí při analýze a prevenci silničních dopravních nehod, zahájení: 15.02.2010, ukončení: 30.05.2011
  • Výzkumný projekt ÚSI - Vokswagen - Statistika nehodovosti v letech 2001 až 2011 v Polsku, Maďarsku a na Slovensku, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  • Projekty pro ŘSD v oblasti standardů vyprošťování vozidel
  • Znalecké standardy