Profil ústavu

Hlavní náplní ÚSI je od roku 1967 výchova soudních znalců formou nadstavbového studia - speciální výuky pro znaleckou činnost ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Studium z pověření ministerstva spravedlnosti probíhalo nejprve v oboru doprava (analýza silničních nehod), následně v oboru stavebnictví. Posledně jmenovaný obor byl rozšířen (opět z pověření ministerstva spravedlnosti) o ekonomiku - oceňování nemovitostí. Tyto znalecké obory se formou celoživotního vzdělávání občanů vyučují doposud.

Kromě své hlavní náplně, kterou je pořádání kurzů technického znalectví v rámci celoživotního vzdělávání, organizace doktorského studia a pořádání dalších vzdělávacích akcí, jako jsou konference, semináře a školení, se ÚSI zabývá i dalšími činnostmi. Zejména se jedná o:

 • Další pedagogické působení zaměstnanců ÚSI
 • Zpracování složitých znaleckých posudků
 • Rozsáhlou publikační činnost
 • Odborné konzultace

 

Pedagogická činnost

Jedním z úkolů ústavu je přenášet zkušenosti získané ze znalecké činnosti do výuky mj. i v denním studiu. Proto byl od akademického roku 1971/72 zařazen dle potřeb jednotlivých fakult VUT ve 4. ročníku denního studia předmět Základy soudního inženýrství, později nahrazený předmětem Technicko-právní problémy inženýrské práce. V současné době vyučují pracovníci ústavu v denním studiu následující předměty:

 • Technicko-právní problematika
 • Základy práva
 • Soudní inženýrství
 • Pracovní a podnikatelské právo
 • Podnikatelské minimum
 • Volitelný seminář – dopravní nehody
 • Oceňování nemovitostí

 

Znalecká činnost ÚSI

Ústav soudního inženýrství VUT v Brně je zapsán ve II. oddílu seznamu ústavů, kvalifikovaných pro znaleckou činnost ve smyslu § 21 zákona, č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, vedeného Ministerstvem spravedlnosti. ÚSI je zapsán pro podávání znaleckých posudků v těchto oborech:

 • Doprava - Doprava silniční a městská - posuzování příčin dopravních nehod
 • Ekonomika - Ceny a odhady nemovitostí a motorových vozidel, oceňování strojů, zařízení a technologických celků, oceňování movitého majetku
 • Projektování
 • Stavebnictví - Stavby dopravní, obytné, průmyslové, vodní, zemědělské, stavební odvětví různá, stavby občanské
 • Strojírenství - Strojírenství těžké a všeobecné
 • Vodní hospodářství - Čistota vod a meliorace

Znalecké posudky zpracovává ústav na žádost státních orgánů. Jako zpracovatelé posudků se pod vedením odborných pracovníků ústavu podílejí učitelé a další odborníci VUT v Brně, posluchači studia technického znalectví i studenti doktorského studijního programu "Soudní inženýrství".

 

Publikační činnost ÚSI

Publikační činnost Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně je velmi rozsáhlá, a to jak ve vydávání knih a učebních textů, tak v publikování zaměstnanců ÚSI ve sbornících národních i mezinárodních konferencí, kongresů a sympozií, ve vědeckých časopisech apod. V sekci „Dokumenty ke stažení“ můžete nalézt výčet učebních pomůcek, vydaných ústavem, popř. za jeho spolupráce.

Dále ÚSI VUT v Brně vydává vlastní časopis "Soudní inženýrství" pro znalce v technických a ekonomických oborech. Tento časopis můžete nalézt zde.

Kromě vlastních publikací, umožňuje ÚSI publikovat i dalším odborníkům na pravidelných konferencích, které pořádá.

 

Konzultační činnost

Ústav na vyžádání poskytuje písemné nebo ústní konzultace pro státní orgány a pro znalce v otázkách, jež jsou předmětem jeho činnosti. Interní i externí pracovníci ústavu zabezpečují potřebné odborné přednášky na školeních pracovníků státní orgánů i znalců. V případě potřeby ústav zajišťuje setkání znalců v dané oblasti, za účelem vzájemné výměny zkušeností a za účelem konzultace s pracovníky ústavu.