Akreditované kurzy pro vzdělávání úředníků

Ústav soudního inženýrství VUT v Brně je akreditovanou vzdělávací institucí podle zákona č. 312/2002 Sb. a v současné době organizuje 3 akreditované kurzy:

  • Posuzování příčin dopravních nehod ve správním řízení
  • Správní řízení ve věcech nemovitého majetku a dispozic s ním
  • Aplikace analýzy rizika při řešení krizových stavů a mimořádných událostí

Podrobnosti k jednotlivým kurzům včetně připravovaných termínů naleznete ZDE.

Specializační studium technického znalectví pro pracovníky znaleckých ústavů na VUT v Brně

Ústav soudního inženýrství VUT v Brně otevírá Specializační studium technického znalectví pro pracovníky znaleckých ústavů na VUT v Brně.

Studium je určeno studentům doktorských programů VUT v Brně a dalším zájemcům z řad zaměstnanců školy, kteří se na svých pracovištích zapojují do znalecké činnosti fakult, jako znaleckých ústavů.

Další informace ZDE.

Celoživotní vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

V této sekci můžete nalézt informace rozdělené v následujících kategoriích:

 

Informace o studiu

Celoživotní vzdělávání (CŽV) je určeno především zájemcům o studium, které není ukončeno získáním akademického titulu. Je vhodné zejména pro uchazeče z praxe, pro uchazeče o zájmové studium nebo studenty akreditovaných studijních programů, kteří museli studium ukončit a hodlají znovu žádat o přijetí.       

V rámci akreditovaných studijních programů se jedná o studium jednoho nebo více předmětů z nabídky studijních předmětů některého akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu v prezenční formě studia. Účastníci celoživotního vzdělávání nemají statut studenta dle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. ve znění novely č. 147/2001 Sb. (není poskytnuta sleva na stravování v menzách VUT, jízdné v hromadné dopravě a ubytování na kolejích atd.). Účastníci CŽV na ÚSI studují v programu Soudní inženýrství a Rizikové inženýrství. Každý kurz je ohodnocen počtem kreditů shodným s počtem kreditů odpovídajícího předmětu v akreditovaném studijním programu. Poplatek za uskutečňované kurzy CŽV činí 800 Kč za jeden kredit. Finanční úhradu za CŽV hradí účastník v plné výši jednorázově za každý kurz před jeho zahájením.

Poplatky za kurzy CŽV lze uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet VUT v Brně.

 

Uchazeč o přijetí do řádného studia podá elektronickou přihlášku ke studiu na adrese www.vutbr.cz/eprihlaska v termínu od 1.7.2019 do 31.8.2019. Účastníkem CŽV se stává uchazeč v okamžiku oboustranného podpisu „Smlouvy o studiu v programu celoživotního vzdělávání akreditovaného studijního programu“ a uhrazení poplatku za studium. Hodnocení studia účastníka CŽV probíhá dle Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně. Absolventům, kteří předepsaným způsobem úspěšně ukončí studium CŽV, bude vydán doklad o absolvování studia v programu CŽV s vyznačenými názvy všech úspěšně zakončených kurzů, jejich kreditové hodnocení a dosažená klasifikace.

Absolventi CŽV mohou být zvýhodněni při přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech Soudní inženýrství a Rizikové inženýrství tím, že mohou být přijati bez přijímací zkoušky a bez zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení (a to v případě, že jejich přihláška ke studiu je podána v nejbližším možném termínu přijímacího řízení po dokončení studia kurzů v CŽV). V případě přijetí jsou studentovi uznány předměty absolvované v CŽV až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Absolventi ÚSI, kteří nezakončí úspěšně všechny zapsané předměty, budou přijati pouze, pokud úspěšně složí přijímací zkoušku v rámci běžného přijímacího řízení.

Účastník CŽV nemá statut studenta a doba studia v rámci CŽV se do celkové doby studia nezapočítává.

 

Stanovení pravidel studia v CŽV

 

Kontaktní osoby

 Jméno: Jana Makovičková – studijní referentka
 Adresa:  Purkyňova 464/118, budova 502, 3. NP, místnost 3.11
 e-mail:  jana.makovickova@usi.vutbr.cz
 tel.:  +420 541 148 926