Doktorské studium

Doktorský studijní program Soudní inženýrství (P3917), dále jen DSP, s oborem Soudní inženýrství (3917V001), se uskutečňuje podle zákona o vysokých školách. O přijetí ke studiu se mohou ucházet absolventi vysokoškolského studia, přednostně absolventi technických oborů. Úspěšnému absolventu DSP se přiznává titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D." uváděné za jménem).

Cílem DSP je připravit vysoce kvalifikované pracovníky pro vědeckou práci v daném oboru. Studium je proto zaměřeno na poznání teoretického základu celého oboru a dále na podrobné seznámení s nejvýznamnějšími poznatky v užším zaměření, na které navazuje téma disertační práce. Studium je orientováno na přípravu k vědecké práci v daném oboru a dosažená úroveň znalostí v daném oboru je prokazována doktorskou zkouškou. Schopnost dosahovat původní vědecké výsledky je prokazována zpracováním a obhajobou disertační práce.

Účelem pořádaného DSP je vědecká výchova talentovaných absolventů vysokých škol technických, zejména pokud jsou soudními znalci ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Na VUT v Brně se DSP Soudní inženýrství uskutečňuje jako celoškolský, zajišťovaný Ústavem soudního inženýrství.

 

Studium probíhá ve formě:

  • prezenční (dříve tzv. interní) - doba studia touto formou je 4 roky, doktorand pobírá stipendium a má nárok na ubytování na kolejích a na stravování v menze; pokud se nepodaří studium během těchto čtyř let dokončit, přechází na formu distanční, bez nároků na stipendium, ubytování na kolejích a stravování v menze,
  • kombinované - (část studia se uskuteční formou prezenční, zbývající část distanční).

Maximální délka studia je 7 roků celkem.

 

Studium oboru Soudní inženýrství se v současné době zaměřují na 4 oblasti:

 Více informací o navazujícím DSP a oboru Soudní inženýrství, struktuře předmětů a vypsaných tématech disertační práce naleznete pro prezenční formu studia zde a pro kombinovanou formu studia zde.

Kontakt na studijní oddělení pro získání podrobnějších informací získáte zde.

Dokumenty